AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik - ISIN CZ0008473378 dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond


Hodnoty fondového kapitálu platné od: 4.4.2024 do 3.5.2024

  • Fondový kapitál na 1 PL: 2.925 Kč
  • Fond. kapitál fondu v t.: 236 608 Kč
  • Poslední změna: 2.70%
  • Datum zah. činnosti: 29.2.1996
graf
Graf výkonnosti za posledních 5 let.
Ceny jsou uvedeny v Kč.
Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


Lhůta pro vydání / odkoupení podílových listů

Údaj o aktuální hodnotě fondového kapitálu tohoto fondu a údaj o částce, za kterou jsou vydávány a odkupovány podílové listy, je uveřejněn výše a je platný pro pokyny přijaté v uvedeném termínu. Uváděné údaje jsou aktualizovány v souladu se statutem fondu.

Nejbližší lhůta pro vydání nebo odkoupení podílových listů tohoto fondu je stanovena
na 4.6.2024. V uvedené lhůtě dojde k vydání/odkoupení všech podílových listů tohoto fondu,
o jejichž vydání/odkoupení podílníci požádali v předešlém období.

Žádost o odkoupení podílových listů

AKRO akciový fond nových ekonomik pdf_icon.gif, 0 kB

V případě, že se chystáte použít dříve vytištěný formulář žádosti o odkoupení, překontrolujte platnost podle čísla uváděného v jeho zápatí.

Nezohledňování nepříznivých dopadů investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti a ostatní informace k udržitelnosti

AKRO investiční společnost, a.s., nezohledňuje hlavní nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, a to ani na úrovni Podílového fondu (tedy ve vztahu k investicím prováděným na účet Podílového fondu), ani na úrovni Investiční společnosti (tedy ve vztahu k jakýmkoliv investicím prováděným Investiční společností, a to na účet jakéhokoliv jiného obhospodařovaného investičního fondu). Hlavním důvodem je skutečnost, že za hlavní kritérium pro investiční rozhodnutí Investiční společnost považuje dosažení co nejvyšší možné návratnosti investic. Současně je pro zohlednění hlavních nepříznivých dopadů nezbytné u každé jednotlivé provedené investice získávat nebo kvalifikovaně odhadovat až 20 různých parametrů ohledně dopadů na životní prostředí, sociální otázky a způsob řízení společností, do kterých je investováno (včetně měření emisí řady skleníkových plynů, a to až do úrovně dodavatelů takovým společnostem, spotřebě energie, rozdílů mezi odměňováním žen a mužů, genderovou vyváženost ve statutárním orgánu atd.). Získávání uvedených informací a parametrů je složité a zejména menší společnosti uvedené informace neuveřejňují, případně o nich ani nevedou záznamy. Vzhledem k velikosti Investiční společnosti a množství investičních fondů, které t.č. obhospodařuje, by proto takový přístup byl spojen s neadekvátními administrativními náklady, které by se projevily v nákladovosti obhospodařovaných investičních fondů. Okolnosti, za nichž Investiční společnost přistupuje k zohledňování hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti, se však mohou v průběhu času měnit v závislosti na přístupu k relevantním údajům nebo jiným informacím, které mohou být dostupnější.

Z posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti vyplývá, že případná rizika týkající se udržitelnosti nemají relevantní dopad na celkovou hodnotu portfolia Podílového fondu, a tedy ani na návratnost případných investic do Podílového fondu. Důvodem pro to je zejména investiční strategie spočívající v širokém portfoliu aktiv z oblastí, z nichž žádná není úzce spjata s možnými environmentálními či sociálními dopady. Vzhledem k investiční strategii a vyloučení relevantního dopadu rizik týkající se udržitelnosti na celkovou hodnotu portfolia Podílového fondu není třeba, aby se Investiční společnost na tato rizika specificky zaměřovala. V případě, že Investiční společnost tato rizika v souvislosti s konkrétní investicí zaznamená, pak budou zohledněna stejným způsobem jako jakákoliv jiná investiční rizika, která mohou ovlivnit výnos investice. V takovém případě Investiční společnost posoudí zejména míru pravděpodobnosti výskytu rizika, vliv na potenciální hodnotu investice a předpokládaný výnos.

Podkladové investice podílového fondu nezohledňují kritéria Evropské unie pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088).

V souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb přistoupila AKRO investiční společnost, a. s., ke zveřejnění politik společnosti v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti investic. Dokument je dostupný ke stažení prostřednictvím níže uvedeného odkazu.

Informace o politikách začleňování rizik ve vztahu k udržitelnosti investic pdf_icon.gif, 0 kB

Informační povinnost


Pololetní, roční: 30.4.2023
Měsíční: 31.3.2023

Komentář manažera

AKRO fond nových ekonomik je prvním českým fondem zaměřeným na rostoucí světové ekonomiky, investuje na trzích, zažívajících rychlý hospodářský růst nebo transformaci. Cílem fondu je dlouhodobě zajišťovat růst kapitálu prostřednictvím holdingového a diverzifikovaného portfolia, skládajícího se z cenných papírů rozvíjejících ekonomik. Fond je orientován na trhy Číny, Brazílie, Indie, České republiky, Polska a také např. na trhy Hongkongu. Je tak určen pro investory, kteří mají zájem investovat do ekonomik zaznamenávajících nadprůměrný dlouhodobý růst nebo transformaci.

Proč investovat do akciového fondu nových ekonomik? Více zde

Fond je klasifikován jako akciový.


nahoru