AKRO investiční společnost


Slovo o společnosti AKRO


Historie společnosti

AKRO investiční společnost vznikla v roce 1993 původně jako Raiffeisen Alfa investiční společnost. V roce 1996 byla přejmenována na AKRO investiční společnost. AKRO investiční společnost obhospodařuje čtyři otevřené podílové fondy pro veřejnost s celkovým majetkem ve výši 817 milionů Kč (k 31.12.2018).

Obchodní jméno: AKRO investiční společnost, a.s
IČO: 49241699
Sídlo: Slunná 547/25, 162 00 Praha 6
Telefon: +420 234 261 600, +420 602 261 600
Fax: +420 234 261 605
Datová schránka: qz3cpvu
E-mail: akro@akro.cz
WWW: www.akro.cz
Depozitář: Československá obchodní banka, a.s.
Auditor: BDO Audit s.r.o.
Stanovy: Stanovy investiční společnosti

Nejvyšší orgány společnosti

Představenstvo pracuje v tomto složení:

předseda představenstva:Ing. Jiří Trávníček
členové představenstva:Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.
Ing. Nataša Hnátková

Dozorčí rada vykonává kontrolní činnost v tomto složení:

člen dozorčí rady:Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
člen dozorčí rady:JUDr. Zbyněk Valenta
člen dozorčí rady:prof. Ing. Miloš Marek, DrSc.

Pololetní a Výroční zprávy investiční společnosti a fondů AKRO

Pololetní zpráva 2023,

Výroční zpráva 2022,

Pololetní zpráva 2021

Pololetní zpráva 2020Výroční zpráva 2020

Pololetní zpráva 2019Výroční zpráva 2019

Pololetní zpráva 2018Výroční zpráva 2018

Pololetní zpráva 2017Výroční zpráva 2017

Pololetní zpráva 2016Výroční zpráva 2016

Pololetní zpráva 2015Výroční zpráva 2015

Pololetní zpráva 2014Výroční zpráva 2014

Pololetní zpráva 2013Výroční zpráva 2013

Pololetní zpráva 2012Výroční zpráva 2012

Pololetní zpráva 2011Výroční zpráva 2011

Pololetní zpráva 2010Výroční zpráva 2010

Pololetní zpráva 2009Výroční zpráva 2009

Pololetní zpráva 2008Výroční zpráva 2008

Pololetní zpráva 2007Výroční zpráva 2007

Pololetní zpráva 2006 - 1.částPololetní zpráva 2006 - 2.část
Výroční zpráva 2006, Účetní závěrka 2006, Zpráva o vztazích 2006

Pololetní zpráva 2005 - 1.částPololetní zpráva 2005 - 2.část
Výroční zpráva 2005 - 1.částVýroční zpráva 2005 - 2.část

Pololetní zpráva 2004Výroční zpráva 2004 - 1.částVýroční zpráva 2004 - 2.část

Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti a ostatní informace k udržitelnosti

AKRO investiční společnost, a.s., nezohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, a to ani na úrovni Podílového fondu (tedy ve vztahu k investicím prováděným na účet Podílového fondu), ani na úrovni Investiční společnosti (tedy ve vztahu k jakýmkoliv investicím prováděným Investiční společností, a to na účet jakéhokoliv jiného obhospodařovaného investičního fondu). Hlavním důvodem je skutečnost, že za hlavní kritérium pro investiční rozhodnutí Investiční společnost považuje dosažení co nejvyšší možné návratnosti investic. Současně je pro zohlednění hlavních nepříznivých dopadů nezbytné u každé jednotlivé provedené investice získávat nebo kvalifikovaně odhadovat až 20 různých parametrů ohledně dopadů na životní prostředí, sociální otázky a způsob řízení společností, do kterých je investováno (včetně měření emisí řady skleníkových plynů, a to až do úrovně dodavatelů takovým společnostem, spotřebě energie, rozdílů mezi odměňováním žen a mužů, genderovou vyváženost ve statutárním orgánu atd.). Získávání uvedených informací a parametrů je složité a zejména menší společnosti uvedené informace neuveřejňují, případně o nich ani nevedou záznamy. Vzhledem k velikosti Investiční společnosti a množství investičních fondů, které t.č. obhospodařuje, by proto takový přístup byl spojen s neadekvátními administrativními náklady, které by se projevily v nákladovosti obhospodařovaných investičních fondů. Okolnosti, za nichž Investiční společnost přistupuje k zohledňování hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, se však mohou v průběhu času měnit v závislosti na přístupu k relevantním údajům nebo jiným informacím, které mohou být dostupnější.

Z posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti vyplývá, že případná rizika týkající se udržitelnosti nemají relevantní dopad na celkovou hodnotu portfolia Podílového fondu, a tedy ani na návratnost případných investic do Podílového fondu. Důvodem pro to je zejména investiční strategie spočívající v širokém portfoliu aktiv z oblastí, z nichž žádná není úzce spjata s možnými environmentálními či sociálními dopady. Vzhledem k investiční strategii a vyloučení relevantního dopadu rizik týkající se udržitelnosti na celkovou hodnotu portfolia Podílového fondu není třeba, aby se Investiční společnost na tato rizika specificky zaměřovala. V případě, že Investiční společnost tato rizika v souvislosti s konkrétní investicí zaznamená, pak budou zohledněna stejným způsobem jako jakákoliv jiná investiční rizika, která mohou ovlivnit výnos investice. V takovém případě Investiční společnost posoudí zejména míru pravděpodobnosti výskytu rizika, vliv na potenciální hodnotu investice a předpokládaný výnos.

Podkladové investice Podílových fondů nezohledňují kritéria Evropské unie pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088).

V souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb přistoupila AKRO investiční společnost, a.s., ke zveřejnění politik společnosti v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti investic. Dokument je dostupný ke stažení prostřednictvím níže uvedeného odkazu.

Informace o politikách začleňování rizik ve vztahu k udržitelnosti investic pdf_icon.gif, 0 kB

Vedení AKRO investiční společnosti, a. s., posoudilo soulad zásad pro odměňování, obsažených v příslušném vnitřním předpisu společnosti, s požadavky na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, a dospělo k závěru, že tyto zásady s požadavky konzistentní jsou, tj. že uplatňování těchto zásad žádným způsobem nevede k podpoře investic, které by nebylo možno považovat za udržitelné dle shora uvedeného nařízení. V tomto smyslu byl příslušný vnitřní předpis i doplněn.

Informační bulletiny investiční společnosti


Bulletin Jaro 2019

Bulletin Zima 2018-19Bulletin Podzim 2018Bulletin Léto 2018Bulletin Jaro 2018

Bulletin Zima 2017-18Bulletin Podzim 2017Bulletin Léto 2017Bulletin Jaro 2017

Bulletin Zima 2016-17Bulletin Podzim 2016Bulletin Léto 2016Bulletin Jaro 2016

Bulletin Zima 2015-16Bulletin Podzim 2015Bulletin Léto 2015Bulletin Jaro 2015

Bulletin Zima 2014-15Bulletin Podzim 2014Bulletin Léto 2014Bulletin Jaro 2014

Bulletin Jaro 2013Bulletin Léto 2013Bulletin Podzim 2013Bulletin Zima 2013-2014,
Bulletin Jaro 2012Bulletin Léto 2012Bulletin Podzim 2012Bulletin Zima 2012-2013,
Bulletin Jaro 2011Bulletin Léto 2011Bulletin Podzim 2011Bulletin Zima 2011-2012,
Bulletin Jaro 2010Bulletin Léto 2010Bulletin Podzim 2010Bulletin Zima 2010-2011,
Bulletin Jaro 2009Bulletin Léto 2009Bulletin Podzim 2009Bulletin Zima 2009-2010,
Bulletin Jaro 2008Bulletin Léto 2008Bulletin Podzim 2008Bulletin Zima 2008-2009,
Bulletin Zima 2007


nahoru