AKRO investiční společnost


AKRO fond progresívních společností - ISIN CZ0008471091dříve AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů


Hodnoty fondového kapitálu platné od: 4.5.2023 do 2.6.2023

  • Fond. kapitál na 1 PL: 324.980 Kč
  • Fond. kapitál fondu v t.: 143 538 Kč
  • Poslední změna: -1.43%
  • Datum zah. činnosti: 1.9.1998
graf
Graf výkonnosti za posledních 5 let.
Ceny jsou uvedeny v Kč.

Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


Lhůta pro vydání / odkoupení podílových listů

Údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu a údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy, je uveřejněn výše a je platný pro pokyny přijaté v uvedeném termínu. Uváděné údaje jsou aktualizovány v souladu se statutem fondu.

Nejbližší lhůta pro vydání a odkoupení podílových listů tohoto fondu je stanovena: POZASTAVENO . V uvedené lhůtě dojde k vydání/odkoupení všech podílových listů tohoto fondu, o jejichž vydání/odkoupení podílníci požádali v předešlém období.

Žádost o odkoupení podílových listů

AKRO fond progresivních společností pdf_icon.gif, 0 kB

V případě, že se chystáte použít dříve vytištěný formulář žádosti o odkoupení, překontrolujte platnost podle čísla uváděného v jeho zápatí.

Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti a ostatní informace k udržitelnosti

AKRO investiční společnost, a.s., nezohledňuje dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb. Důvodem je skutečnost, že za hlavní kritérium pro investiční rozhodnutí investiční společnost považuje dosažení co nejvyšší možné návratnosti investic. Z posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti vyplývá, že případná rizika týkající se udržitelnosti nemají relevantní dopad na celkovou hodnotu portfolia podílového fondu, a tedy ani na návratnost případných investic do podílového fondu. Důvodem pro to je zejména investiční strategie spočívající v širokém portfoliu aktiv z oblastí, z nichž žádná není úzce spjata s možnými environmentálními či sociálními dopady. Vzhledem k investiční strategii a vyloučení relevantního dopadu rizik týkající se udržitelnosti na celkovou hodnotu portfolia podílového fondu není třeba, aby se investiční společnost na tato rizika specifiky zaměřovala. V případě, že investiční společnost tato rizika v souvislosti s konkrétní investicí zaznamená, pak budou zohledněna stejným způsobem jako jakákoliv jiná investiční rizika, která mohou ovlivnit výnos investice. V takovém případě investiční společnost posoudí zejména míru pravděpodobnosti výskytu rizika, vliv na potenciální hodnotu investice a předpokládaný výnos.

Podkladové investice podílového fondu nezohledňují kritéria Evropské unie pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088).

V souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb přistoupila AKRO investiční společnost, a. s., ke zveřejnění politik společnosti v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti investic. Dokument je dostupný ke stažení prostřednictvím níže uvedeného odkazu.

Informace o politikách začleňování rizik ve vztahu k udržitelnosti investic pdf_icon.gif, 0 kB

Informační povinnost


Pololetní, roční: 31.10.2022
Měsíční: 31.3.2021

Komentář manažera

AKRO fond progresivních společností je obhospodařován s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu a to investováním do globálně diverzifikovaného portfolia společností s malou a střední kapitalizací - výhradně do společností s tržní kapitalizací nižší než 1 mld. USD. Přestože jsou menší společnosti jako investiční příležitosti často opomíjeny, ve srovnání s většími společnostmi bývají dynamičtějším segmentem akciového trhu a jsou často označovány jeho budoucími lídry.

Proč investovat do fondu progresivních společností? Více zde

Fond je klasifikován jako akciový.


nahoru