AKRO investiční společnost


Jak se stát klientem


Abyste se stali klientem, musíte projít těmito jednoduchými kroky:

Výběr fondu

Ujistěte se, že máte zřízený nebo zařazený majetkový účet v CDCP (lze získat pouze prostřednictvím účastníka CDCP). Existence otevřeného majetkového účtu v CDCP je podmínkou pro investování do rodiny fondů AKRO.

Před rozhodnutím důkladně prostudujte strategii fondu popsanou ve statutu a seznamte se s riziky a doporučenou délkou investice.

Rodina fondů AKRO:
Akciový fond nových ekonomik Globální akciový fond Balancovaný fond Fond progresivních společností

Smlouva mezi klientem a AKRO investiční společností

(Klient uzavírá smlouvu pouze při prvním nákupu podílových listů)

Vyplňte laskavě smlouvu, nebo můžete uzavřít smlouvu elektronicky distančním způsobem s využitím kvalifikovaného certifikátu (zaručeného elektronického podpisu).

Nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky pdf_icon.gif, 0 kB. Kompletně vyplněnou smlouvu prosím dvakrát vytiskněte. Oba výtisky smlouvy mají platnost originálu, které buď osobně doručte do sídla AKRO investiční společnosti nebo jej s Vaším úředně ověřeným podpisem (pouze na jeden výtisk) spolu s podepsanými obchodními podmínkami (zde již není potřeba úředně ověřeného podpisu) zašlete poštou na naši adresu spolu s fotokopií platného průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z něhož lze zjistit identifikační údaje. Kopie těchto dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné, a musí obsahovat i kopii vyobrazení Klienta v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby. Fotokopie průkazů totožnosti Společnost vyžaduje za účelem identifikace Klienta dle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění.

Jeden potvrzený výtisk smlouvy Vám pak bude následně vrácen zpět.

Platební příkaz

Vytvořte si podklad pro bankovní převod peněžních prostředků na účet zvoleného fondu.

V platebním příkazu vyplňte fond, resp. fondy z nabídky AKRO, které hodláte nakoupit.

První platbu určenou na nákup podílových listů musíte provést prostřednictvím účtu vedeného na jeho jméno u banky nebo pobočky banky na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, a jste povinen před uskutečněním první platby doručit na naši adresu též kopii dokladu prokazující existenci účtu, ze kterého provedete první platbu určenou na nákup podílových listů.

Zpětný odkup fondů

Jako podílník otevřených podílových fondů máte ze zákona kdykoliv právo uplatnit Žádost o zpětný odkup Vašich podílových listů.

Vyberte příslušný fond z rodiny fondů AKRO, uváděných v bodě 1. Vytiskněte a vyplňte formulář Žádosti o odkoupení podílových listů. Vyplněnou Žádost můžete podat osobně v sídle společnosti nebo zaslat poštou (doporučeně, s úředním ověřením Vašeho podpisu). Odkup Vašich podílových listů bude realizován za aktuální hodnotu vlastního jmění připadající na jeden podílový list, platnou v den podání/doručení žádosti do sídla společnosti. Formulář Žádosti o odkoupení podílových listů fondu AKRO akciový fond nových ekonomik je možné vyplnit a poté vytisknout zde: Žádost o zpětný odkup


nahoru