AKRO investiční společnost


Archiv aktualit k bývalým C.S. fondům
7.10.2019

Doplnění Ústavní stížnosti

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 12. 9. 2019 podala k Ústavnímu soudu České republiky návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku, žádost o přednostní projednání a doplnění ústavní stížnosti ze dne 2. 8. 2019.

Doplnění Ústavní stížnosti v celém znění naleznete zde.
3.8.2019

Podání Ústavní stížnosti

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 2. 8. 2019 podala k Ústavnímu soudu České republiky Ústavní stížnost směřující proti:

1. Rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. 5 .2018 č.j.. 8 C 445/2014-456

2. Rozsudku Městského soudu v Praze č.j: 30 Co 366/2018-524 ze dne 27. 11. 2018

3. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 6. 2019 č.j.. 29 Cdo 1297/2019-625.


Ústavní stížnost v celém znění naleznete zde.


The constitutional complaint is here.
3.8.2019

Podání Dovolání proti rozsudku

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 22. 5. 2019 podala Dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20.3.2019 č.j.: 62 Co 387/2018-753, které se týká žaloby o náhradu škody proti Ministerstvu spravedlnosti, s ohledem na chybný úkon notáře.


Text Dovolání v celém znění naleznete zde.
19.6.2019

Rozhodnutí o dovolání k Nejvyššímu soudu

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 18. 6. 2019 obdržela Usnesení Nejvyššího soudu č. j.: 28 Cdo 1297/2019-625 ze dne 4. 6. 2019 ve věci dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j.: 30 Co 366/2018-524 ze dne 27. 11. 2018.

Nejvyšší soud v Brně odmítl podané dovolání pro nepřípustnost. AKRO investiční společnost, a. s. připravuje podání Ústavní stížnosti.
17.4.2019

Článek o kauze

Článek o "kauze CS fondy" vyšel v časopise Euro.
4.4.2019

UPLATNĚNÍ NÁROKU

V reakci na návrh České republiky – Ministerstva financí, na exekuci na majetek fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

podala AKRO investiční společnost, a.s., dne 2. 4. 2019 vůči Ministerstvu spravedlnosti návrh na:

1. Uplatnění nároku na náhradu škody ve výši 717.165.357, 98 CZK, dle zákona č. 82/1998 Sb.

2. Uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu dle zákona č. 82/1998 Sb.
2.4.2019

EXEKUCE

Dne 6. 3. 2019 podala Česká republika - Ministerstvo financí, bez předchozího upozornění a zaslání výzvy k zaplacení úroků z prodlení, návrh na exekuci na majetek podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

pro nezaplacené úroky z prodlení.

Společnost AKRO informuje podílníky bývalých C. S. Fondů o tom, že dne 1. 4. 2019 v pozdních odpoledních hodinách obdržela do datové schránky:

- příkazy k provedení exekuce na peněžitou povinnost ve výši 725 215 455,98 Kč (pohledávku navýšenou o pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady MF ČR). Společnost AKRO tímto okamžikem ztratila právo nakládat s peněžními prostředky na všech účtech všech dotčených podílových fondů, používat tyto prostředky k platbám anebo s nimi jinak nakládat.

- protokol o soupisu všech cenných papírů dotčených podílových fondů. Společnost AKRO tímto okamžikem ztratila právo nakládat s cennými papíry pojatými do soupisu, tj. se všemi cennými papíry dotčených podílových fondů.

- příkaz k zápisu pozastavení výkonu práva nakládat s investičními nástroji. Společnost AKRO tímto okamžikem ztratila právo nakládat s veškerými investičními nástroji všech dotčených podílových fondů.

AKRO investiční společnost, a.s. dále sděluje, že se bude bránit návrhem na zastavení a odkladem exekuce.
21.3.2019

Informace pro podílníky bývalých C.S. fondů

Společnost AKRO informuje podílníky bývalých C. S. Fondů o tom, že dne 6. 3. 2019 podala Česká republika - Ministerstvo financí, bez předchozího upozornění a zaslání výzvy k zaplacení úroků z prodlení, návrh na exekuci na majetek podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

pro nezaplacené úroky z prodlení.

Na základě podaného návrhu vydal Obvodní soud pro Prahu 6 pověření ze dne 15. 3. 2019 č.j. 34 EXE 384/2019-26, kterým pověřil soudního exekutora Mgr. Davida Koncze k provedení exekuce.

V důsledku výše uvedeného návrhu na exekuci představenstvo společnosti dne 21. 3. 2019 v 16.30 hod. rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

Od 21. 3. 2019 nelze až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů vydat ani odkoupit podílové listy uvedených podílových fondů.

Zápis o rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů zde.

AKRO investiční společnost, a.s. dále sděluje, že se bude bránit návrhem na zastavení a odklad exekuce.
21.3.2019

Jednání u Městském soudu pro Prahu 2

Dne 20. 3. 2019 proběhlo na Městském soudu v Praze odvolací jednání ve věci žaloby o náhradu škody proti Ministerstvu spravedlnosti, s ohledem na chybný úkon notáře. Podle očekávání byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne ze dne 9. 5. 2018, č. j: 20 C 8/2006-707, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti AKRO na náhradu škody z důvodu nesprávného úředního postupu notáře.

Proti tomuto rozsudku podá společnost AKRO, poté, co obdrží písemné vyhotovení rozsudku, dovolání k Nejvyššímu soudu.
28.2.2019

Vydávání a odkupování podílových listů C.S. FONDŮ OBNOVENO

Dne 27. 2. 2019 uplynula lhůta, po kterou bylo z rozhodnutí představenstva společnosti AKRO, viz zápis, pozastaveno obchodování s podílovými listy fondů:


AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.


Od 28. 2. 2019 je vydávání a odkupování uvedených fondů opět obnoveno.
5.2.2019

Dovolání k Nejvyššímu soudu

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 1. 2. 2019 podala k Nejvyššímu soudu v Brně dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j.: 30 Co 366/2018-524 ze dne 27. 11. 2018. Spolu s dovoláním byl podán návrh na odklad vykonatelnosti rozsudku.

Úplné znění dovolání zde.
10.1.2019

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že obdržela předvolání k jednání před Městským soudem, vedeném pod spisovou značkou 62Co 387/2018, ve věci žaloby proti České republice – Ministerstvu spravedlnosti o náhradu škody z důvodu nesprávného úředního postupu notáře.

Jednání je nařízeno na 20. 3. 2018 v 09:00 hod., u Městského soudu v Praze, v místnosti č. dv. A003/ 115/ 1. patro, Spálená ul.
2.1.2019

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že dne 28. 12. 2018 obdržela rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 366/2018 ze dne 27. 11. 2018, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j: 8 C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018.

Rozsudek nabyl právní moci dnem doručení a společnost AKRO proti němu připravuje dovolání, které bude podáno v zákonné lhůtě.

Rozsudek zde

13.12.2018

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

Vyhlášením rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 366/2018 ze dne 27. 11. 2018 byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j: 8 C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018. Společnosti AKRO bylo rozsudkem uloženo zaplatit České republice na jistině částku 2.080.447.226,12 Kč. Dne 12. 12. 2018 investiční společnost uvedenou částku dle instrukcí od Ministerstva financí zaplatila.

AKRO investiční společnost, a.s. zároveň sdělila Ministerstvu financí ČR, že se proti rozsudku bude bránit cestou mimořádných opravných prostředků a v případě zrušení rozsudku bude žádat vrácení takto zaplacené částky. V souvislosti s tím AKRO investiční společnost, a.s. požádala Ministerstvo financí o posečkání s vymáháním úroků z prodlení do ukončení řízení o mimořádných opravných prostředcích.
29.11.2018

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

Oznamujeme, že na základě vyhlášeného rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 366/2018 ze dne 27. 11. 2018 nelze od 27. 11. 2018 až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů vydat ani odkoupit podílové listy uvedených podílových fondů:

AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,
AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,
AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.


Zápis o rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů zde.
27.11.2018

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 27. 11. 2018 ve 12.35 hod. Městský soud v Praze, v řízení č. j.: 30 Co 366/2018 rozhodl o odvolání AKRO investiční společnosti a.s. proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j.: 8 C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018 tak, že napadený rozsudek potvrdil.

V důsledku výše uvedeného rozhodnutí soudu představenstvo společnosti dne 27. 11. 2018 ve 13:30 hod. rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů:

AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.,

AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Od 27.11.2018 nelze až do dne obnovení vydávání nebo odkupování podílových listů vydat ani odkoupit podílové listy uvedených podílových fondů. V době pozastavení provede společnost přecenění majetku fondů na reálnou hodnotu v závislosti na rozhodnutí Městského soudu v Praze, v důsledku čehož dojde ke změně hodnoty fondového kapitálu a tím i ke změně aktuální hodnoty podílových listů těchto podílových fondů.

Zápis o rozhodnutí představenstva o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů otevřených podílových fondů zde.

AKRO investiční společnost, a.s. dále sděluje, že na základě vyhlášeného rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 366/2018 ze dne 27. 11. 2018 zaplatí České republice na jistině částku 2.080.447.226,12 Kč. Zároveň AKRO investiční společnost podá dovolání proti výše uvedenému rozsudku a v případě jeho zrušení se bude domáhat vrácení této částky z důvodu bezdůvodného obohacení. Pokud se týká úroků z prodlení, AKRO investiční společnost, a. s. tyto úroky zatím hradit nebude, neboť v souvislosti s podáním dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 30 Co 366/2018 ze dne 27. 11. 2018 bude žádat o odklad vykonatelnosti dle § 243 písm. a) o.s.ř., kdy by plněním těchto úroků přesahujících majetek podílových fondů vznikla podílovým fondům AKRO závažná újma.

AKRO investiční společnost, a.s. dělá maximum, aby v této situaci nalezla východisko.
29.10.2018

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že obdržela předvolání k jednání před Městským soudem, vedeném pod spisovou značkou 30Co 366/2018.

Jednání je nařízeno na 27. 11. 2018 v 11:30 hod., u Městského soudu v Praze, v místnosti č. dv. A003/ přízemí, vchod z Karlova náměstí.
12.9.2018

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

Soudní spor vedený u Obvodního soudu pro Prahu 6

AKRO investiční společnost, a. s. tímto zveřejňuje odůvodnění odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j. 8 C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018, které bylo podáno v zákonné lhůtě.

Odůvodnění odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 naleznete ZDE.
22.8.2018

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

Soudní spor vedený u Obvodního soudu pro Prahu 6

AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že dne 22. 8. 2018 obdržela písemné vyhotovení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j. 8 C 445/2014-456 ze dne 24. 5. 2018. AKRO investiční společnost, a. s. zároveň oznamuje, že své doplnění odvolání odůvodní do 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozsudku.

Rozsudek naleznete zde.

Protokol z jednání je k nahlédnutí zde.
27.7.2018

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

Soudní spor vedený u Obvodního soudu pro Prahu 6

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dosud neobdržela písemné vyhotovení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. 5. 2018. Podle zjištěných informací byla lhůta k vypracování rozsudku předsedkyni senátu prodloužena do 22. 8. 2018.

AKRO investiční společnost, a.s. dále oznamuje, že proti rozsudku již podala odvolání a zaplatila soudní poplatek ve výši Kč 4.100.000,-, splatný podáním odvolání.
24.5.2018

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost oznamuje podílníkům bývalých CS Fondů, že dne 24. 5. 2018 byl v řízení ve věci žaloby České republiky proti AKRO investiční společnosti, a.s. o zaplacení částky 2.080.447.226,- Kč s příslušenstvím vynesen Obvodním soudem pro Prahu 6 rozsudek, kterým bylo uloženo společnosti AKRO zaplatit České republice částku 2.080.447.226,- Kč s úrokem z prodlení 8,05% ročně od 1. 9. 2014 do zaplacení. Důvodem tohoto rozhodnutí byl názor soudu, že právo na náhradu škody se promlčelo. Rozsudek není pravomocný, AKRO investiční společnost, a.s. s rozsudkem nesouhlasí a podá proti němu odvolání.
20.2.2018

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

Další jednání u Obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci neoprávněného obohacení bylo stanoveno na 24. května 2018 od 13 hodin ve stejné soudní síni (č.1.316, I.patro).
16.2.2018

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky, že jednání, plánované na 20. 2. 2018, u Obvodního soudu pro Prahu 6, v jednací síni č. 1.316, I. patro, 28. pluku 1533/29b, Praha 10, je přesunuto z 9 hodin na 13 hodinu.
31.1.2018

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

Jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2

AKRO investiční společnost a.s. oznamuje, že dne 31. 1. 2018 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 ústní jednání ve věci žaloby proti České republice – Ministerstvu spravedlnosti o náhradu škody z důvodu nesprávného úředního postupu notáře. Při tomto jednání byl vyhlášen rozsudek, jímž byla žaloba proti České republice – Ministerstvu spravedlnosti zamítnuta z důvodu, že v době sepsání notářského zápisu stát neodpovídal za nesprávný postup notáře.  AKRO investiční společnost a.s. vyčká doručení písemného vyhotovení rozsudku a velmi pravděpodobně podá proti rozsudku odvolání. 

Toto řízení se netýká sporu mezi Českou republikou – Ministerstvem financí  a AKRO investiční společností, a.s. vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6 o vydání bezdůvodného obohacení.
20.12.2017

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

Jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2

AKRO investiční společnost a.s. oznamuje, že dne 20. 12. 2017 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 ústní jednání, které bylo z procesních důvodů odročeno na 31. 1. 2018 od 9:45 hodin, v místnosti č. 326/2.patro, Francouzská 19. 
5.12.2017

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

Informace pro podílníky bývalých CS fondů - jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2

AKRO Investiční společnost a.s. oznamuje, že jí bylo doručeno předvolání Obvodního soudu pro Prahu 2, k ústnímu jednání ve věci žaloby společnosti AKRO na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, projednávané pod sp. zn.: 20 C 8/2006. Jednání bylo nařízeno na 20. 12. 2017 v 11:15hod., v místnosti č. 326/2.patro, Francouzská 19.
28.6.2017

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů - jednání u Obvodního soudu pro Prahu 6

AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky, že dne 27. 6. 2017 v 13:00 hod. proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 6 první soudní jednání ve věci žaloby o vydání bezdůvodného obohacení vedené pod spisovou značkou 8 C 445/2014.

Na tomto jednání soud zahájil provádění dokazování, kdy provedl listinné důkazy navržené žalobkyní a část listinných důkazů navržených AKRO investiční společností, a.s. S ohledem na provozní dobu soudu do 16:00 hod bylo v 16:15 hod. jednání ukončeno a v jednání se bude pokračovat na příštím zasedání, které je naplánováno na 17. 10. 2017 od 9:00 hod. Při dalším jednání budou provedeny zbývající listinné důkazy navržené AKRO investiční společností, a.s. a soud zahájí provádění výslechů navržených svědků.
13.6.2017

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů - jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2

AKRO investiční společnost a.s. oznamuje, že ústní jednání nařízené na 14. 6. 2017 u Obvodního soudu pro Prahu 2 bylo z důvodu odvolání České republiky - Ministerstva financí proti Usnesení o částečném zastavení řízení zrušeno a odročeno na neurčito (Usnesení č.j.: 20 C 8/2006-56, ze dne 18. 5. 2017).
28.4.2017

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů - jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2

AKRO Investiční společnost a.s. oznamuje, že dne 26. 4. 2017 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 ústní jednání ve věci žaloby na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, projednávané pod sp. zn.: 20 C 8/2006. Vzhledem k tomu, že AKRO investiční společnost, a.s. již obdržela úhradu od České republiky – Ministerstva financí, byla před jednáním omezena žaloba ve vztahu k Ministerstvu financí a v řízení se nadále pokračuje pouze ve vztahu k České republice – Ministerstvu spravedlnosti, z důvodu nesprávného úředního postupu kvůli pochybení notáře. Jednání proběhlo čtením listinných důkazů a bylo odročeno na 14. 6. 2017 ve 14:15 do č. dv. 326/2. patro, Praha 2, Francouzská 19.
27.3.2017

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů - jednání u Obvodního soudu pro Prahu 2

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že obdržela předvolání k jednání před Obvodním soudem pro Prahu 2, vedeném pod spisovou značkou 20 C 8/2006

Jednání je nařízeno na 26. 4. 2017 v 11:00 hod., u Obvodního soudu pro Prahu 2, v místnosti č. dv. č. 326/2. patro, Francouzská 19, Praha 2.
15.3.2017

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů - jednání u Obvodního soudu pro Prahu 6

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 14. 3. 2017 obdržela předvolání k jednání před Obvodním soudem pro Prahu 6, vedeném pod spisovou značkou 8 C 445/2014.

Jednání je nařízeno na 27. 6. 2017 v 13:00 hod., u Obvodního soudu pro Prahu 6, v jednací síni č. 1.316, I. patro, 28. pluku 1533/29b, Praha 10.
7.3.2017

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 1. 3. 2017 obdržela Rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci žalobce AKRO investiční společnosti, a.s. proti žalovaným: 1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti ČR a 2. Česká republika – Ministerstvo financí ČR o 1.114.275.017 Kč s příslušenstvím, k odvolání obou žalovaných proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 5. října 2016, č. j. 20 C 8/2006 – 369, tak, že se Usnesení soudu I. stupně se mění tak, že se řízení nepřerušuje.

AKRO investiční společnost, a.s. výše uvedený Rozsudek v současné době vyhodnocuje.

O dalších skutečnostech budeme podílníky dále informovat.
3.2.2017

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 20. 1. 2017 obdržela Rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci žalobkyně - České republiky - Ministerstva financí, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, proti žalované - AKRO investiční společnosti, a. s., o zaplacení částky 2.080.447.226,12Kč s příslušenstvím, k odvolání žalované proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23. září 2016, č. j. 8 C 445/2014-179, že Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že se řízení o zaplacení částky 2.080.447.226,12Kč nepřerušuje.

Nyní AKRO investiční společnost, a.s. očekává opětovné nařízení jednání Obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci.

O dalších skutečnostech budeme podílníky dále informovat.31.12.2016

Změna statutů bývalých CS Fondů

AKRO Investiční společnost a.s. oznamuje podílníkům podílových fondů AKRO globální akciový fond, AKRO fond progresivních společností a AKRO balancovaný fond, že s účinností od 1. 1. 2017 dojde ke změně statutů předmětných podílových fondů, mimo jiné v části § 116, odst. (5) - u AKRO balancovaného fondu se jedná o § 117, odst. (5). V rámci této změny dojde k upřesnění podmínek pro vytvoření a vedení rezervy v majetku předmětných podílových fondů, kdy vytvořená rezerva bude průběžně upravována o výnosy a náklady související se správou této rezervy. Tato změna je prováděna s ohledem na aktuální vývoj na finančních trzích, kdy lze očekávat zatížení peněžních instrumentů negativní úrokovou sazbou. Cílem předmětné změny je proto zajistit, že do doby konečného rozhodnutí ve sporu s Českou republikou, nebude ostatní majetek podílových fondů, používaných pro výpočet fondového kapitálu a aktuální hodnoty podílových listů, zatížen náklady při vedení a správě vytvořené rezervy.10.08.2016

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

V návaznosti na oznámení společnosti AKRO investiční společnost, a.s. o řízení ve věci žaloby České republiky proti AKRO investiční společnosti, a.s. o vrácení bezdůvodného obohacení, které bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j. 8C 445/2014-145 ze dne 25. 4. 2016 v části týkající se požadavku na zaplacení částky ve výši 2 080 447 226,12 Kč zastaveno, AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 8. 8. 2016 obdržela Usnesení Městského soudu jako soudu odvolacího o odvolání Česká republiky proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 25. 4. 2016, č. j. 8 C 445/2014-145, kterým bylo rozhodnuto tak, že se řízení o zaplacení částky 2.080.447.226,12 Kč nezastavuje. Proti tomuto usnesení není přípustné dovolání.

Protože pominul důvod pro odročení jednání, které bylo původně nařízeno na 25. 4. 2016, AKRO investiční společnost, a.s. nyní opětovně čeká na nařízení jednání. O termínu vás budeme neprodleně informovat.20.05.2016

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s., IČ: 49241699, se sídlem Praha 6, Slunná 25, oznamuje, že řízení ve věci žaloby České republiky proti AKRO investiční společnosti, a.s. o vrácení bezdůvodného obohacení, bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j. 8C 445/2014-145 ze dne 25. 4. 2016 v části týkající se požadavku na zaplacení částky ve výši 2 080 447 226,12 Kč zastaveno. Soud tímto rozhodnutím reagoval na návrh České republiky na přerušení řízení a dospěl k názoru, že věc má být projednávána v řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 2. Proti tomuto usnesení podala Česká republika odvolání. Uvedený postup soudu byl důvodem pro odročení jednání, které bylo původně nařízeno na 25. 4. 2016.25.04.2016

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dnes obdržela vyrozumění ve věci soudního jednání před Obvodním soudem, vedeném pod spisovou značkou 8 C 445/2014. Jednání, které bylo nařízeno na 26. 04. 2016 ve 13:00 hod., u Obvodního soudu pro Prahu 6, v jednací síni č. 1.316, I. patro, 28. pluku 1533/29b, Praha 10, bylo odročeno na neurčito. Soud jako argument uvedl procesní důvody, které blíže nespecifikoval. O dalších skutečnostech ve věci vás budeme neprodleně informovat.25.01.2016

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 25. 1. 2016 obdržela vyrozumění Obvodního soudu pro Prahu 6, datované téhož dne. Jednání vedené pod spisovou značkou 8 C 445/2014, které bylo nařízeno na 26. 01. 2016 ve 13:00 hod., u Obvodního soudu pro Prahu 6, v jednací síni č. 1.316, I. patro, 28. pluku 1533/29b, Praha 10, bylo odročeno na 26. 04. 2016 ve 13:00 hod., u Obvodního soudu pro Prahu 6, v jednací síni č. 1.316, I. patro, 28. pluku 1533/29b, Praha 10. Jednání bylo odročeno z technických důvodů – Obvodnímu soudu pro Prahu 6 se nepodařilo zajistit spis Obvodního soudu pro Prahu 2, sp.zn. 21C 44/2000.11.11.2015

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že obdržela předvolání k jednání před Obvodním soudem, vedeném pod spisovou značkou 8 C 445/2014. Jednání je nařízeno na 26. 01. 2016 ve 13:00 hod., u Obvodního soudu pro Prahu 6, v jednací síni č. 1.316, I. patro, 28. pluku 1533/29b, Praha 10.03.08.2015

Změna statutů bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 1. 8. 2015 došlo ke změnám ve statutech fondů:
- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
Sdělení klíčových informací pro investory zůstala nezměněna.
Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.
Oznámení o změně statutu AKRO fondu progresivních společností, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.
Oznámení o změně statutu AKRO balancovaného fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.28.05.2015

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost a.s. informuje podílníky bývalých CS fondů, že dne 29. 4. 2015 nabylo právní moci usnesení, ze dne 31. 3. 2015, o zastavení řízení vedeném pod č.j.: 35Co 34/2012, čímž bylo ukončeno řízení o náhradu škody, ve kterém se společnost AKRO domáhala vůči České republice zaplacení škody způsobené bývalým CS fondům.
Nyní bude otázka oprávněnosti práva na náhradu škody  posuzována ve sporu mezi AKRO investiční společností, a.s. a Českou republikou – Ministerstvem financí vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6, pod č.j.: 8C 445/2014, ve kterém se Česká republika – Ministerstvo financí domáhá vydání bezdůvodného obohacení, které dle jejího tvrzení měla AKRO investiční společnost, a.s. získat přijetím platby ve výši Kč 2.080.447.226,12.
Společnost AKRO dopisem ze dne 22. 5. 2016 sdělila Obvodnímu soudu pro Prahu 6, že řízení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21C 44/2000 bylo definitivně ukončeno a zaslala soudu usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení ze dne 31.3.2015, č.j.: 35C 34/2012-985. Kromě toho společnost AKRO požádala soud, aby bylo ve věci co nejdříve nařízeno ústní jednání, popřípadě, aby byla využita možnost nařídit v této věci přípravné jednání - s poukázáním na to, že celý spor probíhá od roku 2000 a s ohledem na rozsudek Nejvyššího soudu ČR, č.j. 33Cdo 493/2013-863 dosud není s konečnou platností vyřešen. Společnost AKRO v předmětném dopise vyjádřila naléhavý zájem na co nejrychlejším vyřešení celé věci, aby byla odstraněna právní nejistota, jež se dotýká velkého množství podílníků podílových fondů.
O průběhu soudního řízení bude AKRO investiční společnost, a.s. podílníky dotčených podílových fondů i nadále průběžně informovat.02.04.2015

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost a.s. informuje podílníky bývalých CS fondů, že se dne 31. 3. 2015 konalo jednání ve věci odvolacího řízení u Městského soudu v Praze, vedené pod č.j.: 35Co 34/2012.
AKRO investiční společnost, a.s. dne 26. 3. 2015 informovala podílníky, že žalobu na náhradu škody vůči České republice, projednávanou u Městského soudu v Praze pod č.j.: 35Co 34/2012, vezme zpět v plném rozsahu z důvodu zaplacení ze strany České republiky, což učinila dne 27. 3. 2015.
Při jednání konaném dne 31. 3. 2015 Česká republika – Ministerstvo financí vyslovila souhlas se zpětvzetím žaloby. Městský soud v Praze, na základě zpětvzetí žaloby a souhlasu České republiky s tímto zpětvzetím, rozhodl o zrušení rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, č.j.: 21C 44/2000 a řízení v plném rozsahu zastavil. Současně Městský soud v Praze rozhodl, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Nabytím právní moci usnesení o zastavení řízení bude ukončeno řízení o náhradu škody, ve kterém se společnost AKRO domáhala vůči České republice zaplacení škody způsobené bývalým CS fondům. Nově bude otázka oprávněnosti práva na náhradu škody  posuzována ve sporu mezi AKRO investiční společností, a.s. a Českou republikou – Ministerstvem financí vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6, pod č.j.: 8C 445/2014, ve kterém se Česká republika – Ministerstvo financí domáhá vydání bezdůvodného obohacení, které dle jejího tvrzení měla AKRO investiční společnost, a.s. získat přijetím platby ve výši 2.080.447.226,12,- (částka uhrazená Českou republikou na náhradu škody dne 12. 12. 2012).
Řízení o vydání bezdůvodného obohacení vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 je v počáteční fázi, kdy společnosti AKRO byla doposud pouze doručena žaloba České republiky a společnost AKRO se k této žalobě vyjádřila. AKRO investiční společnost, a.s. bude v tomto řízení aktivně vystupovat a bude se snažit dosáhnout rychlého rozhodnutí ve věci. O průběhu tohoto soudního řízení bude AKRO investiční společnost, a.s. podílníky dotčených podílových fondů průběžně informovat.26.03.2015

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost a.s. informuje podílníky bývalých CS fondů, že ve věci soudního řízení s Českou republikou – Ministerstvem financí o zaplacení částky 1.043.891,167 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 35 Co 34/2012, vezme dne 27. 3. 2015 zpět žalobu v plném rozsahu a navrhne zastavení řízení.
AKRO investiční společnost, a.s. ke zpětvzetí žaloby přistupuje po vyhodnocení složité právní situace vyplývající ze zrušení pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze rozsudkem Nejvyššího soudu ČR poté, kdy již došlo k uhrazení přiznaného nároku ze strany České republiky. V rámci úvahy o možnostech dalšího postupu ve sporu s Českou republikou po zaplacení nároku na náhradu škody AKRO investiční společnost, a.s. dospěla k závěru, že je nezbytné přistoupit ke zpětvzetí žaloby v tomto řízení. AKRO investiční společnost, a.s. přitom vychází z ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR.
V rámci dalšího vedení sporu s Českou republikou bude AKRO investiční společnost, a.s. těžiště sporu směřovat do řízení, které je na základě žaloby České republiky vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 6, pod sp. zn.: 8C 445/2014, ve kterém se Česká republika domáhá vrácení plnění poskytnutého podílovým fondům obhospodařovaným AKRO investiční společností, a.s. na náhradu škody.10.03.2015

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že obdržela předvolání k jednání před odvolacím soudem, vedeném pod spisovou značkou 35Co 34/2012.
Projednání odvolání ve věci náhrady škody způsobené bývalým CS fondům je nařízeno na den 31. 3. 2015 v 09:00 hod., u Městského soudu v Praze v místnosti č. dv. 333/3. patro, Spálená ulice, Praha 2.20.02.2015

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. tímto předkládá podílníkům bývalých CS fondů základní informace o svém postupu ve věci náhrady škody vůči České republice po přijetí částky 2.080.447.226,12 Kč od České republiky.
Dne 12.12.2012 Česká republika uhradila ve prospěch bývalých CS fondů částku ve výši 2.080.447.226,12 Kč na náhradu škody, a to dle pravomocného rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 35Co 34/2012-761 ze dne 27.9.2012. Tento rozsudek však byl zrušen rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR č. j.: 30 Cdo 493/2013-863 ze dne 25. 6. 2014.
Česká republika podala dne 12. 12. 2014 žalobu o vrácení částky 2.080.447.226,- Kč, která je vedena u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8C 445/2014. Důvodem podané žaloby je tvrzení České republiky, že částku ve výši 2.080.447.226,12 Kč hradila bez právního důvodu, když byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 35Co 34/2012-761 ze dne 27.9.2012.
AKRO investiční společnost, a.s. odmítla požadavek České republiky na vydání bezdůvodného obohacení jako neopodstatněný, neboť Česká republika svým plněním ve výši 2.080.447.226,12 Kč hradila existující hmotněprávní závazek k náhradě škody způsobené bývalým CS fondům nesprávným úředním postupem státních orgánů. Provedenou úhradou České republiky došlo k zániku jejího závazku k náhradě škody dle § 559 odst. 1 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V soudním řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8C 445/2014 bude AKRO investiční společnost, a.s. uplatňovat právo bývalých CS fondů na přijetí předmětné částky jako náhrady škody.
V řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8C 445/2014 bude rozhodnuta otázka, zda bývalé CS fondy měly nárok na náhradu škody vůči České republice a zda jsou tedy povinny k vydání bezdůvodného obohacení. V případě, že by soud rozhodl, že bývalé CS fondy neměly nárok na náhradu škody vůči České republice, budou bývalé CS fondy povinny zaplatit České republice částku ve výši 2.080.447.226,12 Kč a případně spolu s úrokem z prodlení ve výši 8,05% p.a. z částky 2.080.447.226,12 Kč za období od 30.8.2014 do zaplacení (uplatňování úroků z prodlení ze strany České republiky v této věci považuje AKRO investiční společnost, a.s. za jednání odporující dobrým mravům a v soudním řízení proto mimo jiné namítá, že  požadavek České republiky na úroky z prodlení nemůže požívat právní ochrany dle § 8 obč.zák.).
Délku soudního řízení o vydání bezdůvodného obohacení nelze nyní odhadnout, neboť rychlost řízení bude záviset na postupu soudu a na přístupu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který v předmětném řízení zastupuje Českou republiku. Pro toto řízení však lze využít výsledků předchozího řízení u Obvodního soudu pro Prahu 2 a u Městského soudu v Praze, ve kterých byla řešena podstatná část sporných otázek nároku bývalých CS fondů na náhradu škody, což by mohlo vést ke zrychlení průběhu tohoto řízení.
S ohledem na žalobu České republiky na vydání bezdůvodného obohacení ve výši 2.080.447.226,12 Kč s příslušenstvím byla v majetku bývalých CS fondů vytvořena rezerva ke krytí případné povinnosti vydat České republice bezdůvodné obohacení (za předpokladu úspěchu České republiky v řízení u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 8C 445/2014). Tato rezerva byla vytvořena pro každý podílový fond ve výši na něj připadajícího plnění, přičemž tato rezerva bude průběžně navyšována o výnosy dosažené obhospodařováním majetku odpovídajícího vytvořené rezervě. Podmínky vytvoření rezervy a jejího obhospodařování jsou stanoveny v aktuálním znění statutů podílových fondů. AKRO investiční společnost, a.s. upozorňuje, že v důsledku vytvoření rezervy se plnění od České republiky zahrnuté do této rezervy nepromítne do aktuální hodnoty podílových listů bývalých CS fondů. Ke zrušení rezervy a k promítnutí tohoto plnění do aktuální hodnoty podílových listů dojde po vyřešení sporné otázky oprávněnosti či neoprávněnosti požadavku České republiky na vydání bezdůvodného obohacení (podrobnosti stanoví statuty podílových fondů).
Představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s. umožňuje podílníkům bývalých CS fondů nahlížet do příslušných podání jak České republiky, tak i podání AKRO investiční společnosti, a.s., jimiž je oběma stranami argumentováno v soudních sporech. Představenstvo tímto sděluje podílníkům, že při podpisu dohody o mlčenlivosti bude podílníkům umožněno také pořízení kopií zpřístupněných dokladů, a to na náklady podílníka. Za pořízení kopií bude podílník povinen uhradit AKRO investiční společnosti, a.s. náhradu nákladů ve výši 15,- Kč za každou 1 stranu pořízených fotokopií. Podílníci, kteří mají zájem na zpřístupnění podkladů nebo budou požadovat další informace, se mohou se svými požadavky obracet na AKRO investiční společnost, a.s. kdykoli v úředních hodinách na kontaktních údajích společnosti.09.02.2015

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. tímto informuje podílníky bývalých CS fondů, že představenstvo společnosti rozhodlo umožnit podílníkům dotčených podílových fondů nahlédnout do příslušných podání jak České republiky, tak i podání AKRO investiční společnosti, a.s., jimiž je oběma stranami argumentováno v soudních sporech. Podílníci tak budou mít k dispozici podstatné informace o situaci v soudních sporech a možnost si tak vyhodnotit případná rizika ohledně hodnoty podílových listů v případě nepříznivého vývoje.
Dokumenty jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v provozní době, po předchozím předložení dokladu totožnosti a prokázání, že se jedná o podílníka příslušeného podílového fondu aktuálním výpisem z majetkového účtu.
Společnost AKRO ujišťuje podílníky, že k vedení soudního sporu přistupuje s velkou odpovědností, situaci průběžně vyhodnocuje a i v jejím zájmu je, aby ve věci bylo rozhodnuto co nejdříve.01.02.2015

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 1. 2. 2015 došlo ke změnám ve statutech fondů:
- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
Sdělení klíčových informací pro investory zůstala nezměněna.
Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.
Oznámení o změně statutu AKRO fondu progresivních společností, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.
Oznámení o změně statutu AKRO balancovaného fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.09.01.2015

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. tímto informuje podílníky bývalých CS fondů, že Česká republika podala dne 12. 12. 2014 u Obvodního soudu pro Prahu 6 žalobu na vrácení zaplacené částky Kč 2.080.447.226,-.

Žaloba je projednávána pod sp. zn. 8C 445/2014 u Obvodního soudu pro Prahu 6. Žaloba prozatím nebyla oficiálně doručena společnosti AKRO investiční společnosti, a.s.

Jakmile bude žaloba doručena, společnost se k žalobě neprodleně vyjádří s tím, že bude navrhovat zamítnutí žaloby1.12.2014

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 1. 12. 2014 došlo ke změnám ve statutech fondů:
- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
Sdělení klíčových informací pro investory zůstala nezměněna.
Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.
Oznámení o změně statutu AKRO fondu progresivních společností, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.
Oznámení o změně statutu AKRO balancovaného fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.21.11.2014

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje podílníkům, že navrhla Ministerstvu financí České republiky uzavření dohody o dalším vedení soudního sporu. Podstatou tohoto návrhu bylo přijetí závazku AKRO investiční společnosti, a.s. oddělit částku představující zaplacenou náhradu škody od ostatního majetku podílových fondů do doby pravomocného ukončení soudního sporu o vydání bezdůvodného obohacení proti současnému závazku České republiky neuplatňovat vůči AKRO investiční společnosti, a.s. v soudním sporu úroky z prodlení. Dopisem ze dne 3. 11. 2014 byl uvedený návrh dohody bez bližšího odůvodnění odmítnut.

O dalším postupu budeme i nadále informovat.29.08.2014

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o dalším postupu a stanovisku společnosti k rozsudku Nejvyššího soudu ČR č. j.: 30 Cdo 493/2013-863 ze dne 25. 6. 2014, které bylo sděleno České republice – Ministerstvu Financí v dopise, jehož celé znění naleznete zde.

Celé znění rozsudku Nejvyššího soudu ČR č. j.: 30 Cdo 493/2013-863 ze dne 25. 6. 2014 naleznete zde.29.07.2014

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. sděluje podílníkům, že obdržela rozsudek Nejvyššího soudu ČR č. j.: 30 Cdo 493/2013-863 ze dne 25. 6. 2014. Nejvyšší soud ČR k dovolání České republiky rozhodl tak, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, č. j.: 35 Co 34/2012-761 se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

V současné době probíhá právní rozbor a jsou zvažovány další kroky. O výsledku budeme podílníky informovat.16.07.2014

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. sděluje, že z informací na portálu www.justice.cz a telefonickým dotazem na Nejvyšší soud ČR zjistila, že dne 25. 6. 2014 Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci dovolání České republiky i AKRO investiční společnosti, a.s. proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn.: 35 Co 34/2012, 35 Co 379/2005 ze dne 27. 9. 2012. Dne 4. 7. 2014 Nejvyšší soud ČR odeslal soudní spis zpět Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

Podrobnosti o důvodech rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR budou dostupné teprve po doručení písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ČR. Jakmile bude rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR doručeno právnímu zástupci společnosti AKRO, budou podílníci podrobněji informováni.28.01.2013

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje podílníkům bývaclých CS Fondů, že jí bylo dne 28. 1. 2013 doručeno dovolání České republiky – ministerstva financí ČR proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn.: 35 Co 34/2012, 35 Co 379/2005 ze dne 27. 9. 2012.

AKRO investiční společnost, a.s. se k dovolání vyjádří v určené lhůtě.14.01.2013

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje podílníkům bývalých CS Fondů, že po vyhodnocení právní situace podala dne 10. 1. 2013 dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn.: 35 Co 34/2012, 35 Co 379/2005 ze dne 27. 9. 2012, a to do výroku II, týkající se zamítnutí žaloby ohledně úroku z prodlení.13.12.2012

Důležitá informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky bývalých CS Fondů o přijetí náhrady škody včetně příslušenství dle rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn.: 35 Co 34/2012, 35 Co 379/2005 ze dne 27. 9. 2012. Na účty podílových fondů byly dne 12. 12. 2012 připsány peněžní prostředky ve výši:

- AKRO globální akciový fond – částka Kč 1,366.672.412,56.

- AKRO fond progresivních společností – částka Kč 543.380.152,44.

- AKRO balancovaní fond – částka Kč 170.394.661,12.

Postup při vymáhání škody vůči České republice je ve statutech upraven v § 94, u AKRO balancovaného fondu v § 95.

AKRO investiční společnost, a.s. podílníkům předmětných podílových fondů i nadále doporučuje vyčkat úplného ukončení vymáhání náhrady škody a nepodávat pokyn k odkoupení podílových listů.4.12.2012

Schválení změn statutů bývalých C.S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že rozhodnutími České národní banky ze dne 3. 12. 2012 byly schváleny změny ve statutech podílových fondů:

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. – ISIN: CZ0008471117 (č.j.: 2012/11772/570, Sp. 2012/674/571)

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. – ISIN: CZ0008471091 (č.j.: 2012/11770/570, Sp. 2012/673/571)

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. – ISIN: CZ0008473360 (č.j.: 2012/11773/570, Sp. 2012/675/571)

Rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne 4. 12. 2012.

Potřeba změn statutů byla vyvolána Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, na základě kterého je Ministerstvo financí ČR povinno zaplatit žalobci částku 1.043.891.167,- Kč s 10 % úrokem z prodlení z částky 1.114.275.017,- Kč od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 a z částky 1.043.891.167,- Kč od 7. 10. 2006 do zaplacení.

Nově byl přidán popis Specifického rizika vrácení plnění přijatého od Ministerstva financí ČR, upozorňující na možnou variantu vrácení náhrady škody České republice a na existenci negativního dopadu změn daňových předpisů.

Upraven byl § 94 Postup při vymáhání škody vůči České republice (v původním znění označen jako § 93; u fondu AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. se jedná o § 95, v původním znění označeném jako § 94) tak, že zaslání náhrady škody bude požadováno přímo na účet podílových fondů. Upravena byla výše vstupní přirážky z částky 1.200,- Kč na částku 1.500,- Kč a také výčet investičních nástrojů, do kterých je možné investovat majetek v hodnotě odpovídající přijatému plnění, tj. do termínovaných vkladů se splatností maximálně 3 měsíce. Nová znění již neupravují postup účtování přijetí náhrady škody.

AKRO investiční společnost, a.s podílníkům předmětných podílových fondů doporučuje vyčkat úplného ukončení vymáhání náhrady škody a nepodávat pokyn k odkoupení podílových listů.

O dalších aktualitách budeme i nadále informovat.15.11.2012

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a. s. informuje podílníky bývalých CS Fondů, že dne 15. 11. 2012 byl právnímu zástupci společnosti AKRO investiční společnost, a. s. doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012. Rozsudek nabyl právní moci dne 15. 11. 2012, doručením písemného vyhotovení poslednímu z účastníků.02.10.2012

Informace pro podílníky CS Fondů - upřesnění

AKRO investiční společnost a. s. na svých internetových stránkách dne 27. 9. 2012 informovala o výsledku soudního řízení vedeného u Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ve věci žaloby o náhradu škody vůči České republice.

Dne 2. 10. 2012 byl společnosti doručen písemný protokol z jednání, na jehož základě AKRO investiční společnost a.s. zpřesňuje znění rozsudku tak, že České republice bylo uloženo zaplatit žalobci částku 1.043.891.167,- Kč s 10 % úrokem z prodlení z částky 1.114.275.017,- Kč od 5. 4. 2003 do 6. 10. 2006 a z částky 1.043.891.167,- Kč od 7. 10. 2006 do zaplacení, to vše do 3 měsíců od právní moci rozsudku. Písemné vyhotovení rozsudku očekáváme cca do 1 měsíce.27.09.2012

Informace pro podílníky CS Fondů

AKRO investiční společnost a. s. informuje, že dne 27. 9. 2012 byl vyhlášen rozsudek Městského soudu v Praze jako soudu odvolacího ve věci žaloby o náhradu škody vůči České republice. Městský soud v Praze uložil České republice povinnost zaplatit žalobci na náhradu škody na jistině částku 1.023.863.462,- Kč. Zároveň přiznal i část požadovaného příslušenství. Přesné znění rozhodnutí bude uveřejněno na webových stránkách v momentu doručení protokolu z jednání, což lze očekávat v příštím týdnu. Lhůta k plnění České republice jsou 3 měsíce od právní moci rozsudku, tj. od doručení rozsudku Městského soudu v Praze účastníkům řízení.

Městský soud v Praze v ústně předneseném odůvodnění uvedl, že vyšel z rozsudku Nejvyššího soudu ČR, ve kterém bylo dovozeno, že ze strany České republiky – Ministerstva financí došlo k nesprávnému úřednímu postupu. Dále dovodil, že jsou splněny další předpoklady pro vznik nároku na náhradu škody, tj. výše škody a příčinná souvislost. Povinnost České republiky – Ministerstva financí k zaplacení náhrady škody uložil jako společnou a nerozdílnou s dalšími osobami odpovědnými za škodu.18.09.2012

Informace pro podílníky bývalých C. S. Fondů – výsledek ústního jednání ve věci náhrady škody vůči státu ze dne 18. 9. 2012

AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že Městský soud v Praze ve věci žaloby proti České republice o náhradu škody vzniklé bývalým CS Fondům odročil jednání na vyhlášení rozsudku na 27. 9. 2012 ve 13,30 hodin v budově Městského soudu v Praze v místnosti č. dv. 333/3. patro, Spálená ulice, Praha 2.12.06.2012

Informace pro podílníky bývalých CS fondů - jednání u Městského soudu v Praze ODROČENO

AKRO investiční společnost, a.s. informuje, že dnešního dne obdržela od Městského soudu v Praze VYROZUMĚNÍ o jednání před odvolacím soudem, vedeném pod spisovou značkou 35Co 34/2012. Jednání, které bylo původně naplánováno na 19. 6. 2012 v 10:30 hod., bylo ODROČENO. Jediným důvodem odročení je kolize zástupce žalovaného s jiným jednáním dříve nařízeným.

Nový termín projednání odvolání ve věci náhrady škody způsobené bývalým CS fondům byl stanoven na 18. září 2012 od 11:00 hod. u Městského soudu v Praze, v místnosti č. dv. 333/3. patro, Spálená ulice, Praha 2.04.06.2012

Informace pro podílníky bývalých CS fondů - jednání u Městského soudu v Praze

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že obdržela předvolání k jednání před odvolacím soudem, vedeném pod spisovou značkou 35Co 34/2012.

Projednání odvolání ve věci náhrady škody způsobené bývalým CS fondům je nařízeno na den 19. 6. 2012 v 10:30 hod., u Městského soudu v Praze v místnosti č. dv. 329/3. patro, Spálená ulice, Praha 2.28.03.2012

Pro podílníky bývalých CS Fondů - stanovisko ke zprávám v médiích

AKRO investiční společnost, a.s. zveřejňuje stanovisko zastupující advokátní kanceláře k informacím, které se 22.3. 2012 objevily v Hospodářských novinách.14.02.2012

Změna statutů fondů AKRO akciový fondu nových ekonomik, AKRO globální akciový fond, AKRO fond progresivních společností a AKRO balancovaný fond, otevřené podílové fondy AKRO investiční společnost, a. s.

Rozhodnutím ze dne 9. února 2012 schválila Česká národní banka změny ve statutech fondů:

- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (č.j.: 2012/1379/570)

- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (č.j.: 2012/1380/570)

- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (č.j.: 2012/1381/570)

- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (č.j.: 2012/1382/570)

Rozhodnutím Česká národní banky ze dne 9. února 2012 se podle ustanovení § 84a odst. 4 Zákona o kolektivním investování mění statuty výše uvedených fondů. Rozhodnutí nabylo účinnosti dne 13. 2. 2012, ke stejnému datu nabývají účinnosti nová znění statutů. Současně s novými zněními statutů došlo ke zveřejnění sdělení klíčových informací, nahrazujících zjednodušené statuty.

Změny statutů všech výše uvedených fondů souvisejí zejména s nabytím účinnosti novely zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.22.12.2011

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a.s. sděluje, že rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 12. 2011 č.j.: 28 Cdo 349/2010-627 bylo vyhověno dovolání AKRO investiční společnost, a.s. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2009 č.j. 35 Co 379/2005-544 a výše uvedený rozsudek Městského soudu v Praze byl v dovoláním napadených výrocích zrušen a věc vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení. V odůvodnění rozsudku Nejvyšší soud ČR konstatoval nesprávnost právního závěru Městského soudu v Praze ohledně předčasnosti žaloby na náhradu škody. Nejvyšší soud ČR poukázal na to, že právní závěr ohledně předčasnosti žaloby na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem lze použít pouze v případě, že poškozený nemůže úspěšně dosáhnout uspokojení své pohledávky vůči dlužníku, který je mu povinen plnit z jiného právního vztahu. V případě, kdy za škodu odpovídá více škůdců, je třeba postupovat podle ustanovení § 438 občanského zákoníku, který řeší společnou a nerozdílnou odpovědnost. Kromě toho je v rozsudku poukázáno na to, že je třeba se rovněž zabývat otázkou, zda není na místě uplatnit tzv. dělenou odpovědnost ve smyslu ustanovení § 438 odst. 2 občanského zákoníku, tj. zda nejde o odůvodněný případ, v němž lze stanovit, že ti kteří, škodu způsobili, za ní odpovídají jen podle své účasti na jejím způsobení, neboť tak musí soud učinit v každém konkrétním případě.

Pokud se týká odpovědnosti za škodu z důvodu nesprávného úředního postupu notáře, dospěl Nejvyšší soud ČR k závěru, že v případě pochybení notáře nebyla v době vzniku škody dána podle stávajících právních předpisů odpovědnost státu. V případě odpovědnosti za nesprávný úřední postup Ministerstva financí České republiky však Nejvyšší soud nesprávný úřední postup shledává.

Z odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR je dále patrno, že dovolací soud nevyhověl návrhu AKRO investiční společnost, a.s., aby věc byla přidělena k rozhodnutí jinému senátu.

V současné době bude o věci znovu rozhodovat Městský soud v Praze.03.08.2011

Pro podílníky bývalých CS Fondů - stanovisko ke zprávám v médiích

AKRO investiční společnost, a.s. zveřejňuje stanovisko zastupující advokátní kanceláře k informacím, které se v posledních dnech objevily v médiích.16.02.2011

Aktuální informace pro podílníky bývalých CS Fondů

Ve věci podaného dovolání dne 16. 11. 2009 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2009, týkajícího se náhrady škody ve věci bývalých CS Fondů k Nejvyššímu soudu ČR AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že dne 17. 1. 2011 byla věc přidělena jinému soudci a namísto JUDr. Škárové má žalobu o náhradu škody nyní na starosti JUDr. Eliáš. Věc dostala novou spisovou značku 28 Cdo 349/2010.

Důvodem je změna rozvrhu práce Nejvyššího soudu.18.11.2009

Oznámení o podání dovolání - informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že dne 16. 11. 2009 podala dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2009, týkajícího se náhrady škody ve věci bývalých CS Fondů (č.j.: 35Co 379/2005-544) k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně.25.09.2009

INFORMACE pro podílníky býv. CS fondů - doručení Rozsudku

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že jí bylo dne 22. 9. 2009 doručeno písemné vyhotovení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2009 (č.j.: 35 Co 379/2005-544) ve věci žaloby vymáhání náhrady škody na ČR pro podílové fondy:

 • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471117)
 • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471091)
 • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: 770000002285)

Proti rozsudku Městského soudu v Praze podá společnost v zákonné lhůtě DOVOLÁNÍ.16.09.2009

INFORMACE O OBNOVENÍ VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ býv. C.S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že z rozhodnutí představenstva ze dne 14. 9. 2009 bylo k dnešnímu dni obnoveno vydávání a odkupování podílových listů podílových fondů:

 • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční  společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471117)

 • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471091)

 • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: 770000002285)

V souladu se statuty podílových fondů Investiční spolecnost bez zbytečného odkladu vydá nebo odkoupí podílové listy Podílového fondu, o jejichž vydání nebo odkoupení požádali podílníci před pozastavením nebo během pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listu. Přitom se použije aktuální hodnota podílového listu stanovená ke dni obnovení vydávání nebo odkupování podílových listu, tj. ke dni 16. 9. 2009.

Důvodem zkrácení doby pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů je vyčíslení a zaúčtování nákladů soudního řízení do účetnictví podílových fondů.

Důvodem obnovení vydávání a pozastavení odkupování podílových listů k datu 16. 9. 2009 je týdenní frekvence přecenění, kdy se majetek fondů dle čl. 8.3. statutů cenné papíry oceňují pravidelně jedenkrát (1) týdně, zpravidla ve čtvrtek.

AKRO investiční společnost, a.s. dále informuje, že v zákonné lhůtě podá proti rozsudku Městského soudu ze dne 3. 9. 2009 dovolání.03.09.2009

INFORMACE O POZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ býv. C.S. Fondů

Dle ust. § 12 odst. 4 zák. č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v souladu se statuty fondů, z rozhodnutí představenstva AKRO investiční společnosti, a.s. a s ohledem na zamítavý výsledek soudního jednání před odvolacím soudem ve věci projednání žaloby AKRO investiční společnosti, a.s. na Českou republiku ze dne 3. 9. 2009, bylo téhož dne v 10:45 hodin rozhodnuto o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů:

 • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471117)
 • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471091)
 • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

(ISIN: 770000002285) Hlavním důvodem pozastavení vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů je ochrana práv podílníků těchto fondů, související s  náhradou škody, která fondům vznikla v roce 1997.

Představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s. rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů dotčených podílových fondů na dobu tří (3) měsíců. Při stanovení této doby vycházelo představenstvo ze skutečnosti, že soud má pro vyhotovení a doručení rozsudku stanovenu lhůtu 30dní, pokud nepožádá o její prodloužení, a že k uskutečnění úhrady nákladů soudního řízení bude třeba dalších kroků (zjištění čísla účtu právního zástupce České republiky, zadání platebních příkazů, zaúčtování úhrady do účetní evidence dotčených podílových fondů).

Rovněž s ohledem na potřebu odpovědně rozhodnout o dalším postupu při vymáhání náhrady škody, považuje představenstvo za potřebné rozhodnout o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů.

V Praze, dne 3. 9. 200903.09.2009

Informace pro podílníky bývalých C. S. Fondů - Rozsudek ve věci náhrady škody vůči státu ze dne 3. 9. 2009

AKRO investiční společnost a. s. informuje podílníky bývalých C.S. Fondů, tj. fondů:

 • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471117)
 • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: CZ0008471091)
 • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. (ISIN: 770000002285),

že dne 3.září 2009 byl vyhlášen rozsudek, kterým Městský soud v Praze jako soud odvolací:

 • zrušil rozsudek Obvodního soudu pro prahu 2 ze dne 25.1.2005 č.j: 24C44/2000-218 ohledně částky 90.401.555,- Kč a zastavil v této části řízení z důvodu částečného zpětvzetí žaloby.
 • změnil žalobu o zaplacení zbývající částky 1.043.905.167,- Kč s příslušenstvím tak, že ohledně této částky žalobu zamítl, neboť dle právního názoru odvolacího soudu podaná žaloba o náhradu škody vůči České republice je předčasná. Podrobné odůvodnění rozsudku bude obsaženo v písemném vyhotovení.
 • Odvolací soud dále uložil společnosti AKRO investiční společnosti a. s. zaplatit žalovanému České republice náklady řízení.

O dalším postupu bude AKRO investiční společnost, a.s. i nadále informovat.27.08.2009

Informace pro podílníky bývalých C. S. Fondů - výsledek soudního jednání ve věci náhrady škody vůči státu ze dne 27. 8. 2009

AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že Městský soud v Praze ve věci žaloby proti České republice o náhradu škody vzniklé bývalým CS Fondům odročil jednání na vyhlášení rozsudku na     3. 9. 2009 v 9,30 hodin v budově Městského soudu v Praze, č. dv. 172/3. p.27.08.2009

Schválení změn statutů bývalých C.S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že rozhodnutími České národní banky ze dne      19. 8. 2009 byly schváleny změny statutů podílových fondů:

 • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: CZ0008471117 (č.j.: 2009/6196/570, Sp.2009/176/571)
 • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: CZ0008471091 (č.j.: 2009/6197/570, Sp. 2009/177/571)
 • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: 770000002285 (č.j.: 2009/6198/570, Sp. 2009/178/571)

Rozhodnutí České národní banky ze dne 19. 8. 2009 nabyla právní moci dne 26. 8. 2009.

Schválené změny statutů podílových fondů řeší zejména postup při vymáhání škody vůči České republice (čl. 25 Statutů).17.06.2009

Informace pro podílníky bývalých CS fondů - snížení žalované částky ve sporu s Českou republikou

AKRO investiční společnost, a.s. podává vysvětlení ke snížení žalované částky v řízení proti České republice:

Do konkursu Plzeňské banky byla přihlášena a uznána pohledávka ve výši Kč 2,158.180.185,--, z čehož jistina představovala částku Kč 1,114.275.017,-- a zbytek ve výši Kč 1,043.905.167,-- úrok z prodlení do doby prohlášení konkurzu, tj. do 4. 4. 2003. Úrok byl přiznán proti Plzeňské bance ve výši 15% p.a.

V konkursu bylo plněno postupníkovi Kč 1,134.306.722,--, z toho Kč 1,043.905.167,-- činí dle názoru AKRO investiční společnosti, a.s. úrok z prodlení a zbytek ve výši Kč 90.411.555,-- byl dle názoru společnosti plněn na jistinu (je věcí konečného výroku soudu, na co započítá plnění z konkursu Plzeňské banky).

Z výše uvedeného důvodu byla žaloba omezena ohledně jistiny o částku Kč 90.411.555,--. Úrok z prodlení nebyl vzat v řízení proti České republice zpět, AKRO investiční společnost, a.s. proto nadále požaduje příslušenství 18% p.a.19.05.2009

Informace pro podílníky bývalých CS fondů - výsledek jednání u Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2009

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že ústní jednání před odvolacím soudem k projednání odvolání České republiky proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 1. 2005 č.j.: 21 C 44/2000 ve věci žaloby na náhradu škody proti státu bylo dne 19. 5. 2009 odročeno na 27. 8. 2009 od 11,00 hodin v budově Městského soudu v Praze č. dv. 172/3p.

O výsledku nového jednání soudu v této věci bude AKRO investiční společnost, a.s. podílníky informovat.23.04.2009

Nařízení ústního jednání u Městského soudu v Praze - informace pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a.s. informuje, že ústní jednání před odvolacím soudem k projednání odvolání České republiky proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 1. 2005 čj : 21 C 44/2000 ve věci žaloby na náhradu škody proti státu bylo nařízeno na 19. 5. 2009 v 11,00 hodin v budově Městského soudu v Praze č. dv. 172/3p.12.02.2009

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů - Oznámení o výsledku dovolání

AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že jí byl dne 11. února 2009 doručen rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. ledna 2009 č.j. 25 Cdo 2193/2006-242, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. listopadu 2005 č.j. 35 Co 379,380/2005-324.

Ve věci žaloby o náhradu škody bude znovu rozhodovat Městský soud v Praze.13.11.2008

Informace pro podílníky bývalých C.S. Fondů.

AKRO investiční společnost, a.s. obdržela počátkem tohoto měsíce od Obvodního soudu pro Prahu 2 oznámení, že zrekonstruovaný spis, ve věci žaloby o náhradu vzniklé škody bývalým C.S. Fondům, byl postoupen Nejvyššímu soudu v Brně, za účelem dokončení dovolacího řízení.29.07.2008

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů - Oznámení o zahájení rekonstrukce spisu

AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že jí bylo dne 24. července 2008 doručeno oznámení Obvodního soudu pro Prahu 2 s informací, že z podnětu Nejvyššího soudu v Brně byla zahájena rekonstrukce ztraceného spisu týkajícího se žaloby AKRO investiční společnosti, a.s. na Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti ČR o náhradu škody (vedeno u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 21C 44/2000).21.01.2008

Informace o podání Žádosti o schválení změn statutů bývalých C.S. Fondů na Českou národní banku

Dne 5. 9.2007 schválila Česká národní banka změny statutů podílových fondů:

 • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: CZ0008471117
 • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: CZ0008471091
 • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: 770000002285

Změny nabyly účinnosti dne 7. 9. 2007 a těmito změnami došlo k zavedení přechodného období trvajícího po dobu třech (3) měsíců ode dne účinnosti těchto statutů s tím, že po uplynutí přechodného období začnou podílové fondy aktivně uplatňovat investiční politiku dle příslušných ustanovení statutů a budou působit jako akciové fondy (resp. smíšený fond) podle klasifikace AKAT.

Vzhledem k tomu, že od 8. 12. 2007 výše uvedené podílové fondy působí jako ostatní běžné speciální podílové fondy cenných papírů, požádala AKRO investiční společnost, a.s. Českou národní banku o změnu statutů, kterou by došlo k vypuštění ustanovení o přechodném období a dalších ustanovení, které vychází z existence přechodného období.

Konkrétně AKRO investiční společnost, a.s. navrhla pro uvedené fondy úpravu vstupní přirážky a její uvedení do přijatelné výše, které je akceptovatelná pro běžné fungování podílových fondů při zohlednění vedení soudního sporu o vymožení zbývající části náhrady škody. Navržená změna odst. 13.8. statutů reflektuje změnu v obhospodařování předmětných podílových fondů, kdy se s účinností od 8. 12. 2007 přestalo pro tyto podílové fondy uplatňovat přechodné období a tyto fondy začaly vyvíjet činnost jako ostatní běžné speciální podílové fondy cenných papírů.

Změny navazují na skončení přechodného období a vypouští ze statutu podílového fondu obsoletní ustanovení.

Doplněno 18.2.2009:

Navržené změny statutů byly posouzeny Českou národní bankou v řízení o schválení změn statutů předmětných podílových fondů. Tyto změny byly Rozhodnutím České národní banky ze dne 14. 10. 2008 zamítnuty. Proti tomuto Rozhodnutí podala společnost rozklad. Dne 18. 2. 2009 byla advokátní kanceláři zastupující AKRO investiční společnost, a.s. doručena Rozhodnutí o rozkladech (č.j.: 2009/421/110, 2009/423/110 a 2009/424/110), kterými byly Rozklady zamítnuty a výše uvedená Rozhodnutí ČNB byla potvrzena.10.12.2007

Schválení změn statutů bývalých C.S. Fondů - ukončení přechodného období

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dnem 7. 12. 2007 uplynuly tři měsíce ode dne nabytí právní moci Rozhodnutí České národní banky ze dne 5. 9. 2007, kterými byly změněny statuty podílových fondů:

 • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
  ISIN: CZ0008471117 (č.j.: Sp/541/202/2007/5/2007/14721/540)
 • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
  ISIN: CZ0008471091 (č.j.: Sp/541/201/2007/2007/14714/540)
 • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
  ISIN: 770000002285 (č.j.: Sp/541/200/2007/5/2007/14716/540)

Uplynutím tříměsíční lhůty končí období, ve kterém AKRO investiční společnost, a.s. při zpětném odkupu podílových listů neuplatňovala srážku 1,5% z aktuální hodnoty podílových listů. S účinností od 8. 12. 2007 začne AKRO investiční společnost, a. s. realizovat standardní investiční politiku vyplývající ze statutů jednotlivých podílových fondů a podmínky zpětného odkupu se budou řídit schválenými statuty a platným sazebníkem poplatků.

Ukončení přechodného období uplatňovaného pro podílové fondy nemá vliv na pokračování dovolacího řízení u Nejvyššího soudu ČR vedeného ve sporu s Českou republikou o náhradu škody a AKRO investiční společnost, a.s. bude i nadále pokračovat ve vedení tohoto dovolacího řízení.10.09.2007

Schválení změn statutů bývalých C.S. Fondů - ukončení přechodného období

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že rozhodnutími České národní banky ze dne 5. 9. 2007 byly schváleny změny statutů podílových fondů:

 • AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: CZ0008471117 (č.j.: Sp/541/202/2007/5/2007/14721/540)
 • AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: CZ0008471091 (č.j.: Sp/541/201/2007/2007/14714/540)
 • AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. - ISIN: 770000002285 (č.j.: Sp/541/200/2007/5/2007/14716/540)

Rozhodnutí České národní banky ze dne 5. 9. 2007 č.j.: Sp/541/202/2007/5/2007/14721/540, č.j.: Sp/541/201/2007/2007/14714/540 a č.j.: Sp/541/200/2007/5/2007/14716/540 nabyla právní moci dne 7.9.2007, čímž změny statutů výše uvedených podílových fondů nabyly účinnosti.

1. Schválené změny statutů podílových fondů vedou k ukončení přechodného období, ve kterém podílové fondy uplatňovaly konzervativní investiční politiku. Trvání přechodného období bude zachováno ještě po dobu tří (3) měsíců následujících ode dne účinnosti změny statutů podílových fondů s tím, že v tomto tříměsíčním období nebude AKRO investiční společnost, a.s. při zpětném odkupu podílových listů uplatňovat srážku 1,5% z aktuální hodnoty podílových listů.

 S účinností od 8. 12. 2007 začne AKRO investiční společnost, a. s. realizovat standardní investiční politiku vyplývající ze statutů jednotlivých podílových fondů.

 Ukončení přechodného období uplatňovaného pro podílové fondy nemá vliv na pokračování dovolacího řízení u Nejvyššího soudu ČR vedeného ve sporu s Českou republikou o náhradu škody a AKRO investiční společnost, a.s. bude i nadále pokračovat ve vedení tohoto dovolacího řízení.

Do ukončení řízení o dovolání a případně ukončení dalších soudních řízení navazujících na zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2005 č.j.: 35Co 379, 380/2005-324 se bude nadále pro podílové fondy uplatňovat vstupní přirážka při vydávání podílových listů ve výši 1.200,- Kč na každý podílový list.

2. Další změna se týká zrušení registrace podílových listů fondu AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. a fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. na RM-systému. Podílové listy těchto fondů budou vyřazeny z obchodování na regulovaném trhu RM-Systému, a.s. bezprostředně po nabytí účinnosti změn statutů těchto fondů.07.02.2007

Informace pro podílníky bývalých C.S. Fondů

Oznámení o výsledku soudního sporu mezi AKRO investiční společnost, a.s. a JUDr. Pavlem Krýlem, CSc. a Mgr. Robertem Perglem

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 29.1.2007 čj : 3 Cmo 264/2006 byl ukončen spor mezi AKRO investiční společnost, a. s. a bývalými právními zástupci - advokáty Mgr. Robertem Perglem a JUDr. Pavlem Krýlem, a to v souvislosti s jimi vznesenými nároky na odměnu za právní zastupování ve sporech o náhradu škody ve věci bývalých CS Fondů. V tomto sporu požadoval JUDr. Pavel Krýl zaplacení částky 5.598.773,- Kč se 4% ročním úrokem od 20.5.2004 do zaplacení a Mgr. Robert Pergl zaplacení částky 803.400,- Kč se 6% úrokem od 20.1.2004 do zaplacení.

Na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze, který rozhodoval o odvolání AKRO investiční společnost, a.s. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28.2.2006, bylo nakonec uloženo žalovanému AKRO investiční společnost, a. s. zaplatit JUDr. Pavlu Krýlovi částku 2.413.057,50 Kč se 4% úrokem od 20.5.2004 do zaplacení. Ohledně zbývající částky byl rozsudek soudu prvého stupně změněn tak, že se žaloba zamítá. Ohledně požadavku Mgr. Roberta Pergla byla žaloba zamítnuta v celém rozsahu. Písemné vyhotovení rozsudku zatím nebylo doručeno, rozsudek není v právní moci. Proti rozsudku není řádný opravný prostředek přípustný. Po obdržení písemného vyhotovení rozsudku zváží AKRO investiční společnost, a.s. podání dovolání.06.03.2006

Oznámení o podání dovolání - Informace pro podílníky bývalých CS Fondů -

Společnost AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že dne 3. března 2006 podala dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2005, týkajícího se náhrady škody ve věci bývalých CS Fondů (č.j.: 35Co 379, 380/2005-324, ve znění opravného usnesení ze dne 14. 12. 2005 č.j.: 35Co 349, 380/2005-337), k Nejvyššímu soudu České republiky v Brně.25.01.2006

Obnovení vydávání a odkupování podílových listů fondů AKRO globální akciový fond, AKRO fond progresivních společností a AKRO balancovaný fond, otevřené podílové fondy AKRO investiční společnost, a. s.

V návaznosti na rozhodnutí představenstva ve věci pozastavení vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů ze dne 22. 11. 2005, oznamuje AKRO investiční společnost, a. s., že po uplynutí dvouměsíční lhůty bylo dne 24. 1. 2006 obnoveno vydávání a odkupování podílových listů uvedených podílových fondů.12.01.2006

Oznámení o doručení rozsudku Městského soudu v Praze ve věci náhrady škody vůči státu ze dne 22. 11. 2005

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 11.1.2006 jí  byl doručen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22.11.2005 čj : 35Co 379, 380/2005-324, kterým byl změněn předchozí rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2  tak, že se žaloba na náhradu škody ve věci bývalých CS Fondů zamítá. Zároveň bylo společnosti doručeno i opravné usnesení o nákladech odvolacího řízení ze dne  14.12.2005 čj : 35Co 379, 380/2005-337, kterým byla opravena původní vyměřená výše náhrady nákladů odvolacího řízení, které mají být hrazeny České republice, z částky 18.321.067,- Kč na 413.376,- Kč. Náhrada nákladů řízení České republice za řízení před Obvodním soudem pro Prahu 2 činí 4.010.776,- Kč.
Dle názoru Městského soudu v Praze vyjádřeném v odůvodnění rozsudku nemůže AKRO investiční společnost po postoupení pohledávky žalovat předmětnou pohledávku tak jak žaluje, tj. požadovat, aby byla přiznána jí, neboť  nemá aktivní legitimaci k vymáhání pohledávky pro sebe. Soud neuznal argumentaci, že žalobce byl postupníkem požádán, aby dle § 530 odst. 1 vymáhal pohledávku svým jménem na účet postupníka, a dovodil, že žalobce pohledávku dle § 530 odst. 1. obč. zák.   nevymáhá.
AKRO investiční společnost, a.s. s výše uvedeným  názorem soudu  nesouhlasí, trvá na tom, že při vymáhání pohledávky postupovala v souladu s § 530 odst. 1 občanského zákoníku, tj. vymáhala pohledávku na žádost postupníka svým jménem a na účet  postupníka, přičemž vypořádání mezi postupníkem a postupitelem je věcí jejich dohody a dlužníku ani soudu nepřísluší takovou dohodu hodnotit. Z toho důvodu podá AKRO investiční společnost, a.s. proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky.
Vzhledem k tomu, že jediným  důvodem pro zamítnutí žaloby byl názor soudu, že AKRO investiční společnost vymáhalo pohledávku pro sebe a nikoliv na účet postupníka, podá AKRO investiční společnost, a.s. nejpozději 16.1.2006 novou žalobu na náhradu škody s tím, že v žalobě bude více zdůrazněno tvrzení, že pohledávku vymáháme na účet postupníka. Protože se jedná o žalobu mezi týmiž účastníky o stejném nároku, vycházíme z předpokladu,  že po dobu řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 2  pod sp. zn. : 21 C 44/2000 neběžela dle § 112 obč. zák. promlčecí doba. Protože však společnost předpokládá, že její dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze bude úspěšné a aby zabránila spekulacím o dvojím vymáhání jedné pohledávky, navrhne přerušení řízení o této nové žalobě do doby, než bude Nejvyšším soudem České republiky o dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze 35Co 379, 380/2005-324 rozhodnuto. V případě úspěchu v dovolacím řízení tuto novou  žalobu vezme společnost  zpět.
S ohledem na vyjasnění výše nákladů řízení a ujasnění si dalšího postupu ve věci předpokládáme obnovení obchodování s podílovými listy dne 24.1.2006.23.11.2005

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů AKRO globální akciový fond, AKRO fond progresivních společností, AKRO balancovaný fond

Hlavním důvodem pozastavení obchodů s podílovými listy výše uvedených fondů je ochrana práv podílníků těchto fondů souvisejících s náhradou škody, která fondům vznikla v roce 1997, dále pak vyčíslení a zaúčtování nákladů souvisejících s vedením soudního sporu dotčených fondů a stanovení nových hodnot podílových listů.

Dne 22.11.2005 byl vyhlášen rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto o odvolání České republiky proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25.1. 2005 č.j.: 21 C 44/2000. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22.11.2005 byl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 změněn tak, že žaloba na náhradu škody vůči České republice byla zamítnuta.

Vzhledem k tomuto rozsudku představenstvo společnosti AKRO investiční společnost, a. s. rozhodlo dne 23.11.2005, v 9:05 hodin, o Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondů AKRO globální akciový fond, AKRO fond progresivních společností, a  AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a. s. na dobu dvou (2) měsíců.22.11.2005

Rozsudek ve věci náhrady škody vůči státu ze dne 22. 11. 2005

AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že dnešního dne byl vyhlášen rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto o odvolání České republiky proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. 1. 2005 č.j.: 21 C 44/2000. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 22. 11. 2005 byl rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 změněn tak, že žaloba na náhradu škody vůči České republice byla zamítnuta.

Vzhledem k tomu, že citovaným rozhodnutím byl změněn rozsudek soudu prvního stupně, má AKRO investiční společnost, a. s. možnost podat proti rozsudku Městského soudu dovolání, které bude podáno v zákonné lhůtě.11.11.2005

Odvolací jednání - informace pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že Městský soud ve věci žaloby proti České republice o náhradu škody vzniklé bývalým CS Fondům odročil jednání na vyhlášení rozhodnutí na 22. 11. 2005 ve 13.45 hodin v budově Městského soudu v Praze, Praha 2, Spálená 2, č. dv. 184/III. p.17.10.2005

Informace pro podílníky bývalých C.S. fondů - termín odvolacího jednání

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že bylo nařízeno odvolácí jednání ve věci žaloby proti České republice o náhradu škody vzniklé bývalým CS Fondům. Jednání se bude konat dne 11. listopadu 2005 v 11:00 hodin v budově Městského soudu v Praze, Praha 2, Spálená 2, č.dv. 184/III.p.02.05.2005

Dne 1.5.2005 nabývají účinnosti nové statuty

V pátek, dne 29.4.2005 nabyla právní moci níže uvedená rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 29.4.2005 č.j.: 41/N/75/2005/1, č.j.: 41/N/76/2005/1,č.j.: 41/N/53/2005/1, č.j.:41/N/38/2005/3 ve věci:

1. Změny statutu
AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO
investiční společnost, a.s.

původní název:
AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s.

2. Změny statutu
AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
původní název:
AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.

3. Schválení statutu
AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
původní název:
Otevřený podílový fond " AKRO SVĚT", AKRO investiční společnost, a.s.

4. Schválení statutu
AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
původní název:
AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.

Dne 5. 4. 2005 nabylo právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým se podle ustanovení § 84 odst. 11 Zákona o kolektivním investování mění statut podílového fondu:

AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
původní název:
AKRO otevřený podílový fond mezinárodní flexibilní, AKRO investiční společnost, a. s.

Účinnost zmíněných rozhodnutí Komise pro cenné papíry je od 1.5.2005.13.04.2005

Změna statutů fondů AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a. s., AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a. s. a AKRO otevřený podílový fond mezinárodní flexibilní, AKRO investiční společn

Dne 5. 4. 2005 nabylo právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým se podle ustanovení § 84 odst. 11 Zákona o kolektivním investování mění statuty podílových fondů s názvem:

AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (do nabytí účinnosti změny statutu platný název AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a. s.)

AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (do nabytí účinnosti změny statutu platný název AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a. s.)

AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (do nabytí účinnosti změny statutu platný název AKRO otevřený podílový fond mezinárodní flexibilní, AKRO investiční společnost, a. s.)


Nové statuty nabývají účinnosti dne 1. 5. 2005 a jejich nové znění je podílníkům k dispozici v sídle investiční společnosti, na internetových stránkách společnosti a v informačním středisku Střediska cenných papírů.10.04.2005

Odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. ledna 2005

Dne 25.1.2005 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 další jednání ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům proti České republice. Byl vyhlášen rozsudek, kterým bylo žalobě AKRO investiční společnost, a.s. proti České republice v celém rozsahu vyhověno. České republice byla uložena povinnost zaplatit na náhradu škody částku 1.114.275.017 Kč s příslušenstvím.

Obě žalované strany, Ministerstvo Financí i Ministerstvo Spravedlnosti,  zastupující Českou republiku, se v zákonné lhůtě proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 25. ledna 2005 (č.j. 21 C 44/2000-215) odvolaly.28.02.2005

Obnovení vydávání a odkupování podílových listů AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend

V návaznosti na rozhodnutí představenstva ze dne 26.1.2005 ve věci pozastavení vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů sdělujeme, že po uplynutí 30 denní lhůty bude dne 28. 2. 2005 obnoveno vydávání a odkupování podílových listů uvedených podílových fondů26.01.2005

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů AKRO OPF Energetiky, AKRO OPF Kapitálových výnosů a AKRO OPF Pravidelných dividend

Hlavním důvodem pozastavení obchodů s podílovými listy výše uvedených OPF je ochrana práv podílníků těchto fondů souvisejících s náhradou škody, která fondům vznikla v roce 1997.

Dne 25.1.2005 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 další jednání ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům proti České republice. Při jednání bylo ukončeno důkazní řízení, předneseny záverečné návrhy a vyhlášen rozsudek, kterým bylo žalobě AKRO investiční společnost, a.s. proti České republice v celém rozsahu vyhověno. České republice byla uložena povinnost zaplatit na náhradu škody částku 1.114.275.017 Kč s příslušenstvím. Rozsudek zatím nenabyl právní moci.

Vzhledem k tomuto rozsudku představenstvo AKRO investiční společnost, a.s. rozhodlo dne 26.1.2005 v 15:10 hodin o Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů AKRO OPF Energetiky, AKRO OPF Kapitálových výnosů  a AKRO OPF Pravidelných dividend na 30 dní.26.01.2005

Jednání Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 25.1.2005

Dne 25.1.2005 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 další jednání ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům proti České republice.
Při jednání bylo ukončeno důkazní řízení, předneseny závěrečné návrhy a vyhlášen rozsudek, kterým bylo žalobě AKRO investiční společnost, a.s. proti České republice v celém rozsahu vyhověno. České republice byla uložena povinnost zaplatit na náhradu škody částku 1.114.275.017,- Kč s příslušenstvím. Rozsudek zatím nenabyl právní moci.15.12.2004

Jednání Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 15.12.2004

Dne 15.12.2004 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 další jednání ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům proti České republice. V průběhu jednání bylo dokončeno čtení listinných důkazů. Poté bylo jednání soudu odročeno na 25.1.2005, 14.30 hodin. Právní zástupci obou stran byli vyzváni k předložení závěrečných návrhů písemnou formou. O průběhu a výsledku jednání bude AKRO investiční společnost podílníky informovat.16.11.2004

Jednání Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 16.11.2004

Dne 16.11.2004 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 další jednání ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům proti České republice. Na programu jednání byly výpovědi svědků a dokazování. Po vyslechnutí svědků a žalobce bylo jednání soudu odročeno na 15.12.2004, 8.15 hodin. V průběhu příštího jednání by mělo být dokončeno důkazní řízení. O průběhu a výsledku jednání bude AKRO investiční společnost podílníky informovat.07.10.2004

Jednání Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 6.10.2004

Dne 6.10.2004 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 další jednání ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům proti České republice. Na programu jednání byly výpovědi svědků. Po vyslechnutí všech předvolaných svědků bylo jednání soudu odročeno na 16.11.2004, 8.15 hodin. Na programu příštího jednání budou další výpovědi svědků. O průběhu a výsledku jednání bude AKRO investiční společnost podílníky informovat.26.08.2004

Jednání Obvodního soudu pro Prahu 2 nařízeno na 6.10.2004

Dne 25.8.2004 AKRO investiční společnost, a.s. obdržela vyrozumění Obvodního soudu pro Prahu 2, kterým se nařizuje další jednání ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům proti České republice na 6.10.2004 v 8.15 hod.

O průběhu a výsledku jednání bude AKRO investiční společnost podílníky informovat.12.08.2004

Jednání Obvodního soudu pro Prahu 2 odročeno

Dne 12.8.2004 AKRO investiční společnost, a.s. obdržela vyrozumění Obvodního soudu pro Prahu 2, kterým se odročuje jednání ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům proti České republice ze dne 17.8.2004 na neurčito. Důvodem odročení jednání je nemoc soudce. O termínu nového jednání soudu v této věci bude AKRO investiční společnost podílníky informovat.29.06.2004

Jednání Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 29.6.2004

Dne 29.6.2004 proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 2 jednání ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům proti České republice. V průběhu jednání byly přečteny listinné důkazy. Po přečtení listinných důkazů bylo jednání soudu odročeno na 17.8.2004, kdy bude jednání soudu pokračovat výslechem svědků. O průběhu a výsledku jednání bude AKRO investiční společnost podílníky informovat.18.06.2004

Zrušení předběžného opatření

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb. - zákon o kolektivním investování, že dne 18.6.2004  mu bylo doručeno rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 18.6.2004, č.j.: 7 Cm 42/2004-26, kterým bylo zrušeno  předběžné opatření ohledně zákazu  odkupování podílových listů AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ 0008471117, AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ 0008471091 a AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ 770000002285.

 Na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení předběžného opatření je tak odkupování podílových listů obnoveno.11.06.2004

Informace

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb. - zákon o kolektivním investování, že dne 11.6.2004 bylo doručeno rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 3.6.2004, č.j.: 7 Cm 42/2004-12, které formou předběžného opatření dočasně zakázalo odkupování podílových listů AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ 0008471117, AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ 0008471091 a AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ 770000002285. Uvedené rozhodnutí bylo vydáno k návrhu předchozího právního zástupce AKRO investiční společnost, a.s. JUDr. Pavla Krýla a právního zástupce CS Fond investiční společnost, a.s. Mgr. Roberta Pergla, kteří se domáhají zaplacení sporné odměny v celkové výši 6.403.073,- Kč za právní zastupování AKRO investiční společnost, a.s. ve sporu o náhradu škody. 

Proti výše uvedenému usnesení AKRO investiční společnost, a.s. podá v nejbližší době odvolání, neboť je přesvědčena, že právo podílníků na odkup podílových listů nelze rozhodnutím soudu omezit. Zároveň AKRO investiční společnost, a.s. požádá o zrušení předběžného opatření podle ust. § 77 odst. 2 o.s.ř. a  zajistí, aby finanční prostředky přesahující spornou částku byly z majetku investiční společnosti složeny na soudem určený účet, čímž odpadne důvod omezení práva podílníků na odkup podílových listů.

Z toho důvodu AKRO investiční společnost, a.s. předpokládá, že předběžné opatření týkající se dočasného zákazu odkupování podílových listů bude v nejbližší době zrušeno.

O dalším vývoji celé věci bude AKRO investiční společnost, a.s. informovat. AKRO investiční společnost, a.s. bude činit veškeré nezbytné právní kroky k obnovení možnosti odkupování podílových listů.13.05.2004

Jednání Obvodního soudu pro Prahu 2 nařízeno na 29.6.2004

Dne 12.5.2004 AKRO investiční společnost obdržela předvolání Obvodního soudu
pro Prahu 2 ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům proti České republice. Obvodní soud nařídil jednání na den 29. června 2004 v 8.15 hodin. O průběhu a výsledku jednání bude AKRO investiční společnost podílníky informovat.02.04.2004

Nové hodnoty majetku AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend

Obnovení obchodování s podílovými listy

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 1.4.2004 stanovila nové hodnoty majetku na podílový list podílových fondů AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend. Tyto nové hodnoty již zahrnují nárůst majetku ve fondech z titulu prodeje pohledávky za Plzeňskou bankou a.s. Od 2.4.2004 jsou platné tyto hodnoty majetku na jeden podílový list:

Název OPF Hodnota vlastního kapitálu na jeden PL v Kč
AKRO OPF Energetiky, AKRO investiční společnost, a.s. 328.977
AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s. 311.001
AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s. 321.834

Vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů bude na základě rozhodnutí představenstva AKRO investiční společnosti, a.s. obnoveno dne 5.4.2004.25.03.2004

Postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s. představuje mnohonásobné zvýšení majetku pro podílníky bývalých CS Fondů

 AKRO investiční společnost, a.s. informuje, že dne 25.3.2004 představenstvo projednalo rozdělení úhrady za postoupení pohledávky v celkové výši  650 milionů Kč do majetku AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend v poměrech odpovídajících výši škody způsobené na majetku těchto fondů v roce 1997. Po více než sedmi letech čekání se tak podílníci těchto podílových fondů (bývalých CS Fondů) dočkají podstatné náhrady škody a mnohonásobného zvýšení hodnoty majetku připadajícího na jejich podíly.

Prodejem pohledávky za Plzeňskou bankou a.s. celkový vlastní kapitál bývalých podílových CS Fondů stoupne na více než 700 milionů Kč, což představuje sedminásobný nárůst hodnoty jejich majetku oproti hodnotě před prodejem pohledávky za Plzeňskou bankou. Hodnota majetku na podílový list u všech tří podílových fondů přesáhne částku 300 Kč. Přesné hodnoty majetku na podílový list budou zveřejněny začátkem dubna 2004. K 5.4.2004 pak AKRO investiční společnost plánuje obnovení prodejů a odkupů podílových listů všech tří podílových fondů.19.03.2004

Postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s.

AKRO investiční společnost, a.s. informuje, že dne 18.3.2004 se stala účinnou smlouva o postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s., a to uhrazením kupní ceny ve výši
650 milionů Kč na účet společnosti.  Úspěšné ukončení jednání o postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou se příznivě projeví několikanásobným zvýšením hodnoty majetku připadající na podílový list těchto fondů:

 • AKRO OPF energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.
 • AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s.
 • AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.

Po více než sedmi letech čekání se tak podílníci výše uvedených podílových fondů (bývalých CS Fondů) dočkají podstatné náhrady škody, která byla na jejich majetku způsobena v roce 1997.

V souvislosti s jednáním o postoupení pohledávky a s cílem ochrany zájmů a práv podílníků AKRO investiční společnost, a.s., s účinnosti od 12.3.2004 pozastavila vydávání a odkupování podílových listů těchto otevřených podílových fondů. Na základě informace AKRO investiční společnosti, a.s. o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů RM-Systém pozastavil dne 12.3.2004 obchodování s podílovými listy AKRO OPF energetiky a AKRO OPF kapitálových výnosů na mimoburzovním trhu s cennými papíry RM-S.

AKRO investiční společnost, a.s. bude nadále v souladu se zákonem činit taková opatření a kroky, které povedou k obnovení vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů bez zbytečného odkladu.12.03.2004

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend

AKRO investiční společnost, a.s. informuje, že obdržela nabídku na odkoupení pohledávky AKRO investiční společnosti, a.s. za Plzeňskou bankou a.s. v konkurzu a zahájila jednání se zájemcem o možném postoupení této pohledávky. Úspěšné ukončení těchto jednání by mělo výrazný vliv na výši hodnoty majetku připadající na podílový list těchto fondů. Proto představenstvo AKRO investiční společnosti, a.s., v souladu se zákonem č. 248/92 Sb., dne 11.3.2004 s účinností od 12.3.2004 rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů těchto otevřených podílových fondů obhospodařovaných společností:

 • AKRO OPF energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.
 • AKRO OPF kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s.
 • AKRO OPF pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.

AKRO investiční společnost, a.s. bude v souladu se zákonem činit taková opatření a kroky, které povedou k obnovení vydávání a odkupování podílových listů výše uvedených podílových fondů v co nejkratším možném termínu.02.01.2004

Přezkumné jednání u Krajského soudu v Plzni II

Dne 2.1.2004 před Krajským soudem v Plzni byl dokončen přezkum pohledávek za úpadcem Plzeňskou bankou a.s. a proběhla schůze věřitelů úpadce, která zvolila věřitelský výbor. Do čela tříčlenného věřitelského výboru byl zvolen Fond pojištění vkladů. Vzhledem k popření pohledávky AKRO investiční společnosti, a.s. ve výši 2 158 180 185,02 Kč ze strany správkyně konkurzní podstaty a dalších věřitelů AKRO investiční společnost, a.s. neměla možnost hlasovat o složení věřitelského výboru a být do tohoto výboru zvolena. I přes tuto skutečnost AKRO investiční společnost, a.s. očekává, že jako největší věřitel úpadce bude mít dostatečný přístup ke všem podstatným informacím o průběhu konkurzního řízení s úpadcem Plzeňskou bankou a.s. Současně AKRO investiční společnost, a.s. podá v nejbližších dnech žalobu na určení existence pohledávky u Krajského soudu v Plzni.09.12.2003

Přezkumné jednání u Krajského soudu v Plzni

Dne 8.12.2003 před Krajským soudem v Plzni byl zahájen přezkum pohledávek za úpadcem Plzeňskou bankou a.s. V odpoledních hodinách bylo jednání soudu v této věci přerušeno a pokračování nařízeno na 2.1.2004.

Na jednání soudu dne 8.12.2003 byla přezkoumána pohledávka AKRO investiční společnost, a.s., za Plzeňskou bankou z titulu soudem přiznané náhrady škody pro obhospodařované podílové fondy (rozhodnutí soudu v Hradci Králové v této věci nenabylo právní moci vzhledem k vyhlášení konkurzu na Plzeňskou banku). Pohledávka AKRO investiční společnosti, a.s. ve výši 2 158 180 185,02 Kč byla popřena ze strany správkyně konkurzní podstaty a sedmi dalších věřitelů úpadce.

AKRO investiční společnost, a.s. podnikne v souladu s příslušnými zákony všechny kroky k potvrzení existence pohledávky podáním žaloby na určení existence pohledávky u Krajského soudu v Plzni.18.07.2003

Vyhlášení výsledků výběrového řízení na postoupení pohledávky bývalých CS Fondů za Plzeňskou bankou a.s.

V souladu s obecnými podmínkami výběrového řízení pro postoupení pohledávky vyhlašovatel AKRO investiční společnost, a.s. rozhodl, že smlouvu o postoupení pohledávky se zájemcem, který nabídl nejvyšší cenu ve druhém kole výběrového řízení, neuzavře.

Hlavním důvodem neuzavření smlouvy o postoupení pohledávky je nedostatečná výše nabídnuté ceny, která s ohledem na podmínky smlouvy neodpovídá požadavkům na minimální kupní cenu za postoupení pohledávky.27.06.2003

Informace k výběrovému řízení na postoupení pohledávky bývalých CS Fondů za Plzeňskou bankou a.s.

AKRO investiční společnost, a.s. informuje, že ve druhém kole výběrového řízení na postoupení pohledávky AKRO investiční společnosti, a.s. za Plzeňskou bankou a.s., jehož uzávěrka byla dne 23.5.2003, byla společnosti doručena jediná nabídka.

Vzhledem ke skutečnosti, že výše nabídnuté ceny za postoupení pohledávky bývalých
CS Fondů za Plzeňskou bankou a návrh smluvních podmínek neodpovídají představám vyhlašovatele, vyzvala AKRO investiční společnost zájemce o postoupení pohledávky k jednání o předložené nabídce. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nabídky vyhlašovatel učiní na základě výsledků těchto jednání.06.06.2003

Oznámení výsledků prvního kola Výběrového řízení na postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s.

AKRO investiční společnost, a.s. v prvním kole Výběrového řízení na postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s. přijala a potvrdila příjem tří nabídek v souladu s podmínkami výběrového řízení. Komise ustavená pro vyhodnocení nabídek jednomyslně doporučila, aby všechny tři nabídky postoupily do druhého kola výběrového řízení.26.05.2003

Výběrové řízení na postoupení pohledávky za Plzeňskou bankou a.s.

Znění inzerátu zveřejněného dne 23.5. 2003 v Hospodářských novinách:

"AKRO investiční společnost, a.s., se sídlem Na Poříčí 17, Praha 1, vyhlašuje výběrové řízení na prodej pohledávky za dlužníkem Plzeňská banka, a.s., nám. Republiky 16, Plzeň. Obecné podmínky výběrového řízení jsou od 26.5.2003 k dispozici v sídle AKRO investiční společnosti, a.s., a rovněž budou uvedeny na internetových stránkách http://www.akro.cz/. "

Obecné podmínky výběrového řízení pro postoupení pohledávky:

AKRO investiční společnost, a.s., Na Poříčí 17, Praha 1, ('dále jen "Vyhlašovatel") stanoví tyto Obecné podmínky výběrového řízení na postoupení pohledávky:

1. Účastník výběrového řízení
Účastníky výběrového řízení (dále jen "Zájemce") mohou být fyzické osoby starší 18ti let způsobilé k právním úkonům a právnické osoby. Účast Zájemce ve výběrovém řízení je podmíněna souhlasem Zájemce s podmínkami výběrového řízení a podpisem Dohody o mlčenlivosti, jejíž text  je přílohou těchto podmínek.

2. Právo Vyhlašovatele zrušit výběrové řízení
Výběrové řízení na postoupení pohledávky je dvoukolové a  není obchodní veřejnou soutěží ve smyslu ust. § 281 a dalších obchodního zákoníku. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, popřípadě s vítězem výběrového řízení Smlouvu o postoupení pohledávky (dále jen "Smlouva") neuzavřít. Zájemce v této souvislosti nemůže vůči Vyhlašovateli uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu škody, která by mu v případě zrušení výběrového řízení, nebo neuzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení eventuelně vznikla.

3. Prospekt pohledávky a další podmínky výběrového řízení
Prospekt pohledávky a další podmínky výběrového řízení obdrží Zájemce v sídle Vyhlašovatele vždy v pracovní dny od 10.00 do 12.00 hod a od  13.00 do 16.00 hod. po předložení originálu (úředně ověřené kopie) výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku (ne starší jednoho měsíce), případně platného občanského průkazu,  a dále  plné moci, jedná-li ve výběrovém řízení za Zájemce zmocněnec. Současně Zájemce předá Vyhlašovateli  stejnopis těchto obecných podmínek, opatřených podpisem Zájemce s dovětkem "Souhlasím", a Zájemcem podepsané 2 ks Dohody o mlčenlivosti. Zájemce převzetí prospektu pohledávky a dalších podmínek výběrového řízení  písmeně potvrdí.

4. Hlavní kriteria výběrového řízení
Hlavním kriteriem výběrového řízení je výše nabídnuté ceny a závazek jejího uhrazení nejpozději ke dni postoupení pohledávky.

Já, níže podepsaný, s výše uvedenými podmínkami výběrového řízení souhlasím.

 

V …………………..dne…………….

 

Zájemce : ………………………………………

Příloha :  2ks  Dohody o mlčenlivosti
V listinné podobě k dispozici v sídle Vyhlašovatele25.03.2003

Mimořádná schůze podílníků C.S.Fondů

Výkonný výbor Sdružení poškozených podílníků C.S.Fondů

svolává mimořádnou schůzi, která se koná dne 7.4.2003 v 18.00 hodin v konferenční místnosti v 2. suterénu, U rajské zahrady 3, Praha 3

Program:

1. Seznámení se současným stavem kauzy C.S.Fondů
2. Posouzení variant dalšího postupu
3. Diskuse
4. Přijetí stanoviska Sdružení
5. Závěr

Prezentace podílníků probíhá před zahájením schůze. Podílníci pro účast na schůzi předloží platný doklad totožnosti a výpis ze SCP, který prokazuje vlastnictví podílových listů AKRO fond energetiky, AKRO fond kapitálových výnosů nebo AKRO fond pravidelných dividend.

Výkonný výbor bude navrhovat podporu postupu, který by vedl k rychlejšímu uspokojení podílníků, a zároveň se nedotkl vkladů klientů Plzeňské banky a.s. s tím, že všechna ostatní aktiva bývalého depozitáře by sloužila na částečnou úhradu škody.10.03.2003

Úspěch žaloby u Krajského soudu v Hradci Králové dne 10.3.2003

Před malou chvílí Krajský soud v Hradci Králové vynesl rozsudek ve věci žaloby AKRO investiční společnosti o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům. Krajský soud uznal žalobu o náhradu škody jako oprávněnou a odsoudil žalovanou stranu k náhradě škody. Vítáme rozhodnutí soudu, které odpovídá průběhu procesu. Téměř šestileté úsilí AKRO investiční společnosti o náhradu škody, která fondům vznikla v roce 1997, je tak první kladný a velmi podstatný krok k dosažení spravedlnosti a navrácení prostředků o které byli podílníci připraveni zpět do fondů.

Doufáme, že všechny strany teď udělají maximum pro to, aby se peníze skutečně co nejdříve vrátily do fondů, aby nenastaly zbytečné komplikace a podílníci nemuseli čekat dlouhé roky v sérii odvolacích řízení.

V příštích dnech bude AKRO investiční společnost informovat podílníky o odůvodnění rozsudku a dalším postupu ve věci vymáhání náhrady škody pro otevřené podílové fondy AKRO Energetiky, Kapitálových výnosů a Pravidelných dividend prostřednictvím tisku, internetových stránek společnosti a informačních telefonních linek.04.03.2003

Jednání Krajského soudu v Hradci Králové nařízeno na 10.3.2003

Dne 4.3.2003 AKRO investiční společnost obdržela předvolání Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům. Krajský soud nařídil jednání na den 10. března 2003 v 13.30 hodin. Toto jednání je nařízeno k vyhlášení rozsudku.

O průběhu a výsledku jednání Krajského obchodního soudu bude AKRO investiční společnost informovat podílníky prostřednictvím tisku, internetových stránek společnosti a informačních telefonních linek.29.01.2003

Jednání Krajského soud v Hradci Králové dne 29.1.2003

Dne 29.1.2003 proběhlo jednání Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby AKRO investiční společnosti, a.s. o náhradu škody vzniklé bývalým C.S. Fondům za účasti AKRO investiční společnosti zastupující poškozené podílové fondy na straně žaloby a zástupců Plzeňské banky na straně žalované. Krajský soud potvrdil rozhodnutí o vyloučení veřejnosti
z jednání na základě žádosti Plzeňské banky z důvodu projednávání věcí podléhajících bankovnímu tajemství.

Krajský soud v Hradci Králové během jednání provedl jeden z důkazů navržených žalovanou stranou a další dokazovaní zamítl jako nadbytečné. Usnesením soudu bylo ukončeno dokazování a soud vyzval obě strany k předložení závěrečných návrhů písemnou formou, a to do 15.2.2003. Jednání soudu bylo odročeno na neurčito s tím, že po doručení závěrečných návrhů lze očekávat svolání závěrečného jednání soudu za účelem vynesení rozsudku.

O průběhu dalšího jednání Krajského obchodního soudu bude AKRO investiční společnost informovat podílníky prostřednictvím tisku, internetových stránek společnosti a informačních telefonních linek.28.01.2003

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů AKRO OPF Energetiky, AKRO OPF Kapitálových výnosů a AKRO OPF Pravidelných dividend

Vzhledem k termínu jednání soudu dne 29.1.2003  ve věci žaloby AKRO investiční společnosti, a.s., obhospodařující poškozené fondy AKRO OPF Energetiky, AKRO OPF Kapitálových výnosů a AKRO OPF Pravidelných dividend proti Plzeňské bance a.s. o náhradu škody ve výši 1.114.275.017,- Kč plus příslušenství a k možnému brzkému vynesení rozsudku v této věci, přijalo představenstvo AKRO investiční společnosti toto usnesení:

Dnem 28.1.2003 AKRO investiční společnosti pozastavuje v souladu s § 13, odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, až do odvolání, (nejdéle však na dobu tří měsíců), odkupování a vydávání podílových listů otevřených podílových fondů  AKRO OPF Energetiky, AKRO OPF Kapitálových výnosů a AKRO OPF Pravidelných dividend. Důvodem pozastavení prodejů a odkupování je ochrana práv a zájmů podílníků.15.01.2003

Změna termínu jednání Krajského soudu v Hradci Králové

Dne 15.1.2003 AKRO investiční společnost obdržela vyrozumění Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby o náhradu škody vzniklé bývalým C.S.Fondům, že jednání původně nařízené na 24.2.2003 se překládá na den 29.1.2003.

O průběhu jednání Krajského obchodního soudu bude AKRO investiční společnost informovat podílníky prostřednictvím tisku, internetových stránek společnosti a informačních telefonních linek.09.01.2003

Jednání Krajského soud v Hradci Králové dne 8.1.2003 ve věci bývalých C.S.Fondů

Dne 8.1.2003 proběhlo jednání Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby AKRO investiční společnost, a.s. o náhradu škody vzniklé bývalým C.S.Fondům za účasti AKRO investiční společnosti zastupující poškozené podílové fondy na straně žaloby, právního zástupce vedlejšího účastníka sporu Ing. Vopata a zástupců Plzeňské banky na straně žalované. Krajský soud potvrdil rozhodnutí o vyloučení veřejnosti z jednání na základě žádosti Plzeňské banky z důvodu projednávání věcí podléhajících bankovnímu tajemství.

Krajský soud v Hradci Králové během jednání vyslechl předvolané svědky a stanoviska žalující i žalované strany. Vzhledem k návrhu žalované strany o provedení dalších důkazů a výslechů svědků soud odročil své jednání. Příští jednání krajského soudu v Hradci Králové v této věci je nařízeno na 24.2.2003. O průběhu jednání Krajského obchodního soudu bude AKRO investiční společnost informovat podílníky prostřednictvím tisku, internetových stránek společnosti a informačních telefonních linek.02.12.2002

Informace pro podílníky bývalých CS Fondů

(inzerát byl zveřejněn v deníku Právo)

Výkonný výbor Sdružení poškozených podílníků C.S. Fondů svolává výroční
schůzi, která se koná dne 17.12.2002 v 18:00 hodin na adrese U rajské
zahrady 3, Praha Žižkov.

Program: 
1. Seznámení se současným stavem kauzy C.S. Fondů
2. Zhodnocení činnosti sdružení za minulé období
3. Diskuse

Prezentace podílníků probíhá před zahájením schůze. Podílníci pro účast na schůzi předloží platným doklad totožnosti a výpis z SCP, který prokazuje vlastnictví podílových listů AKRO fond energetiky, AKRO fond kapitálových výnosů nebo AKRO fond pravidelných dividend.13.11.2000

KATEVO Invest vzala zpět dovolání k Nejvyššímu soudu i stížnost k Ústavnímu soudu

AKRO investiční společnost oznamuje, že ve spolupráci se společností KATEVO Invest byly odstraněny překážky stojící v cestě obnovení soudního sporu v Hradci Králové o náhradu škody vzniklé podílníkům bývalých C.S.Fondů. V prvním listopadovém týdnu společnost KATEVO Invest vzala zpět dovolání k Nejvyššímu soudu i stížnost k Ústavnímu soudu a ve spolupráci s AKRO investiční společností bude usilovat o co nejrychlejší průběh soudního řízení ve věci náhrady škody.

AKRO investiční společnost očekává obnovení soudního řízení v Hradci Králové do konce roku 2000.31.05.2000

Bývalé CS fondy - odročení soudního jednání

Dne 31.5.2000 AKRO investiční společnost, a.s., obdržela vyrozumění od Krajského soudu v Hradci Králové ve věci žaloby na Plzeňskou banku a společnost UMANA o odročení soudního jednání stanoveného na 19.6.2000. Jednání bylo \"odvoláno z důvodu dovolání vedlejšího účastníka na straně žalobce - KATEVO INVEST, s.r.o., Třebusice do usnesení Krajského soudu v Hradci Králové a Vrchního soudu v Praze o nepřipuštění této společnosti do řízení jako vedlejšího účastníka.\" Toto dovolání bylo podáno právním zástupcem KATEVO INVEST k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové. Současně Krajský soud v Hradci Králové vyzval AKRO investiční společnost, aby se do deseti dnů k tomuto dovolání vyjádřila.

AKRO investiční společnost je velmi nepříjemně překvapena dalšími kroky společnosti KATEVO INVEST, které vedou k opětovnému pozdržení v projednání výše uvedené žaloby u Krajského soudu v Hradci Králové. AKRO investiční společnost se domnívá, že právní kroky společnosti KATEVO INVEST poškozují všechny podílníky bývalých C.S.Fondů a maří úsilí investiční společnosti o rychlý průběh soudních jednání a dosažení náhrady škody vzniklé podílníkům bývalých C.S.Fondů v roce 1997.03.05.2000

Nařízení soudního jednání

AKRO investiční společnost, a.s., informuje, že Krajský soud v Hradci Králové nařídil jednání ve věci žaloby AKRO investiční společnosti proti Plzeňské bance, a.s., a společnosti UMANA, s.r.o., o náhradu škody na den 19.6.2000 v 10.00 hod.

Současně AKRO investiční společnost obdržela usnesení Vrchního soudu v Praze, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové o zamítnutí návrhu společnosti KATEVO INVEST, s.r.o., na přistoupení k výše uvedené žalobě v roli vedlejšího účastníka na straně žalobce. Proti tomuto usnesení vrchního soudu není odvolání.16.03.2000

Žaloba na ČR - Ministerstvo spravedlnosti o částku 1.114.275.017,- Kč s příslušenstvím

AKRO investiční společnost, a.s., podala v souvislosti se škodou vzniklou na majetku bývalých C.S.Fondů žalobu na ČR - Ministerstvo spravedlnosti. AKRO investiční společnost se domnívá, že nesprávný úřední postup notáře, který neodmítl sepsání notářského zápisu ze dne 3.3.1997 ruské společnosti KOS-MOS, která k tomuto kroku nebyla legitimována, byl jednou z hlavních příčin vzniku škody na majetku bývalých C.S.Fondů a za tuto škodu nese ze zákona odpovědnost stát.

Obvodní soud pro Prahu 2 nařídil jednání v této věci na 2.5.2000. AKRO investiční společnost bude o průběhu jednání pravidelně informovat. Toto jednání nijak neovlivní ostatní soudní spory, které AKRO investiční společnost v této věci vede.11.01.2000

Odročení jednání soudu

Důvodem odročení jednání soudu, které se mělo konat 16.2.2000, je odvolání společnosti KATEVO INVEST s r.o. proti vyloučení z jednání soudu v Hradci Králové k vrchnímu soudu. KATEVO INVEST se touto cestou domáhá účasti na soudním řízením na straně žalobce. Jednání soudu bylo odročeno do rozhodnutí Vrchního soudu v Praze o tomto odvolání.02.11.1999

Kauza C.S.Fondy

Dne 1.11.1999 proběhlo jednání krajského soudu v Hradci Králové ve věci bývalých C.S.Fondů za účasti AKRO investiční společnosti zastupující poškozené podílové fondy na straně žaloby a právního zástupce Plzeňské banky na straně žalované. Krajský soud vyhověl žádosti Plzeňské banky o vyloučení veřejnosti z jednání z důvodu projednávání věcí podléhajících bankovnímu tajemství.

Krajský soud v Hradci Králové během jednání vyslechl předvolané svědky a stanoviska žalující i žalované strany. Vzhledem k omluvené nepřítomnosti předvolaného svědka krajský soud odročil své jednání. Příští jednání krajského soudu v Hradci Králové v této věci je nařízeno na 16.2.2000. O průběhu jednání Krajského obchodního soudu bude AKRO investiční společnost informovat podílníky prostřednictvím tisku, internetových stránek společnosti a informačních telefonních linek.17.10.1999

Kauza C.S.Fondy

AKRO investiční společnost obhospodařuje bývalé C.S.Fondy od počátku roku 1998 z rozhodnutí tehdejšího Úřadu pro cenné papíry MF (dnes nahrazen Komisí pro cenné papíry).

Společně se správou fondů AKRO investiční společnost převzala i žalobu o náhradu škody u Krajského soudu v Hradci Králové. Žalující stranou je AKRO investiční společnost zastupující obhospodařované fondy. Žalovanou stranou je UMANA, obchodník s cennými papíry, který zprostředkoval nákup akcií Drůbeže Příšovice, t.č. v likvidaci, a Plzeňská banka, bývalý depozitář C.S.Fondů. Souběžně podal bývalý nucený správce investiční společnosti C.S.Fond žalobu u obchodního soudu o neplatnost rozhodnutí jediného akcionáře této společnosti, kterým společnost KOS-MOS mimo jiné jmenovala v březnu 1997 nové představenstvo C.S.Fond investiční společnosti v čele s panem Frantou.

Krajský soud v Hradci Králové si vyžádal stanovisko obou stran v této věci. Po předložení stanovisek soud přerušil jednání do právoplatného rozsudku obchodního soudu ve věci neplatnosti rozhodnutí jediného akcionáře C.S.Fondu investiční společnosti. V květnu 1999 Krajský obchodní soud v Praze vyhověl žalobě nuceného správce a rozhodl, že rozhodnutí jediného akcionáře KOS-MOS, kterým došlo k výměně představenstva C.S.Fondu investiční společnosti je neplatné. Tento rozsudek nabyl právní moci dne 29.7.1999. Dle rozhodnutí obchodního soudu tedy pan Franta, který podepsal smlouvy o nákupu akcií Drůbeže Příšovice a dal pokyn k odeslání 1 236 284 000 Kč na účet společnosti UMANA, nebyl právoplatně zvolen předsedou představenstva.

AKRO investiční společnost je přesvědčena, že Plzeňská banka provedla platby z běžných účtů vedených pro bývalé C.S.Fondy na základě příkazu osoby, jež k tomu nebyla oprávněna. Plzeňská banka tím porušila ustanovení paragrafu 32 odstavce 2 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a paragrafu 709 odstavce 1 Obchodního zákoníku, takže odpovídá za škodu, kterou tím způsobila podílníkům podílových fondů dle ustanovení paragrafu 32 odstavce 5 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Krajský soud v Hradci Králové ve věci žaloby AKRO investiční společnosti proti Plzeňské bance nařídil jednání na den 1.11.1999 ve 13.00 hodin. O průběhu jednání Krajského obchodního soudu bude AKRO investiční společnost informovat podílníky prostřednictvím tisku, internetových stránek společnosti a informačních telefonních linek.< Zpět