AKRO investiční společnost


Slovo o společnosti AKRO


Odborná péče

 • Informační oznámení o zpracování osobních údajů pdf_icon.gif, 0 kB

 • Dokument upravující pravidla zpracování osobních údajů ve společnosti podle GDPR.

 • Reklamační řád pdf_icon.gif, 0 kB

 • Tento předpis byl vydán na základě požadavků obsažených v souladu se zákonem č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, a jeho účelem je stanovení postupů společnosti AKRO při vyřizování stížností a reklamací podílníků podílových fondů obhospodařovaných společností. Vzor Reklamačního formuláře naleznete zde.

 • Pravidla pro provádění obchodů pdf_icon.gif, 0 kB

 • Společnost AKRO má nastavena pravidla pro provádění obchodů, jejichž cílem je zjišťovat pro obhospodařované fondy AKRO nejlepší podmínky při rozhodování a při provádění obchodů s majetkem těchto fondů. Společnost AKRO předkládá podílníkům přehled pravidel, která uplatňuje při provádění obchodů.

 • Pravidla pro předcházení střetu zájmů pdf_icon.gif, 0 kB

 • Společnost AKRO má nastavena pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů, jejichž cílem je při obhospodařování majetku fondů AKRO efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů obhospodařovaných podílových fondů a jejich podílníků. Společnost AKRO tímto zveřejňuje stručný přehled opatření, která přijala za účelem minimalizace rizik vyplývajících z potenciálního střetu zájmů.

 • Zásady pro výkon hlasovacích práv pdf_icon.gif, 0 kB

 • Předmětem předpisu upravujícího zásady pro výkon hlasovacích práv je zavedení postupů pro sledování důležitých událostí ve společnostech, jejichž akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti pořizuje společnost AKRO do majetku fondů kolektivního investování, a pro výkon hlasovacích práv spojených s obhospodařovanými akciemi nebo obdobnými cennými papíry představujícími podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě tak, aby tato práva byla vykonávána výlučně ve prospěch dotčeného fondu kolektivního investování.

 • Seznam schválených protistran pdf_icon.gif, 0 kB

 • Seznam převodních míst pdf_icon.gif, 0 kB

 • Katalog rizik pdf_icon.gif, 0 kB

nahoru