AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Charakteristika fondu

ISIN CZ0008473378
Druh fondu otevřený podílový
Forma podílového listu zaknihovaný v CDCP na jméno
Nominální hodnota podílového listu 1,00 Kč
Minimální počáteční investice 10.000,00 Kč
Použití výnosů reinvestice
Prodejní poplatek max. 5 %
Poplatek při zpětném odkupu 0 % (3 % pokud jsou PL v majetku podílníka po dobu kratší než 6 měsíců)
Roční poplatek za správu 2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu
+ 15 % z meziročního růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na každý jeden (1) podílový list

Cíle fondu

Podílový fond je obhospodařován s cílem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu, a to investováním do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se dle uvážení Investiční společnosti vyznačují značným potenciálem růstu.

 • investování na nových trzích s vysokým potenciálem růstu
 • participace na dynamickém růstu akciových trhů rozvíjejících se ekonomik
 • dlouhodobé zhodnocení vložených prostředků
 • příznivé zdanění výnosu

Systém řízení rizik, který uplatňuje Investiční společnost

 • Systém řízení rizik pdf_icon.gif, 0 kB

 • Nová opatření přijatá k řízení rizika nedostatečné likvidity Podílového fondu

 • Plán řízení likvidity pdf_icon.gif, 0 kB

 • Bankovní spojení - depozitář fondu

  Československá obchodní banka, a.s.
  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

  Číslo běžného účtu AKRO akciový fond nových ekonomik: 266141513/0300
  Variabilní symbol: číslo smlouvy

  Informace o hodnotě podílových listů je možné též získat

  • dotazem v sídle společnosti
  • na našich webových stránkách

  UPOZORNĚNÍ

  Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.


  nahoru