AKRO investiční společnost


Investiční test

Test má formu otázek a několika variant odpovědí. Vždy pouze jediná je správná.

 1. Který typ investice nabízí dlouhodobě nejlepší ochranu proti inflaci?

   fondy peněžního trhu a bankovní účty
   hypotéční zástavní listy
   akcie
   státní obligace a dluhopisy
   nevím, nejsem si jistý

 2. Jestliže je poplatek za roční správu podílového fondu 1%,

   bere si správce fondu 1% z průměrné roční hodnoty vlastního jmění v podílovém fondu
   vaše výnosy z podílových listů fondu jsou každý rok, který je vlastníte, sníženy o 1%
   objem peněz, který investujete do fondu, je snížena o 1% v okamžiku, kdy nakoupíte podílové listy
   zaplatíte prodejní poplatek ve výši 1% obchodníkovi s cennými papíry v okamžiku, kdy nakoupíte cenné papíry
   nevím, nejsem si jistý

 3. Investování do akcií vždy přinese vyšší výnos než investování do obligací nebo do instrumentů peněžního trhu.

   výrok je pravdivý
   výrok je nepravdivý
   nevím, nejsem si jistý

 4. Investičním cílem indexového otevřeného podílového fondu je:

   snaha dosahovat průměrného výnosu určité skupiny akcií nebo kvalitních obligací
   snaha překonat průměrný výnos určité skupiny kvalitních akcií nebo kvalitních obligací
   nákup akcií pouze z indexu Standard & Poor´s® 500 Index
   investování do nejlépe výkonného sektoru kapitálového trhu
   nevím, nejsem si jistý

 5. Pokud klesnou úrokové sazby, cena obligací nebo obligačních fondů se (v rámci jednoho státu) obecně:

   zvýší
   sníží
   zůstane stejná
   není možné předpovědět
   nevím, nejsem si jistý

 6. Průměrování nákladů je:

   strategie, která znamená nakupování za nízkou cenu a prodávání za vysokou cenu,
   způsob prodávání podílových listů s cílem minimalizovat kapitálové výnosy,
   strategie, podle níž investujete stejný objem peněz do fondu v pravidelných intervalech,
   nic z výše uvedeného,
   nevím, nejsem si jistý.

 7. Pokud vlastníte české akcie ve Vašem investičním portfoliu, snížíte svoje investiční riziko přidáním mezinárodních akcií.

   výrok je pravdivý,
   výrok je nepravdivý,
   nevím, nejsem si jistý.

 8. Jak dlouho musíte držet české cenné papíry (akcie, podílové listy atd.), abyste výnos z nich nemuseli zdanit (platí pro fyzické osoby, občany ČR)?

   více než jeden měsíc,
   více než šest měsíců
   více než jeden rok,
   více než pět let
   nevím, nejsem si jistý.

 9. Která z následujících charakteristik neplatí pro podílové fondy?

   diverzifikace
   profesionální management
   garantovaný výnos
   nic z výše uvedeného
   nevím, nejsem si jistý.

 10. Pokud byl výnos z Vaší investice za poslední rok 10% a inflace byla 3%, jaký byl Váš "reálný" výnos (to znamená očištěný od inflace)?

   3,3%,
   7%,
   13%,
   30%,
   nevím, nejsem si jistý.

 11. Podílový fond, který investuje do státních obligací, garantuje, že hodnota investice do fondu se nesníží.

   výrok je pravdivý,
   výrok je nepravdivý,
   nevím, nejsem si jistý.

 12. Podílový fond investuje prostředky ze svého portfolia do cenných papírů denominovaných v USD. Pokud CZK oslabí vůči USD, potom

   hodnota majetku ve fondu se sníží
   hodnota majetku ve fondu se zvýší
   na hodnotu majetku tato změna nebude mít vliv
   nevím, nejsem si jistý.

 13. Statut podílového fondu je dokument, který

   obsahuje doporučení pro investiční společnost, jak by mohla vypadat investiční politika fondu
   předepisuje závazně investiční společnosti, jak má vypadat investiční politika fondu
   nemusí být povinně vypracován
   nevím, nejsem si jistý.

 14. Pokud chce majitel podílových listů otevřeného podílového fondu uplatnit žádost o zpětný odkup svých podílových listů

   musí počkat, až bude mít podílový fond dostatek volných finančních prostředků
   musí tři měsíce předem upozornit fond, že bude chtít uplatnit žádost o zpětný odkup
   může tak učinit kdykoliv a podílový fond je kdykoliv povinen žádost o zpětný odkup do třiceti dnů vypořádat
   nevím, nejsem si jistý.

 15. Jaký je doporučený minimální investiční horizont pro akciové fondy?

   1/2 roku,
   1 rok,
   3 roky
   5 let
   nevím, nejsem si jistý.

 16. Jaký je doporučený minimální investiční horizont pro balancované fondy?

   1/2 roku,
   1 rok,
   3 roky
   5 let
   nevím, nejsem si jistý.

 17. Jakou část svého portfolia investuje akciový fond na akciovém trhu?

   minimálně 40 %,
   minimálně 50 %,
   minimálně 66 %,
   minimálně 75 %,
   nevím, nejsem si jistý.

 18. Jaký reálný výnos představuje nominální úrok 4 % (např. z termínovaného vkladu) po odečtení 15% daně z příjmů?

   3,9 %,
   3,7 %,
   3,4 %,
   2,9 %,
   nevím, nejsem si jistý.