AKRO investiční společnost


Časté dotazy

Své dotazy nebo připomínky nám můžete zasílat ze stránky napište nám.

Investování, nákup podílových listů

Mám zájem nakoupit podílové listy Vašeho fondu. Jak mám postupovat?
Nemám majetkový účet CP
Jaké jsou s investováním spojené poplatky?
Jakým způsobem mám poukázat peníze?
Mám zájem investovat peníze opakovaně. Musím opět uzavírat smlouvu?
Dozvím se, že peníze, které jsem poslal, byly v pořádku doručeny a kolik mi bylo vydáno podílových listů?
Kde najdu kurzy podílových listů?
Kdy dostanu dividendy?
Co si mohu představit pod číslem ISIN?
Co je jmenovitá (nominální) hodnota podílového listu?
Znám pouze ISIN fondu. Jak zjistím jeho název?
Mohu jako cizí státní příslušník také uzavřít Smlouvu o koupi podílových listů fondů AKRO?

Nejsem z Prahy, nemám připojení na internet a chtěl bych uzavřít smlouvu o koupi PL bez mojí osobní návštěvy společnosti. Stačí úřední ověření podpisu na smlouvě, aniž bych musel zasílat kopii svých dokladů?

Zpětný prodej podílových listů investiční společnosti

Odkoupíte ode mne podílové listy?
Za jakou hodnotu budou vypořádány podílové listy při zpětném odkupu?
V případě, že se dostavím osobně, co všechno potřebuji?
Kdy dostanu peníze za odkup?
Jakým způsobem mi poukážete peníze?
Musím platit daň z prodeje?
Mohu někoho zplnomocnit k jednorázovému úkonu s podílovými listy?
Mohu pověřit jinou osobu k disponování s mými podílovými listy?
Můžu prodat podílové listy vašich fondů na RM-systému?
Chtěl(a) bych převést podílové listy na někoho jiného. Mohu to uskutečnit a kde?Praktické poznámky

Mám zájem nakoupit podílové listy Vašeho fondu. Jak mám postupovat?

Pokud máte zájem nakoupit podílové listy našich fondů a máte zřízený majetkový účet cenných papírů, můžete přistoupit k uzavření Smlouvy o koupi PL s naší společností. Detailní postup je popsán zde.

Nahoru

Nemám majetkový účet CP

Po předložení občanského průkazu Vám kterýkoli z účastníků CDCP zřídí nový účet, seznam účastníků CDCP je uveden na www.cdcp.cz. Tato služba je zpoplatněna.

Nahoru

Jaké jsou s investováním spojené poplatky?

Aktuální sazebník poplatků je uveden v sekci Formuláře.

Nahoru

Jakým způsobem mám poukázat peníze?

Peníze můžete poslat bankovním převodem, nebo poštovní poukázkou na účet příslušného fondu, pod variabilním symbolem - číslem Vaší smlouvy uzavřené se společností AKRO.

Nahoru

Mám zájem investovat peníze opakovaně. Musím opět uzavírat smlouvu?

Nemusíte. Smlouva o koupi PL, kterou máte uzavřenou s naší společností, Vás opravňuje k budoucímu investování do kteréhokoliv fondu bez dalších smluvních ujednání. Dobu platnosti Smlouvy řeší Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování podílových listů AKRO IS.

Nahoru

Dozvím se, že peníze, které jsem poslal, byly v pořádku doručeny a kolik mi bylo vydáno podílových listů?

O každé transakci (nákupu podílových listů, zpětném odkoupení podílových listů) Vás naše společnost bude informovat změnovým výpisem.

Nahoru

Kde najdu kurzy podílových listů?

Aktuální hodnoty podílových listů fondů AKRO jsou v týdenním režimu aktualizovány na našich webových stránkách.

Nahoru

Kdy dostanu dividendy?

Všechny fondy své zisky reinvestují a dividendy nevyplácejí. Reinvestování zisků je pro podílníky výhodnější.

Nahoru

Co si mohu představit pod číslem ISIN?

Jedná se o mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které tvoří dvanáctimístný alfanumerický kód. První dva znaky tvoří kód státu, dalších devět znaků je číselný kód cenného papíru a poslední je číslice kontrolní. (International Security Identification Number).

Nahoru

Co je jmenovitá (nominální) hodnota podílového listu?

Je to hodnota, za kterou vydává investiční společnost podílové listy při vytvoření podílového fondu. Tato hodnota se zpravidla liší od tržní ceny podílového listu.

Nahoru

Znám pouze ISIN fondu. Jak zjistím jeho název?

Současné i původní názvy, včetně čísel ISIN, naleznete na našich internetových stránkách, v sekci Investiční kalkulátor, platná čísla ISIN také v jednotlivých sekcích daných fondů.

Nahoru

Mohu jako cizí státní příslušník také uzavřít Smlouvu o koupi podílových listů fondů AKRO?

Ano, možné to je, za těchto podmínek: Zahraniční fyzické osoby se prokazují platným průkazem o povolení k pobytu v České republice. Zahraniční právnické osoby musí předložit výpis z obchodního rejstříku nebo jiného registru v zemi, kde má tato právnická osoba své sídlo, zahraniční právnické osoby, podnikající na území ČR, navíc předloží výpis z obchodního rejstříku České republiky. Pro zahraniční úřední listiny je vyžadováno vyšší úřední ověření (tzv. apostille). Údaje, které musí tyto dokumenty obsahovat, spolu s dalšími požadavky, uvádí společnost AKRO na svých internetových stránkách.

Nahoru

Nejsem z Prahy, nemám připojení na internet a chtěl bych uzavřít smlouvu o koupi PL bez mojí osobní návštěvy společnosti. Stačí úřední ověření podpisu na smlouvě, aniž bych musel zasílat kopii svých dokladů?

Bohužel, úřední ověření podpisu nepostačuje, podle zákona č. 253/2008 Sb., jsou klienti povinni se identifikovat zasláním čitelné kopie dvou dokladů totožnosti a kopie dokladu prokazující existenci účtu vedeného u banky členského státu EU. Kopie zmíněných dokladů mohou být nahrazeny Listinou o identifikaci, kterou vystaví notář, krajský úřad, či obecní úřad s rozšířenou působností. Platnost a úplnost identifikačních údajů kontroluje naše společnost po celou dobu trvání obchodního vztahu.

Nahoru

Odkoupíte ode mne podílové listy?

Ano, ze zákona jsme povinni od Vás podílové listy našich fondů odkoupit, kdykoliv o prodej požádáte. Podílníci, kteří uplatní žádost o odkoupení podílových listů za dobu kratší než je šest měsíců od data emise podílových listů, hradí za zpětný odkup poplatek ve výši 3 % z částky, která je předmětem zpětného odkupu. Tato srážka se nevztahuje na nabytí podílových listů podílníkem sloučením, kde je podílový fond fondem přejímacím, v rámci dědického řízení apod.

Nahoru

Za jakou hodnotu budou vypořádány podílové listy při zpětném odkupu?

Při zpětném odkupu se podílové listy vypořádají za hodnotu podílového listu platnou v den přijetí žádosti, s ohledem na stanovený Obchodní den, který je přímo závislý na stanovených úředních hodinách ve Společnosti. Hodnota podílových listů se stanovuje 1x za měsíc. Aktuální hodnota platí vždy zpětně pro období počínající dnem, který následuje po dni uveřejnění aktuální hodnoty za poslední předcházející období, a končí dnem uveřejnění aktuální hodnoty za příslušné období, včetně tohoto dne.

Nahoru

V případě, že se dostavím osobně, co všechno potřebuji?

Číslo majetkového účtu a platný průkaz totožnosti..

Nahoru

Kdy dostanu peníze za odkup?

Převod provádíme v souladu se statuty fondů, tj. do 1 měsíce od podání řádně vyplněné žádosti, výplatu následující pracovní den ( nejpozději do 7 kalendářních dnů).

Nahoru

Jakým způsobem mi poukážete peníze?

Upřednostňujeme zasílání peněz bezhotovostně, tj. na bankovní účet. Tento způsob rozesílání peněz je bezpečnější, rychlejší a cenově výhodnější. Další možností je poslání peněz poštovní poukázkou, potom je částka za odkup snížená o poplatky České pošty.

Nahoru

Musím platit daň z prodeje?

Pokud je lhůta mezi nákupem a prodejem podílových listů kratší než 3 roky, a pokud roční příjem z prodeje podílových listů přesáhne 100 000 Kč, je třeba příjem z prodeje podílových listů zdanit. V případě nabytí podílových listů v rámci dědictví se rozhodným dnem rozumí den úmrtí zůstavitele. Namísto původních 5% je u investic uskutečněných po 1. lednu 2015 uplatňována daň 19%.

Nahoru

Mohu někoho zplnomocnit k jednorázovému úkonu s podílovými listy?

Ano, je to možné. Vyplníte potřebný formulář - Plnou moc, necháte úředně ověřit své podpisy, tj. zmocnitele a zmocněného. Takováto Plná moc opravňuje majitele podílových listů k těmto jednorázovým úkonům:
podání žádosti o zpětný odkup
uzavření smlouvy
převzetí plnění ze smlouvy
Tato Plná moc nesmí být starší více než 3 měsíce.

Nahoru

Mohu pověřit jinou osobu k disponování s mými podílovými listy?

Ano, je i toto možné, na základě podpisového vzoru klienta můžete zmocnit až 2 osoby k nakládání s Vašimi podílovými listy. Musíte se však dostavit osobně, spolu s osobou (osobami), které chcete zmocnit, do sídla naší společnosti. Vyplníte příslušný formulář a poté mohou uvedené zmocněné osoby s Vašimi podílovými listy volně nakládat. Více informací naleznete v Podmínkách pro vystavení a užívání podpisového vzoru klienta.

Nahoru

Můžu prodat podílové listy vašich fondů na RM-systému?

Podílové listy našich fondů nejsou veřejně obchodovatelné, výjimkou tvoří AKRO globální akciový fondu a AKRO fond progresivních společností, které byly ale z obchodování na oficiálním trhu RMS vyřazeny.

Nahoru

Chtěl(a) bych převést podílové listy na někoho jiného. Mohu to uskutečnit a kde?

Podílové listy jsou převoditelné u některého z účastníků CDCP, doporučujeme však předem se informovat o možnosti této služby u vybraného účastníka CDCP. U převodu je důležitá účast obou stran, tzn. strany převádějící i nabývající.

Nahoru