AKRO Investiční společnost

AKRO investiční společnostZpětný odkup fondů

Žádost o zpětný odkup PL se nyní nachází v sekci s ostatními formuláři

Žádáte-li o zpětný odkup OPF AKRO, vyplňte prosím povinné údaje v příslušném formuláři žádosti o odkoupení podílových listů:

 • jméno a příjmení
 • rodné číslo
 • adresu
 • telefon či e-mailovou adresu
 • číslo účtu majitele cenných papírů

 • (jedná se o číslo, které najdete na výpise Střediska cenných papírů uvedené jako Reg. č.., vždy začíná 100……… a je dvanáctimístné, máte-li již obchodníkem s cennými papíry zařazený účet v Centrálním depozitáři cenných papírů, potom vyplňte číslo účtu v Centrálním depozitáři). Pokud jste obchodníkem registrován/a v jeho tzv. navazující evidenci, uveďte číslo jeho zákaznického účtu v Centrálním depozitáři.
 • název obchodníka s cennými papíry

 • (vyplňte pouze v případě, že jste po ukončení činnosti Střediska cenných papírů, tj. po 1.7. 2010, požádali o zařazení původního účtu majitele cenných papírů u některého obchodníka s cennými papíry nebo jste si po uvedeném datu zřídili účet nový a nebo jste žádali o převod PL v rámci dědictví (v případech, kdy se jedná o dědictví, uveďte za název obchodníka s CP lomítko a za něj napište DĚDICTVÍ). Pokud jste obchodníkem registrován/a v jeho tzv. navazující evidenci, uveďte také jeho IČO, popř. účastnický kód (3 - místný).
 • číslo OP
 • počet podílových listů

 • (vyberte příslušný fond a uveďte správný počet podílových listů, které chcete prodat)
 • způsob výplaty
 • za zpětný odkup
 • potvrzení o rezidenci

 • prohlášení podílníka

 • (datum a čas přijetí pokynu - doplní pracovník společnosti AKRO při přijetí žádosti)

Vyplněnou žádost 1x vytiskněte, nechte si na ní úředně ověřit Váš podpis a zašlete nejlépe doporučenou poštou na naši adresu uvedenou v zápatí formuláře.

Odkup bude realizován kurzem dne doručení žádosti o odkoupení PL, s ohledem na stanovený Obchodní den ve společnosti, a bude vypořádán nejpozději do 30 dnů od jejího doručení. Za odkoupení podílových listů je účtován poplatek 59,-Kč. V případě bývalých C.S. Fondů je navíc účtován poplatek 1,5% z celkové částky.

Pokud zvolíte možnost zaslání částky za odkup poštovní poukázkou (prostřednictvím České pošty), bude Vám účtováno také poštovné dle tarifů České pošty. Další informace naleznete v Obchodních podmínkách AKRO, zveřejněných v sekci Formuláře.

V souvislosti s novelizovaným zněním zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, v platném znění, v případě žádosti o odkoupení podílových listů, u které její celková částka za odkoupení přesáhne 1000,-EUR a v případě, že jste již nebyl/a v minulosti identifikován/a nebo se od předchozí identifikace poskytnuté údaje změnily, požadujeme zaslání fotokopie platného průkazu totožnosti a jednoho dalšího podpůrného dokladu, ze kterých lze zjistit Vaše identifikační údaje; kopie těchto dokladů musí být čitelné a musí obsahovat také Vaši fotografii. Budete-li žádat o zaslání částky za odkup (vyšší než 1000 EUR) na Váš bankovní účet, máte navíc povinnost doručit na naši adresu kopii dokladu prokazující existenci účtu vedeného na Vaše jméno ( a tento účet musí být zřízen u banky nebo pobočky banky na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru).