AKRO investiční společnost


Slovník pojmů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

AD
Akcie domácí

AKAT
Asociace pro kapitálový trh. Vznikla 9.1.2008 sloučením AKAT a AFAM ČR (Asociace fondů a asset managementu ČR)

Akcie
Cenný papír, který vyjadřuje účast na akciové společnosti. Opravňuje majitele spolurozhodovat na valné hromadě o základních otázkách činnosti společnosti. Akcionáři přísluší podíl na zisku společnosti, tzv. dividenda, právo na likvidačním zůstatku, právo na informace.

Akcionář
Majitel akcií, s nimiž jsou spojena práva akcionáře (viz. akcie). Podle svého podílu na celkovém počtu akcií může být vlastnictví akcií minoritní (menšinové) nebo majoritní (většinové). Větší množství držených akcií znamená větší možnost ovlivňovat činnost akciové společnosti.

Akciová společnost
Společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií

Akciový fond
Fond, který má minimálně 66% svého majetku investováno do akcií. Vyznačuje se krátkodobým výrazným kolísáním kursu, třeba i desítek procent během několika měsíců. Je to rizikový fond vhodný pro nejdelší investiční horizont s ohledem na výhodu dlouhodobě nejvyššího možného zhodnocení.

Aktiva
Typy jednotlivých investic, do kterých fondy investují své prostředky - akcie, dluhopisy, pokladniční poukázky, hotovost (bankovní účty a měny), deriváty atd. Struktura aktiv vyjadřuje poměr těchto prostředků v portfoliu fondu.

Aktivní správa portfolia
Rozhodování o tom, jaké cenné papíry, v jakém objemu a kdy budou nakoupeny či prodány, závisí na rozhodování portfolio manažera, a to v souladu se statutem fondu či plánovanou strukturou portfolia.

Alokace
Rozdělení investic mezi různé druhy aktiv - akcie, dluhopisy, nemovitosti a hotovost, za účelem optimalizace rizika a výnosu.

Auditor
Nezávislá firma nebo osoba, která hodnotí, zda výsledky hospodaření jsou v účetnictví fondu prezentovány v souladu se zákonem.

Averze k riziku
Konzervativní styl investování.

AZ
Akcie zahraniční

nahoru

B

Balancovaný fond
Patří do kategorie fondů smíšených, ale jejich struktura aktiv by měla být více stabilní tj. měla by udržovat v určitém poměru především investice v akciích a dluhopisech (např. balancovaný fond konzervativní - více dluhopisů a hotovosti, méně akcií).

Benchmark
Srovnávací kritérium pro vyhodnocování výkonnosti investičního nebo vkladového instrumentu (např. lze srovnávat výkonnost vlastního akciového portfolia, se kterým obchodujeme na Burze cenných papírů, s vývojem oficiálního burzovního indexu PX 50. Tento index je potom benchmarkem - referenční úrovní pro vyhodnocování výkonu investičních záměrů, které jsou prováděny v rámci akciového portfolia.)

Blue Chips
Akcie, se kterými se na daném kapitálovém trhu nejvíce obchoduje.

Bod zlomu
Hodnota dosaženého kurzu, při které investor nerealizuje ani zisk ani ztrátu.

Bond (dluhopis)
Dlouhodobé pevně úročené cenné papíry.

Broker - makléř
Profesionální (odborný) zprostředkovatel sjednávající vlastním jménem, ale na cizí účet obchody s cennými papíry, devizami nebo zbožím.

Burza
Místo, kde se organizovaným způsobem a podle stanovených pravidel soustřeďuje nabídka a poptávka a kde se obchoduje. Burzy se v současné době dělí na burzy cenných papírů, na burzy valutové a devizové a na burzy zbožové neboli komoditní. Typickým rysem burzy je to, že předmět obchodu - konkrétní zboží není fyzicky přítomno. Nakupující a prodávající se navzájem dohodnou o uzavření obchodu, který je pak následně vypořádán předáním zboží a přenosem finančních prostředků.

Burzovní index
Indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu váhu, která odpovídá podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech v daném indexu. Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu.

nahoru

C

Cena při zpětném prodeji
Cena, kterou musí fond zaplatit investorům z aktiv při odkupu podílových listů. Vychází z čistého obchodního kapitálu k danému dni po odečtení výstupního poplatku.

Cenný papír
Ztělesňuje určitá práva svého majitele nejčastěji vůči tomu, kdo cenný papír vydal. (např. právo na výnos, hlasovací právo na valné hromadě apod.). Má význam pro uplatnění a převod těchto práv. Může mít podobu listiny, tzv. listinného cenného papíru nebo elektronického záznamu, tzv. zaknihovaného cenného papíru. Cenným papírem jsou: akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, šeky, investiční kupóny, kupóny, cestovní šeky, náložné listy včetně a skladištní listy. Zákon dále uvádí, že cennými papíry jsou i jiné listiny, které jsou za cenné papíry prohlášené zvláštními zákony. Rozlišují se tři formy cenných papírů: na doručitele (na majitele), na jméno a na řad.

Cenný papír listinný
Cenný papír má podobu listiny.

Cenný papír na doručitele (majitele)
Cenný papír, který se v listinné formě převádí na základě platné smlouvy předáním (tradicí), je neomezeně převoditelný. Za majitele cenného papíru se považuje vlastník listiny. Práva spojená s cenným papírem je oprávněn vykonat ten, kdo listinu předloží. Místo jména osoby majitele obsahuje určení "na doručitele", "na majitele", "doručiteli", "majiteli" nebo obdobné.

Cenný papír na jméno
Cenný papír znějící na jméno určité právnické či fyzické osoby.

Cenný papír na řad
Cenný papír, který se v listinné podobě převádí rubopisem (indosamentem) a předáním (tradicí). Práva spojená s tímto cenným papírem je oprávněn vykonávat ten, kdo cenný papír předloží a na jehož jméno byla listina vydána nebo jemuž svědčí nepřetržitá řada rubopisů. Tato osoba je považována i za majitele cenného papíru, nestanoví-li zákon jinak.

Cenný papír zaknihovaný
Cenný papír, který nemá listinnou podobu, je veden v elektronické podobě, např. v registru Centrálního depozitáře cenných papírů.

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP)
Dceřiná společnost Burzy cenných papírů Praha, a.s., která v červenci 2010, nahradila Středisko cenných papírů, ve vedení centrální evidence cenných papírů.

Čisté obchodní jmění (Net Asset Value)
Skutečná hodnota jednoho podílového listu k určitému datu. Je stanovena jako podíl celkového čistého obchodního jmění fondu (fondového kapitálu, sníženého o pohledávky, nesplacené poplatky a potenciální ztráty) a celkového počtu vydaných podílových listů.

nahoru

D

Deflace
Absolutní meziroční pokles cenové hladiny v hospodářství (opak inflace)

Depozitář
Banka, která vede pro správce fondu účet a průběžně kontroluje, zda správce fondu provádí operace s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu.

Derivát
Jedná se o termínovanou smlouvu o budoucím nákupu nebo prodeji daného aktiva (akcie, drahé kovy apod.) za předem sjednaných podmínek. Základním rysem termínovaných obchodů je časový nesoulad mezi uzavřením obchodu a jeho plněním, což znamená, že v době uzavření obchodu jsou sjednány veškeré podmínky obchodu a v době splatnosti dochází k dodání aktiv a jejich zaplacení. Deriváty se používají zejména k zajištění proti možným rizikům, především proti pohybu kurzu. Mezi deriváty patří futures, opce, swapy, forwardy.

Diskont
Rozdíl mezi fondovým kapitálem na jeden podílový list vydaný fondem a jeho kurzem na burze.

Diverzifikace
Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů.

Dividenda
Podíl na zisku společnosti plynoucí ve prospěch majitele akcií nebo podílových listů.

Dluhopis
Cenný papír, kterým se dlužník, jenž tento papír vydává, zavazuje jeho majiteli, že vyplatí peněžní obnos uvedený v dokladu včetně příslušného úroku, a to ve vyznačeném termínu. Na rozdíl od akcie zajišťuje tento druh cenného papíru předem stanovený finanční výnos.

Dluhopis na jméno
Pevně úročený cenný papír, u něhož může splacení pohledávky vyžadovat pouze věřitel uvedený na cenném papíru.

Dluhopis na majitele
Nejčastější forma cenného papíru. Držba dluhopisu na majitele opravňuje vlastníka k vymáhání práv od dlužníka. Tento druh dluhopisů je velmi oblíben díky jednoduchému převodu vlastnických práv. Samotný převod se děje dohodou a předáním cenného papíru. Statut dluhopisů na majitele lze podle potřeby také změnit na dluhopisy na jméno a naopak.

Dluhopisové fondy
Investují hlavně do dluhopisů, podíl akcií nesmí překročit 10%. Dlouhodobé zhodnocení bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů. Jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont.

Dow Jones Index
Nejznámější a nejpopulárnější akciový index světa, jehož plný název zní Dow Jones Industrials Average (DJIA). Již od roku 1882 je denně vypočítáván na burze v New Yorku.

Durace
Průměrná doba, za kterou získáme z dluhopisu zpět to, co jsme investovali do jeho nákupu. Určuje senzitivitu dluhopisu na změnu úrokových sazeb.

nahoru

E

Emise
Soubor cenných papírů stejného druhu vydaných jednou společností. Nejčastěji tento pojem zahrnuje i umístění na trhu a uvedení na burzu.

Emitent
Společnost nebo veřejná korporace (např. podniky, banky, stát) vydávající akcie, obligace, podílové listy, popř. jiné druhy cenných papírů.

nahoru

F

Finanční trhy
Souhrnný pojem představující všechny trhy, na kterých jsou obchodovány peněžní prostředky a cenné papíry. Jde především o trh peněžní, kapitálový a devizový.

Fond fondů
Fond, který neinvestuje přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytváří portfolio složené ze specializovaných fondů. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší rozložení rizika spojeného s investováním.

Fond kvalifikovaných investorů
Fond, určený pro investory s předchozími zkušenostmi v oblasti investování do investičních nástrojů

Fond peněžního trhu
Fond, který investuje zejména do krátkodobých, vysoce bezpečných dluhopisů tak, aby jejich průměrná doba splatnosti byla kratší než jeden rok. Pro své investování může rovněž využít termínovaných vkladů u bank. Kolísání kursu je prakticky nulové, za vysokou míru bezpečí však investor platí relativně nízkým dlouhodobým výnosem.

Fond s fixním výnosem
Viz obligační fond.

Fondový kapitál
Ocenění majetku a dluhů podílového fondu.

Forwards/Futures
Derivát, který lze charakterizovat jako dohodu dvou stran o nákupu/prodeji sjednaného množství investičních instrumentů za danou cenu k danému budoucímu datu.

nahoru

G

Garanční fond obchodníků s cennými papíry
Právnická osoba, zřízená s cílem poskytnout ochranu investorů v situaci, kdy obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky vůči zákazníkům spočívající ve vydání hodnot, které od zákazníků převzal za účelem poskytnutí investiční služby (zákaznický majetek), a nejsou vyhlídky, že bude schopen tak učinit.

Garantovaný fond
Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100%).

nahoru

H

Hedgeový fond
Speciální fond, který podléhá jen několika málo nebo žádným omezením statutárního nebo jiného charakteru s ohledem na zásady investování. Snaží se využívat veškerých forem investování za účelem zvýšení svého kapitálu prostřednictvím alternativních, někdy i netransparentních investičních strategií. Tyto fondy přinášejí vysokou míru rizika.

Hrubý domácí produkt (HDP)
Měřítko ekonomické aktivity společnosti a stavu ekonomiky jako celku. Komponenty HDP jsou spotřeba domácností, firemní investice, výdaje vlády a rozdíl mezi exportem a importem.

Hypotéční zástavní list (HZL)
Dluhopis, v němž je dlužníkem banka, která hypotéční zástavní listy vydává a jejich prodejem získává peníze na poskytování hypotéčních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotéčních zástavních úvěrů. HZL může vydávat pouze banka, která má povolení ČNB. Výnos je osvobozen od zdanění.

nahoru

I

Index
Ukazatel sloužící k měření výkonnosti určitého trhu nebo fondu. Umožňuje porovnání hodnotových nebo cenových změn mezi různými časovými okamžiky. Index akcií informuje o vývoji a stavu akcií, které jsou v něm obsaženy. Např. PX-50 je akciový index Burzy cenných papírů Praha.

Indexový fond
Fond, který ve svém portfoliu obsahuje stejné akcie a ve stejném poměru jako zvolený index.

Inflační riziko
Znehodnocení hodnoty peněz, v jehož důsledku se sníží reálná hodnota existujícího majetku a také reálný výnos, kterého mělo být pomocí investovaného majetku dosaženo.

Investice
Činnost, při níž se subjekt vzdává dnešní jisté hodnoty (spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté hodnoty.

Investiční fond
Fond, který je založen za určitým investičním cílem a jehož fondový kapitál se dělí na přesně stanovený počet akcií. Fond s řídí ustanoveními obchodního zákoníku pro akciové společnosti.

Investiční horizont
Doba, na kterou je investice plánována. S větším rizikem se investiční horizont prodlužuje a naopak. Doporučený minimální investiční horizont je doba investování pro daný typ, která má chránit investora před případnými ztrátami způsobenými nevhodnou kombinací investiční strategie a předpokládané délky investice. Ekonomika se vyvíjí v cyklech a stejně tak na akciových trzích, i když dlouhodobě míří vzhůru, se střídají období, kdy jsou ceny vysoko, s obdobími, kdy jsou ceny nízko. Doporučený minimální investiční horizont v podstatě jen poukazuje na jakousi průměrnou dobu, kterou trhu trvá, aby překonal obě tyto fáze vývoje. Doporučený minimální investiční horizont však v žádném případě investorovi neříká, že právě po doporučené minimální době bude jeho investice zisková.

Investiční instrumenty
Investiční cenné papíry, podílové listy otevřených podílových fondů, instrumenty peněžního trhu s výjimkou zejména mezibankovních depozit a úvěrů, finanční termínové smlouvy (futures), úrokové termínové smlouvy (FRA), úrokové a devizové swapy a swapy na akcie a akciové indexy (equity swaps) a nákupní a prodejní opce týkající se investičního instrumentu.

Investiční limity
Investiční limity určují maximální hranice pro investování do jednoho cenného papíru nebo skupiny cenných papírů. Obecně platné investiční limity jsou dány zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a další jsou dány statutem nebo pravidly investování platnými pro ten který fond.

Investiční riziko
Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

Investiční společnost
Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Přijímá a realizuje investiční rozhodnutí, vede účetnictví fondu a jedná ve všech jeho administrativních záležitostech. Investiční společnost podniká na základě zvláštního zákona a má státní licenci.

Investiční zaměření
Je obsaženo ve statutu fondu. Udává, do čeho fond investuje a limity pro jednotlivé typy investic.

Investor
Subjekt, který poskytl či svěřil majetek (peníze) jinému subjektu a za to obdržel cenný papír, z něhož mu plynou jistá práva (např. výnos).

Investování
Ukládání peněz do takových aktiv, které s sebou nesou riziko ztráty hodnoty, ale výměnou za možnost vyššího výnosu.

ISIN - (International Security Identification Number)
Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru, které tvoří dvanáctimístný alfanumerický kód. První dva znaky tvoří kód státu, dalších devět znaků je číselný kód cenného papíru (lze podle něj poznat okruh činnosti klienta a druh cenného papírů), poslední je číslice kontrolní.

nahoru

K

Kapitálový trh
Trh, na kterém se soustřeďuje poptávka a nabídka střednědobého a dlouhodobého kapitálu. Tento kapitál poptávají obchodní a průmyslové podniky a další organizace. Peníze poskytují investoři a to od drobných soukromých střadatelů až po velké pojišťovací společnosti, penzijní fondy atd.

Kmenové akcie
Standardní typ akcií. Poskytují akcionáři zákonem a stanovami vymezená práva.

Kolektivní investování
Podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od investorů a jejich investování za podmínek stanovených zákonem, zejména za podmínky rozložení rizika.

Komodity
Hmatatelné základní zboží používané k obchodování (např. ropa, plyn, obilí, drahé kovy), které je zaměnitelné za jiné zboží stejného typu. Komodity investoři kupují a prodávají většinou pomocí tzv. futures kontraktů. Nejvíce se komodity používají jako vstupy výroby jiného zboží nebo služeb. Zjednodušeně můžeme říct, že je to zboží obchodované na komoditních burzách.

Komise pro cenné papíry
Bývalý státní orgán, který vykonával státní dozor nad všemi subjekty kapitálového trhu. V současnosti tuto funkci plní Česká národní banka.

Kótovaný cenný papír (dříve registrovaný cenný papír)
Cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu - Burze nebo v RM-Systému.

Kupón
Úrokový nebo dividendový list tvořící součást cenného papíru. Termínem splátky kuponů je datum výplaty výnosů z daného cenného papíru. Proti předložení kuponu obdrží vlastník kuponu úroky nebo dividendy.

Kurz akcií
Cena akcií, za níž se v určitém časovém období obchoduje na Burze cenných papírů.

nahoru

L

Likvidita
Schopnost subjektu dostát v kterémkoli okamžiku svým závazkům. U cenných papírů platí, že čím vyšší likviditu má cenný papír, tím rychleji je možné ho přeměnit na peníze (prodat). Podílový list otevřeného podílového fondu má likviditu maximálně 30 dnů.

nahoru

M

Makléř
viz. Broker

Maturita
Doba splatnosti cenných papírů

Měnové riziko
Vzniká poklesem devizového kurzu, který se promítá do hodnoty cenných papírů znějících na cizí měnu.

Míra inflace
Přírustek průměrného (bazického) indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců.

nahoru

N

NAV
Net Asset Value - viz. čisté obchodní jmění fondu

Nominální hodnota
Částka, která je uvedena na akcii nebo na obligaci. Představuje částku, kterou se majitel cenného papíru podílí na podniku, příp. je věřitelem podniku. Nominální hodnota se může podstatně lišit od burzovního kurzu.

Nominální hodnota cenného papíru
Cena cenného papíru v okamžiku emise, která je neměnná.

Nominální (jmenovitá) hodnota podílového listu
Hodnota, za kterou vydává investiční společnost své podílové listy při vytvoření podílového fondu. Od tržní ceny podílového listu zpravidla liší.

nahoru

O

Obligace
Viz dluhopis.

Obligační fond
Fond, který investuje peníze investorů do obligací, dluhopisů, tedy do cenných papírů s pevným výnosem. Má střední výnos a střední riziko kolísání hodnoty. Vhodný pro střednědobé investice.

OD
Obligace domácí

Odborná péče
Kvalifikované, čestné a spravedlivé jednání při poskytování investiční služby.

Opce
Derivát, který dává kupujícímu opce právo, nikoli však povinnost, koupit či prodat jiný investiční instrument za předem stanovenou cenu během sjednané doby.

Otevřený podílový fond (OPF)
Fond, který vydává neomezený počet podílových listů a jehož povinností je kdykoliv od podílníka odkoupit podílové listy zpět za jejich aktuální hodnotu.

nahoru

P

Podílník
Majitel podílových listů.

Podílový fond uzavřený
Má omezený počet podílových listů, jejich prodej k určitému datu uzavře. Fond nemá povinnost odkupovat podílové listy zpět a jejich cena je určována nabídkou a poptávkou.

Podílový list
Cenný papír prokazující právo držitele na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku.

Poplatek CDCP
Náklad spojený s vydáním nebo odkoupením podílových listů.

Poplatek za primární prodej PL
Přirážka k nákupní ceně podílového listu ve prospěch investiční společnosti.

Poplatek za správu fondu
Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu cenných papírů. Zákon dovoluje poplatek maximálně 2% z průměrné hodnoty majetku fondu ročně.

Poplatek za zpětný odkup
Srážka z odkupní ceny podílového listu ve prospěch investiční společnosti.

Portfolio CP
Jednotlivé druhy cenných papírů obsažené v majetku. V portfoliu se podle kvality a druhů cenných papírů dá rozložit investorské riziko.

Portfolio management
Řízení skladby portfolia cenných papírů zejména z hlediska diverzifikace výnosů a rizika.

Právo na zpětný prodej
Povinnost investiční společnosti, vyplývající ze zákona, kdykoliv podílové listy otevřeného podílového fondu odkoupit za jejich aktuální cenu.

Primární trh
Segment trhu CP, na kterém jsou cenné papíry emitovány. Emitent CP umisťuje na trhu právo, které je s CP spojeno. Jako nakupující vystupuje ten, kdo chce své úspory uložit do CP. Primární trh bývá také někdy označován jako trh nových CP.

Prospekt cenného papíru
Dokument, kterým emitent CP, který má být přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném CP.

PZ
Podílový list zahraniční

nahoru

R

Rating
Ohodnocení pravděpodobnosti, že emitent bude schopen včas a v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů; ratingové stupnice se obvykle dělí na investiční a spekulativní stupeň.

Ratingové agentury
Agentury, jejichž služby spočívají v analýze podniků a v informacích o jejich bonitě. Vznikaly nejdříve ve Spojených státech a později také v Evropě a v dalších oblastech světa.

Reálná úroková sazba
Rozdíl mezi výnosem na peněžním nebo kapitálovém trhu a aktuální mírou inflace.

Registrované cenné papíry
Cenné papíry přijaté k obchodování na Burze cenných papírů nebo v RM-Systému.

Reinvestice
Využití dividend, úroků nebo kapitálových zisků ze stávající investice pro nákup dalších investic.

Rentabilita
Hospodářský ukazatel, založený na poměru dosaženého zisku a vloženého kapitálu (rentabilita kapitálu). Rentabilita vyjadřuje, jak úspěšně byl kapitál použit.

RM-Systém
Obchodní společnost založená podle obchodního zákoníku, po Burze cenných papírů Praha, a.s., druhý organizátor veřejného mimoburzovního trhu pro obchodování s cennými papíry, pracující na základě zvláštního povolení uděleného Ministerstvem financí ČR.

Roční zpráva
Zpráva o hospodaření investiční společnosti a fondů, jež spravuje, kterou musí investiční společnost každoročně vyhotovit a do tří měsíců od skončení roku předat České národní bance a zveřejnit.

Růstový fond
Fond, který nevyplácí žádné průběžné výnosy, ale okamžitě je reinvestuje.

nahoru

S

Scoring
Hodnocení podílových fondů podle různých kritérií jako například výkonnost, volatilita, objem prostředků, výše poplatků (čím více hvězdiček, tím je fond výkonnější a méně rizikový).

Sekundární trh
Segment trhu cenných papírů, na kterém dochází k redistribuci dříve emitovaných cenných papírů mezi nové vlastníky. Sekundární trh CP je možné dělit na burzovní a mimoburzovní trhy CP. Sekundární trh bývá také někdy nazýván trhem starých CP.

Smíšené fondy
Stojí mezi fondy akciovými a dluhopisovými. Investují do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu současně a manažer portfolia přizpůsobuje v rámci statutu rozložení investic aktuální situaci na trhu. Jsou velmi flexibilní, mají střední až vysoké investiční riziko a tomu odpovídající dlouhodobé zhodnocení. Jsou vhodné pro delší investiční horizont.

Speciální trh
Součást regulovaného trhu, na kterém se obchodují investiční nástroje, které nejsou CP (např. finanční termínované smlouvy - futures, swapy, opce atd.)

Spekulace
Nákup a prodej cenných papírů v krátkém investičním horizontu s cílem vydělat na krátkodobých pohybech cen nahoru a dolů. Tato investiční strategie je velmi riziková a vyžaduje denní sledování vývoje cen cenných papírů.

Správní poplatek
(Management fee) odměna placená investiční společnosti za správu fondu. Poplatek je vyjádřen v procentech ČOJ.

Statut fondu
Základní dokument podílového fondu, jehož obsah je stanoven Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a jenž podléhá schválení České národní banky. Statut popisuje mimo jiné i investiční strategii fondu. Každý podílník má právo se statutem fondu seznámit. Investiční společnost, která fond obhospodařuje, je povinna statut fondu dodržovat.

Středisko cenných papírů
Rozpočtová organizace řízená Ministerstvem financí ČR na základě zákona 591 / 1992 Sb. o cenných papírech. Základní úlohou SCP byla evidence cenných papírů, evidence tzv. majetkových účtů majitelů zaknihovaných cenných papírů a evidence emitentů těchto cenných papírů. Činnost SCP byla ukončena, v červenci 2010 přešla na CDCP.

Subregistr
Evidence cenných papírů (např. podílových listů) v majetku investorů vedená přímo investiční společností, bankou, obchodníkem s cennými papíry apod.

Swap
Swap je dohoda mezi dvěma nebo více stranami, na základě které dochází na určitou dobu ke vzájemné výměně finančních toků podle předem stanovených podmínek.

nahoru

T

Termínovaný vklad
Vklad uložený v bance na určitou předem stanovenou dobu. Tento vklad banka úročí lépe než vklad na běžném účtu, protože předem ví, jak dlouho bude mít peníze k dispozici.

Tržní cena
Obecně představuje rovnovážný stav nalezený porovnáním strany poptávky a strany nabídky. Jinými slovy, je to dosažení dohody na takové cenové hladině, při které je prodávající strana ochotna prodávat a kupující strana kupovat.

Tržní kapitalizace
Počet cenných papírů v emisi násobený aktuální tržní cenou.

Tržní riziko
Všeobecné riziko trhu akcie je riziko změny cen, které odrážejí celkovou tendenci na akciovém trhu a nemají přímou souvislost s hospodářskou situací dané společnosti. Riziku trhu tedy stejným dílem podléhají zásadně všechny akcie. Paralelně s celkovým trhem může podle toho kurz akcie podniku na burze klesat, ačkoli se hospodářská situace podniku nezměnila.

nahoru

U

UNIS ČR
Původní název pro unii investičních společností České republiky. Jedná se o profesní asociaci fondů a investičních společností. Usiluje o rozvoj kolektivního investování, dbá na profesionální a etickou kvalitu aktivit svých členů. Současný název organizace je AKAT.

Uzavřený podílový fond (UPF)
Podílový fond, jehož fondový kapitál je rozdělen na předem určený počet podílových listů a u něhož není možné uplatnit žádost o zpětný odkup podílových listů.

nahoru

V

Veřejný trh s cennými papíry
Takový trh, kde k tomu oprávněný organizátor veřejného trhu organizuje nabídku a poptávku CP na určeném místě a ve stanovenou dobu a vypořádává zde uzavřené obchody; ve vztahu k České republice se jím rozumějí: Burza cenných papírů Praha, a.s. a RM- Systém, a.s.

Volatilita
Číslo od 0 do 1 udávající míru rizikovosti fondu určenou na základě míry kolísání hodnot fondového kapitálu na podílový list fondu. Čím je volatilita větší, tím je investice do fondu rizikovější.

Vstupní poplatek
Transakční poplatek, který investiční společnost účtuje investorům při nákupu podílových listů.

Výkonnost fondu
Udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Výkonnost podílového fondu od založení
Procentní změna hodnoty fondového kapitálu na podílový list od zahájení jeho prodeje za nominální hodnotu do současnosti.

Výnosový fond
Fond, který v pravidelných intervalech vyplácí podílníkům výnosy. Jedná se obvykle o fondy s vysokým zastoupením dluhopisů nebo peněžních vkladů v portfoliu.

Výpočet ceny podílového listu
Aktuální hodnota podílového listu je stanovována každý den. Všechny cenné papíry v majetku fondu jsou ohodnoceny v tržních cenách. U dluhopisů a nástrojů peněžního trhu se vypočte naběhlý úrok a přidá se k hodnotě portfolia. Po odečtení všech závazků se výsledek dělí počtem podílových listů. Výsledek je fondový kapitál na jeden podílový list.

Výroční zpráva
Zpráva o hospodaření akciové společnosti, jejíž obsah je určen zákonem a která musí být každoročně zveřejněna.

Výstupní poplatek
Poplatek při zpětném prodeji podílových listů. Účtuje jej investiční společnost investorům, kteří jí prodávají své podílové listy. Jeho výše může být 0-5 %.

nahoru

Y

Y/T (YEAR-TODAY)
Procentní změna hodnoty fondového kapitálu na podílový list od 1. ledna běžného roku do dnešního dne.

nahoru

Z

Zaknihovaný cenný papír
Cenný papír vydaný v podobě elektronického záznamu v evidenci Střediska cenných papírů.

Zhodnocení
Míra návratnosti investice. U fondů zahrnuje výsledek tržního zhodnocení podílových listů a vyplacené výnosy ve sledovaném období.

ZL
Zástavní list

nahoru

Zdroj:

BCP & obchodování s CP
OPF příloha MF Dnes
Česká národní banka