AKRO investiční společnost


Archiv aktualit k bývalému fondu AKRO Svět
8.8.2017

Informace pro podílníky bývalého fondu AKRO svět

Dne 22. 5. 2017 rozhodl Městský soud v Praze o částečném rozvrhu zpeněženého majetku z podstaty Private Investors, a.s. Rozhodnutí č.j. 91 K 12/2001-3232 nabylo právní moci dne 24. 6. 2017. V rámci částečného rozvrhu bude každá zjištěná nebo pravomocně určená pohledávka (nárok), zařazená ve druhé třídě pohledávek, uspokojena poměrně a jen do výše 1,455072234 %.

Při tomto částečném rozvrhu bude do majetku bývalého fondu AKRO Svět vyplacena částka Kč 478.670,98. Konečné rozvrhové usnesení bude vypracováno teprve po předložení a pravomocném schválení konečné zprávy konkurzního správce.

Jakmile bude na účet AKRO investiční společnosti, a. s. uhrazena částka uvedená v rozhodnutí, začne AKRO investiční společnost, a.s. připravovat dílčí vypořádání přijatého plnění vůči podílníkům bývalého fondu AKRO Svět.

O dalších krocích bude AKRO investiční společnost, a. s. i nadále informovat.20.1.2016

Informace pro podílníky bývalého fondu AKRO svět

AKRO investiční společnost, a.s. podává souhrnné informace v kauze fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.:

Již v září 2010 byla Městským soudem v Praze schválena konečná zpráva o zpeněžování konkurzní podstaty. Proti tomto rozhodnutí podal Garanční fond obchodníků s cennými papíry odvolání, Vrchní soud usnesení Městského soudu v Praze potvrdil, Garanční fond proti usnesení Vrchního soudu v Praze podal dovolání. V listopadu 2013 zrušil Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu a věc vrátil Městskému soudu v Praze. V listopadu 2014 požádal insolvenční správce o prodloužení lhůty k vyřízení věci. Jeho žádosti soud vyhověl. V lednu 2015 byly ze strany Garančního fondu obchodníků s cennými papíry podány námitky. V březnu 2015 se konalo jednání v této věci, na kterém bylo rozhodnuto, že musí být konečná zpráva přepracována. Správci byla soudem lhůta k přepracování zprávy prodloužena do 30. 6. 2015, v září správce požádal o další prodloužení. (Věřitelský výbor požádal, aby byla zpráva předložena do října 2015). Nyní se stále čeká na předložení zprávy.

V konkurzním řízení Private Investors, a. s. vedeném u Městského soudu v Praze pod č.j. 91 K 12/2001 doposud nedošlo k uspokojení společností AKRO přihlášené pohledávky.

O nových skutečnostech bude AKRO investiční společnost, a. s. podílníky informovat.24.1.2014

Informace pro podílníky bývalého fondu AKRO svět

AKRO investiční společnost, a.s. podává aktuální informace ve věci konkurzu Private Investors: V konkurzním řízení Private Investors, a. s. vedeném u Městského soudu v Praze pod č.j. 91 K 12/2001 doposud nedošlo k uspokojení společností AKRO přihlášené pohledávky. Dne 15. 9. 2010 byla Městským soudem v Praze schválena konečná zpráva správkyně konkurzní podstaty o zpeněžování konkurzní podstaty. Proti tomto rozhodnutí o schválení konečné zprávy podal Garanční fond odvolání, Vrchní soud usnesení Městského soudu v Praze potvrdil. Garanční fond obchodníků s cennými papíry podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze. Dne 27.11.2013 bylo Nejvyšším soudem ČR vydáno rozhodnutí o dovolání konkursního věřitele Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, kterým Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu projednání. O výsledku bude AKRO investiční společnost, a.s podílníky informovat.25.10.2012

Informace pro podílníky AKRO konzervativního balancovaného fondu

Sdělujeme Vám, že v důsledku výrazného snížení základních úrokových sazeb Českou národní bankou, nám Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha, depozitář fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (bývalý fond AKRO Svět) oznámil, že nebude nadále úročen nízký korunový zůstatek fondu. Poslední úrok byl připsán k 31. 7. 2012.04.07.2012

Informace pro podílníky bývalého fondu AKRO Svět

AKRO investiční společnost, a.s. získala písemné vyhotovení rozsudku ve věci obžalovaných představitelů společnosti Private Investors, a.s. - Dušana Tejkala, Petra Kukly a Daniela Papouška. Obžalovaní byli uznáni vinnými ze spáchání trestného činu porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, odst. 3 trestního zákona a byl jim uložen trest odnětí svobody v délce 3 let a 6 měsíců a zákaz činnosti – výkonu samostatné výdělečné činnosti a funkce statutárního orgánu, prokuristy, makléře a správce portfolia v obchodních společnostech zabývajících se obchodem s cennými papíry na dobu 7 let.

Rozsudek Městského soudu v Praze č.j. 40T 9/2010 není doposud pravomocný, neboť obžalovaní se proti odsuzujícímu rozsudku odvolali k Vrchnímu soudu v Praze.11.09.2011

Informace pro podílníky bývalého fondu AKRO Svět

AKRO investiční společnost, a.s. podává aktuální informace ve věci konkurzu Private Investors:

V konkurzním řízení Private Investors, a. s. vedeném u Městského soudu v Praze pod č.j. 91 K 12/2001 doposud nedošlo k uspokojení AKRO investiční společnost, a.s. přihlášené pohledávky.

Dne 15. 9. 2010 se konalo u Městského soudu v Praze jednání ve věci konkurzního řízení Private Investors, a.s. Předmětem řízení bylo schválení konečné zprávy správkyně konkurzní podstaty o zpeněžování konkurzní podstaty. Městský soud v Praze konečnou zprávu schválil.

Dne 11. 10. 2010 Garanční fond obchodníků s cennými papíry podal odvolání proti usnesení o schválení konečné zprávy.

Dne 17. 3. 2011 bylo Vrchním soudem v Praze vydáno usnesení o zamítnutí odvolání Ing. Karla Syrového a potvrzení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 9. 2010. Proti tomuto usnesení Vrchního soudu v Praze bylo dne 20. 5. 2011 podáno k Nejvyššímu soudu dovolání Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Dne 26. 8. 2011 byl spis z Městského soudu v Praze postoupen Nejvyššímu soudu ČR v Brně.

O dalších krocích budeme i nadále informovat.17.09.2010

Informace pro podílníky fondu AKRO konzervativní balancovaný podílový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. (bývalý AKRO Svět)

Dne 15. 9. 2010 se konalo u Městského soudu v Praze jednání ve věci konkurzního řízení Private Investors, a.s. Předmětem řízení bylo schválení konečné zprávy správkyně konkurzní podstaty o zpeněžování konkurzní podstaty. Dle konečné zprávy bylo dosaženo v průběhu konkurzního řízení následujících výsledků:

a) příjmy z podstaty - 64.557.104,69 Kč,

b) výdaje z podstaty - 33.368.631,43 Kč,

c) zůstatek k rozdělení - 31.188.473,26 Kč.

Městský soud v Praze schválil konečnou zprávu o zpeněžení konkurzní podstaty.

Proti konečné zprávě byly věřitelem  vwdlouhapomlcka Garanční fond obchodníků s cennými papíry, uplatněny námitky související se soudním sporem vedeným Garančním fondem obchodníků s cennými papíry se správkyní konkurzní podstaty o vyloučení majetku z konkurzní podstaty. Jelikož proti usnesení Městského soudu v Praze o schválení konečné zprávy lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, předpokládáme, že Garanční fond obchodníků s cennými papíry bude na svých námitkách trvat a proti usnesení o schválení konečné zprávy podá odvolání.

O dalších krocích budeme i nadále informovat.24.08.2010

Informace pro podílníky fondu AKRO konzervativní balancovaný podílový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. (bývalý AKRO Svět).

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že na 15. 9. 2010 od 13,00 hod. bylo nařízeno jednání o konečné správě konkurzu č.j. 91K 12/2001-27 (konkurzní řízení úpadce Private Investors, a.s. v konkurzu).

O výsledku bude AKRO investiční společnost, a.s  podílníky informovat.   28.10.2009

VÝZVA podílníkům bývalého fondu AKRO Svět

V rámci vypořádávání nákladů spojených s vedením soudního sporu s Garančním fondem obchodníků s cennými papíry vyzýváme podílníky, kterým nebyl během října 2009 doručen dopis spolu s formuláři pro výplatu podílu na likvidačním zůstatku fondu (vrácení nedočerpaných nákladů určených na vedení sporu s GFOCP), aby společnosti na tel.: 234 261 606 sdělili aktuální korespondenční adresu.

V případě, že tak neučiní, bude jim předmětná částka zaslána poštovní poukázkou na poslední známou adresu. Pokud nebude částka vyzvednuta do termínu stanoveném Českou poštou, bude dle § 99, odst. (4) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování složena  do soudní úschovy.

Dále informujeme podílníky, kteří zaslali vyplněnou Žádost o výplatu zůstatku bez úředně ověřeného podpisu a ani v minulosti společnosti nedoručili Žádost o výplatu likvidačního podílu s úředně ověřeným podpisem (za účelem vyplacení zálohy), že jim budou prostředky rovněž vyplaceny poštovní poukázkou. Náklady na poštovní poukázku jsou v obdobné výši jako poplatek za úřední ověření podpisu.23.08.2009

Informace pro podílníky AKRO konzervativního balancovaného podílového fondu (bývalého fondu AKRO Svět)

 

Usnesením Ústavního soudu č.j.: IIIÚS 1513/09 ze dne 10. 8. 2009 byla odmítnuta ústavní stížnost stěžovatele AKRO investiční společnost, a.s. proti rozsudkům Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2722/2008 ze dne 24. 2. 2009, Vrchního soudu v Praze  sp. zn.: 5Cmo 362/2007 ze dne 25. 10. 2007 a Městského soudu v Praze  sp. zn. 50 Cm 30/2004 ze dne 21. 3. 2007.

Výše uvedené rozsudky byly shledány Ústavním soudem jako správné a neporušující ústavou zaručená práva. Za dané situace již  není reálná možnost domáhat  se náhrady vůči Garančnímu fondu.  Vzhledem k tomu, že nebyly vyčerpány finanční prostředky určené na hrazení nákladů soudních řízení, připravuje AKRO investiční společnost, a.s. výplatu těchto nevyčerpaných prostředků.

Předpokládaný termín zahájení výplaty je začátek října 2009. O způsobu výplaty bude AKRO investiční společnost, a.s. podílníky fondu informovat.

Úplné dokončení likvidace  AKRO konzervativního balancovaného podílového fondu bude možné až po ukončení konkursu Private investors, a.s.
23.04.2009

Informace pro podílníky AKRO konzervativního balancovaného podílového fondu

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že jí bylo dne 16. 4. 2009 doručeno písemné vyhotovení rozsudku  Nejvyššího soudu České republiky  ze dne 24. 2. 2009 (č.j.: 29Cdo 2722/2008-177) ve věci žaloby proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, kterým bylo zamítnuto dovolání AKRO investiční společnost, a.s. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze. V rozsudku Nejvyššího soudu byl potvrzen právní názor uvedený v rozsudcích soudů nižší instance, že podílníci nemají nárok na vyplacení náhrady z Garančního fondu.

Níže si společnost, s ohledem na stávající vývoj vypořádání pohledávek fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. v rámci jeho likvidace, dovoluje informovat o celkovém průběhu soudních řízení a o aktuálním stavu vymáhání pohledávek podílového fondu.

Soudní spor s Garančním fondem obchodníků s cennými papíry

AKRO investiční společnost v červenci roku 2004 zahájila soudní řízení proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, ve kterém uplatnila nárok na odškodnění pro podílníky vwdlouhapomlcka fyzické osoby - bývalého fondu AKRO Svět (dále Fond).

Žaloba o zaplacení náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále GFOCP) byla rozsudkem Městského soudu v Praze (č.j.: 50 Cm 30/2004) jako soudu prvého stupně zamítnuta. Důvodem zamítnutí žaloby bylo právní posouzení soudu prvého stupně spočívající v názoru, že dle ustanovení § 81c odst. 4 písm. b) zákona o cenných papírech je AKRO investiční společnost, a. s. institucionálním investorem, který nemá nárok na náhradu z GFOCP. Soud dospěl k závěru, že není rozhodné, že AKRO investiční společnost, a. s. nežádá náhradu pro sebe, ale pro podílníky podílového fondu. Soud prvého stupně proto neuznal argumentaci žalobce, že se ustanovení § 81c odst. 4 písm. b) Zákona o cenných papírech nevztahuje na majetek podílníků.

Městským soudem v Praze byla Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry přiznána náhrada nákladů řízení ve výši 183.613 Kč (vč. DPH).

Po obdržení písemného vyhotovení rozsudku využila AKRO investiční společnost, a. s. práva podat opravný prostředek a dne 16. 4. 2007 se odvolala. Dne 12. 12. 2007 bylo AKRO investiční společnosti, a.s. doručeno písemné vyhotovení rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 10. 2007 (č.j. 5 Cmo 362/2007-147) ve věci žaloby proti GFOCP, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, tj. bylo potvrzeno rozhodnutí, že podílníci nemají nárok na vyplacení náhrady z GFOCP.

Rozsudek nabyl právní moci dnem doručení, tedy dne 12. 12. 2007. Při svém rozhodování se odvolací soud ztotožnil s právním názorem soudu I. stupně, že AKRO investiční společnost nemá nárok na náhradu z GFOCP, a to ani v případě, že tuto náhradu požaduje pro podílníky podílového fondu. Odvolací soud proto rovněž neuznal argumentaci žalobce, že se ustanovení § 81c odst. 4 písm. b) Zákona o cenných papírech, č. 591/1992 Sb., v tehdy platném znění, nevztahuje na majetek podílníků.

Vrchním soudem v Praze byla GFOCP přiznána náhrada nákladů řízení ve výši Kč 145.170,60 (vč. DPH).

Po nabytí právní moci rozsudku soudu druhého stupně vznikla AKRO investiční společnosti, a. s. povinnost zaplatit protistraně náhradu nákladů soudního řízení prvního a druhého stupně ve výši:

-       Náhrada nákladů řízení soudu I. stupně: Kč 183.613,--, vč. DPH

-       Náhrada nákladů odvolacího řízení: Kč 145.170,60, vč. DPH

Uvedená náhrada nákladů řízení v celkové výši 328.783,60 Kč byla GFOCP uhrazena dne  23. 1. 2008. 

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze podala AKRO investiční společnost, a.s. dne  8. 2. 2008 dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně, kterým se domáhala zrušení rozsudku Vrchního soudu v Praze a rozsudku Městského soudu v Praze. Dne 16. 4. 2009 bylo AKRO investiční společnosti, a.s. doručeno písemné vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu České republiky  ze dne 24. 2. 2009 (č.j.: 29Cdo 2722/2008-177), kterým bylo zamítnuto dovolání AKRO investiční společnost, a.s. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze. V rozsudku Nejvyššího soudu byl potvrzen právní názor uvedený v rozsudcích soudů nižší instance, že podílníci nemají nárok na vyplacení náhrady z GFOCP. 

Nejvyšším soudem ČR byla Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry přiznána náhrada nákladů řízení ve výši Kč 144.799,-- Kč. Uvedená náhrada nákladů řízení byla GFOCP uhrazena dne 25.5.2009. 

AKRO investiční společnost, a.s. podá ústavní stížnost proti výše uvedeným soudním rozhodnutí, neboť dospěla k závěru, že těmito soudními rozhodnutími došlo k neoprávněnému zásahu do ústavně zaručených základních práv a svobod. Ústavní stížnost se aktuálně připravuje a bude podána v zákonné lhůtě. V souvislosti s podáním ústavní stížnosti AKRO investiční společnost, a.s. nepředpokládá vznik dalších nákladů spojených s řízením u Ústavního soudu ČR, neboť dle zákona o ústavním soudu řízení před ústavním soudem nepodléhá soudnímu poplatku a uložení náhrady nákladů řízení některému z účastníků přichází v úvahu pouze výjimečně, v odůvodněných případech. Na základě výsledku řízení o ústavní stížnosti u Ústavního soudu ČR zváží AKRO investiční společnost, a.s. další postup, o čemž Vás bude samozřejmě informovat. 

Společně s informacemi o vývoji ve sporu s GFOCP si společnost dovoluje podat informaci o dosavadních nákladech spojených s vymáháním náhrady z GFOCP a o podílu podílníků býv. AKRO Svět na těchto nákladech:

AKRO investiční společnost, a.s. vynaložila na uplatňování náhrady z GFOCP tyto náklady:

1.      prvoinstanční řízení č.j.: 50 Cm 30/2004 u Městského soudu v Praze:

a)      soudní poplatek ve výši Kč 584.480,--

b)      náhrada nákladů GFOCP ve výši Kč 183.613,--, vč. DPH

2.      odvolací řízení č.j.: 5 Cmo 362/2007 u Vrchního soudu v Praze

a)      soudní poplatek ve výši Kč 545.660,--

b)      náhrada nákladů GFOCP ve výši Kč 145.170,60, vč. DPH

3.      dovolací řízení č.j.: 29Cdo 2722/2008 u Nejvyššího soudu ČR

a)      soudní poplatek ve výši Kč 5.000,--

b)      náhrada nákladů GFOCP ve výši Kč 144.799,--

4.      odměna právnímu zástupci

a)      paušální odměna ve výši Kč 55.156,50 Kč

 

V závislosti na poměru na pro jednotlivé podílníky uplatňované náhradě z GFOCP byl stanoven procentuelní podíl na celkových nákladech řízení, a tento podíl byl uhrazen z nevyplacené části podílu na likvidačním zůstatku Fondu.

 

Situace v konkurzním řízení Private Investors, a.s. v konkurzu vedeném u Městského soudu v Praze

AKRO investiční společnost současně uplatňuje pohledávku Fondu v konkurzním řízení obchodníka s cennými papíry Private Investors, a.s. V konkurzním řízení doposud nedošlo k uspokojení přihlášené pohledávky. Dne 23. 7. 2007 obdržela AKRO investiční společnost , a.s. Usnesení Městského soudu v Praze o ustanovení nového správce konkurzní podstaty,  kterým se stala JUDr. Lenka Dušková. Dosavadní správce, JUDr. Božena Konvalinková, byla zproštěna funkce správkyně konkurzní podstaty úpadce Private Investors, a.s. ke dni ustanovení nového správce. Usnesením ze dne 29. 11. 2007 byla správkyni konkurzní podstaty prodloužena lhůta k podání konečné zprávy do 30. 6. 2008. Dne 7. 5. 2009 správkyně konkurzní podstaty předložila zprávu o stavu konkurzního řízení. Dle zprávy správkyně konkurzní podstaty v konkurzu stále zbývá ještě dořešit 1 incidenční spor. Správkyni konkurzní podstaty proto byla opětovně prodloužena lhůta k předložení konečné zprávy do 30. 6. 2009.

V případě jakýchkoliv nejasností jsme připraveni zodpovědět Vaše případné dotazy na tel. čísle 234 261 600.

 10.02.2009

Informace pro podílníky AKRO konzervativního balancovaného podílového fondu (bývalého fondu AKRO Svět)

V návaznosti na poslední zveřejněnou informaci týkající se soudního řízení ve věci žaloby proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, informujeme podílníky uvedeného fondu o následujících skutečnostech:

Z důvodu neúspěšného odvolacího řízení u Vrchního soudu v Praze, podala AKRO investiční společnost, a.s., dne 8.2. 2008, dovolání k Nejvyššímu soudu. Soudní spis byl Nejvyššímu soudu postoupen 18.6.2008 a čekáme na projednání ve věci.

V konkurzním řízení Private Investors, a.s. vedeném u Městského soudu v Praze doposud k uspokojení přihlášené pohledávky nedošlo. Nové správkyni, která byla ustanovena v červenci 2007, byla usnesením ze dne 22.12.2008, znovu prodloužena lhůta k předložení závěrečné zprávy, do 30.6. 2009.19.12.2007

Informace pro podílníky AKRO konzervativního balancovaného podílového fondu otevřený podílový fond AKRO investiční společnost (bývalý AKRO Svět)

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že jí bylo dne 12. 12. 2007 doručeno písemné vyhotovení rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 10. 2007 (č.j.: 50 Cm 30/2004; 5 Cmo 362/2007-147) ve věci žaloby proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, tj. byl potvrzen právní názor uvedený v rozsudku soudu I. stupně, že podílníci nemají nárok na vyplacení náhrady z Garančního fondu.

AKRO investiční společnost a. s. podá proti výše uvedenému rozsudku Vrchního soudu v Praze v zákonné lhůtě dovolání.26.10.2007

Informace pro podílníky fondu AKRO konzervativní balancovaný podílový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. (bývalý AKRO Svět).

Dne 25.10.2007 proběhlo odvolací jednání u Vrchního soudu v Praze, ve věci žaloby AKRO investiční společnosti, a.s. proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, jehož předmětem bylo projednání odvolání AKRO investiční společnosti, a.s. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21.3.2007 č.j.: 50Cm 30/2004-115, na základě kterého byla žaloba AKRO investiční společnosti, a.s., o vyplacení náhrady z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, zamítnuta.

Po proběhlém odvolacím jednání byl rozsudek soudu I. stupně potvrzen.

Podle ústního sdělení předsedy odvolacího senátu se odvolací soud ztotožnil s právním názorem soudu I. stupně, že AKRO investiční společnost nemá nárok na náhradu z Garančního fondu, a to ani v případě, že tuto náhradu požaduje pro podílníky podílového fondu. Odvolací soud proto rovněž neuznal argumentaci žalobce, že se ustanovení § 81c odst. 4 písm. b) Zákona o cenných papírech, č. 591/1992 Sb. v tehdy platném znění, nevztahuje na majetek podílníků.

Po obdržení písemného vyhotovení rozsudku AKRO investiční společnost zváží, zda proti rozsudku podá dovolání nebo ústavní stížnost.

O dalším průběhu vedení sporu bude AKRO investiční společnost, a.s podílníky informovat.04.10.2007

Informace pro podílníky AKRO konzervativního balancovaného podílového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. (bývalý AKRO Svět)

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že jí bylo dne 3. 10. 2007 prostřednictvím právního zástupce zastupující AKRO investiční společnost, a.s. doručeno předvolání k jednání před odvolacím soudem ve věci žaloby proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry.

Jednání o odvolání AKRO investiční společnosti, a.s. proti rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 50 Cm 30/2004-115 ze dne 21. 3. 2007 o Kč. 14.442.539,50 s příslušenstvím proběhne u Vrchního soudu dne 25. 10. 2007 v 9.00 hod. na adrese nám. Hrdinů 1300, Praha 4, v jednací síni č. 2 (přízemí, č. dveří 45).

O výsledku jednání bude AKRO investiční společnost, a. s. informovat.

18.04.2007

Informace pro podílníky AKRO konzervativního balancovaného podílového fondu otevřený podílový fond AKRO investiční společnost (bývalý AKRO Svět)

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že jí bylo doručeno písemné vyhotovení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 3. 2007 (č.j.: 50 Cm 30/2004-115) ve věci žaloby proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, kterým byla ŽALOBA v řízení před soudem prvého stupně zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí společnost podala dne 16. 4. 2007 ODVOLÁNÍ.

O dalším průběhu vedení sporu bude AKRO investiční společnost a. s. informovat.21.03.2007

Informace pro podílníky AKRO konzervativního balancovaného podílového fondu otevřený podílový fond AKRO investiční společnost (bývalý AKRO Svět)

Dne 21. 3. 2007 proběhlo jednání u Městského soudu v Praze ve věci žaloby AKRO investiční společnosti, a. s. proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry na základě které se společnost pro podílníky (fyzické osoby) bývalého podílového fondu AKRO Svět domáhá zaplacení náhrady.

Po proběhlém jednání byla ŽALOBA v řízení před soudem prvého stupně ZAMÍTNUTA.

Dle ústního sdělení samosoudce bylo důvodem zamítnutí žaloby právní posouzení soudu prvého stupně spočívající v názoru, že dle ustanovení § 81c odst. 4 písm. b) zákona o cenných papírech je AKRO investiční společnost, a. s. institucionálním investorem, který nemá nárok na náhradu z Garančního fondu. Soud dospěl k závěru, že není rozhodné, že AKRO investiční společnost, a. s. nežádá náhradu pro sebe, ale pro podílníky podílového fondu. Soud prvého stupně proto neuznal argumentaci žalobce, že se ustanovení § 81c odst. 4 písm. b) Zákona o cenných papírech nevztahuje na majetek podílníků.

Po obdržení písemného vyhotovení rozsudku využije AKRO investiční společnost, a. s. práva podat opravný prostředek vwdlouhapomlcka ODVOLÁNÍ. V případě Vašeho zájmu však máte možnost písemně vyrozumět AKRO investiční společnost, a. s., ve lhůtě do 30. dubna 2007, že si odvolání podat nepřejete. V takovém případě bude rozsah odvolání omezen o za Vaši osobu žalovanou částku. O ušetřené náklady se zvýší Váš podíl na likvidačním zůstatku ve smyslu předchozích dopisů AKRO investiční společnosti, a. s..

O dalším průběhu vedení sporu bude AKRO investiční společnost a. s. informovat.13.03.2007

Pozor změna - Informace pro podílníky fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (bývalý AKRO SVĚT)

Dne 12. 3. 2007 bylo naší společnosti prostřednictvím právního zástupce zastupující AKRO investiční společnost, a.s. oznámeno, že soudní jednání ve věci žaloby proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry se uskuteční dne 21. 3. 2007 již od 9,00 hodin, namísto původně oznámených 11,00 hodin, na původní adrese a v téže místnosti.05.03.2007

Informace pro podílníky fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (bývalý fond AKRO SVĚT)

AKRO investiční společnost, a. s. oznamuje, že dne 26. února 2007 obdržela od Městského soudu v Praze 2 předvolání ve věci žaloby proti Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, které se uskuteční dne 21. 3. 2007 u Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, v místnosti č. dv. 143 (1. patro) v 11.00 hodin.

O výsledku soudního jednání Vás budeme informovat.

27.09.2006

Informace pro podílníky AKRO konzervativního balancovaného fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. o rozhodnutí Vrchního soudu v Praze

AKRO investiční společnost, a.s. podala dne 20. 7. 2004 žalobu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry o zaplacení částky 21.092.734,42 Kč s příslušenstvím. Toto soudní řízení je vedeno u Městského soudu v Praze pod č.j. 50Cm 30/2004.

Dne 2. 8. 2004 Městský soud v Praze vyzval AKRO investiční společnost, a.s. k zaplacení soudního poplatku. AKRO investiční společnost, a.s. podala dne 10. 8. 2004 žádost o osvobození od soudních poplatků, Městský soud v Praze však tuto žádost dne19. 8. 2004 zamítl. Na základě odvolání AKRO investiční společnosti, a.s. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 10. 2005 zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým nebylo AKRO investiční společnosti, a.s.  přiznáno osvobození od soudních poplatků.

Dne 27. 1. 2006 společnost AKRO investiční společnost, a. s. obdržela další usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2006, kterým Městský soud v Praze rozhodl tak, že se společnosti AKRO investiční společnost, a. s. nepřiznává osvobození od soudních poplatků. Proti výše uvedenému usnesení podala společnost AKRO investiční společnost, a. s. dne 8. 2. 2006 odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Dne 26. 9. 2006 bylo právnímu zástupci AKRO investiční společnosti, a.s. doručeno usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 9. 2006 č.j. 9Cmo 70/2006 vwdlouhapomlcka 77, kterým bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 1. 2006, kterým Městský soud v Praze rozhodl tak, že se společnosti AKRO investiční společnost, a. s. nepřiznává osvobození od soudních poplatků.

Protože AKRO investiční společnost podáním ze dne 21. 9. 2006 vzala částečně zpět svoji žalobu ohledně částky 6.480.830,83, soudní poplatek činí 4% z žalované částky, tj. z částky 14.611.903,58 Kč, což je 584.480,-- Kč. Soudní poplatek bude uhrazen v co možná nejkratším termínu na účet Městského soudu.

Po zaplacení soudního poplatku přistoupí Městský soud v Praze k vlastnímu projednání věci. Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry bude nejprve zaslána žaloba o zaplacení, aby se k ní vyjádřil. Na základě argumentace a důkazních návrzích předložených AKRO investiční společností, a.s. a Garančním fondem obchodníků s cennými papíry pak soud rozhodne o oprávněnosti uplatněného nároku na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
 07.08.2006

Informace o probíhající výplatě podílníků zrušeného fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

AKRO investiční společnost, a.s. v období od 15. do 31. července 2006 vyplatila podílníky, kteří neměli nadále zájem o uplatnění nároku na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen 'GFOCP'). Zároveň zahájila výplatu příslušné části podílu na majetku zrušeného AKRO konzervativního balancovaného fondu těch podílníků, kteří mají zájem aby za ně AKRO investiční společnost, a.s. uplatňovala náhradu z GFOCP dle ust. § 81c zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, a kteří k tomuto úkonu společnosti písemně udělili plnou moc.

Po vyhodnocení všech reakcí na dopis ze dne 15. 6. 2006 začala AKRO investiční společnost, a.s. podnikat kroky ke zpětvzetí žaloby za podílníky, kteří nemají zájem nadále se účastnit uplatnění nároku na náhradu z GFOCP, a to  v rozsahu náhrady uplatněné za tyto podílníky.

Vlivem zpětvzetí žaloby za podílníky, kteří nemají zájem nadále se účastnit uplatnění nároku na náhradu z GFOCP došlo k úpravě žaloby, kterou AKRO investiční společnost, a.s. podala      dne 20. 7. 2004 vůči GFOCP o zaplacení částky 21.092.734,42 Kč s příslušenstvím, kdy se žalovaná částka snížila na 14.611.903,60 Kč s příslušenstvím.

V důsledku toho došlo ke snížení odhadovaných celkových nákladů. V závislosti na tom vzrostl procentuelní podíl na celkově uplatněné náhradě, kterým se jednotliví podílníci podílejí na odhadovaných celkových nákladech a v konečném vyúčtování se podíl podílníka na odhadovaných nákladech uplatňování náhrady z GFOCP zvýšil přibližně o 12,3%.

O vymáhání náhrady od GFOCP,  stejně jako o průběhu konkurzního řízení úpadce Private Investors, a. s. 'v konkurzu', Vás budeme nadále informovat uveřejňováním aktuálních informací na našich internetových stránkách www.akro.cz nebo nás můžete kontaktovat na tel. č. 234 261 600, popř. nás navštivte v sídle naší společnosti.

Formulář žádosti o zpětvzetí žaloby18.07.2006

Informace pro podílníky fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Společnost zahájila výplatu příslušné části podílu na majetku zrušeného AKRO konzervativního balancovaného fondu, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. těm podílníkům, kteří nemají nadále zájem o uplatnění nároku na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Zároveň se připravuje výplata těch podílníků, kteří mají zájem, aby za ně AKRO investiční společnost, a.s. uplatňovala náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry dle ust. § 81c zák. č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, v platném znění, a kteří k tomuto úkonu společnosti písemně udělili plnou moc.


Informace o soudním sporu o náhradu pro podílníky - fyzické osoby AKRO konzervativního balancovaného fondu (dříve OPF AKRO Svět) z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

Informační povinnost

Informační povinnost vyplývá z § 85 a § 88 zákona č. 189/2004 Sb. a vyhlášky č. 271/2004 Sb.

Pololetní zpráva 200611.05.2006

Postup likvidace fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (bývalý AKRO SVĚT)

Společnost AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. (bývalý AKRO SVĚT) o dalších krocích vedoucích k vyplacení podílu na likvidačním zůstatku a následné likvidaci fondu.

Koncem dubna 2006 Středisko cenných papírů rozeslalo všem podílníkům výše uvedeného fondu Změnový výpis z  účtu majitele CP, kterým byli podílníci informováni o zrušení cenných papírů na příkaz emitenta. Příkaz emitenta č.j. 3937/M409-06 byl vydán v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 5. 10. 2005, a kterým bylo rozhodnuto o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a. s.. Informace Střediska cenných papírů o zrušení emise podílových listů je jedním z kroků vedoucích k likvidaci fondu.

V dalším kroku bude již následovat výplata plnění na úhradu podílu na likvidačním zůstatku fondu. K vyzvednutí tohoto plnění budete v nejbližší době písemně vyzvání společností AKRO investiční společnost, a. s..06.10.2005

Rozhodnutí ve věci fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.

Dne 5. 10. 2005 nabylo právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry:

1. Společnosti AKRO investiční společnost, a. s. se podle ustanovení § 115 odst. 2 písm. a) zákona o kolektivním investování odnímá povolení k vytvoření podílového fondu AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a. s. udělené rozhodnutím Ministerstva financí č.j. 101/91509/1/1997 ze dne  16. prosince 1997.

2. Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 2 a § 99 odst. 1 a 4 zákona o kolektivním investování je společnost AKRO investiční společnost, a. s. povinna:
a) ke dni zrušení podílového fondu sestavit mimořádnou účetní závěrku podle zvláštního předpisu upravujícího účetnictví,
b) do šesti měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí prodat majetek v podílovém fondu a vypořádat jeho pohledávky a závazky, bude-li to z povahy věci možné,
c) do třech měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu vyplatit podílníkům jejich podíly a nevyplacené podíly uložit do soudní úschovy. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu.


O způsobu a formě výplaty podílů bude AKRO investiční společnost, a. s. dále informovat.02.05.2005

Dne 1.5.2005 nabývají účinnosti nové statuty

V pátek, dne 29.4.2005 nabyla právní moci níže uvedená rozhodnutí Komise pro
cenné papíry ze dne 29.4.2005 č.j.: 41/N/75/2005/1, č.j.: 41/N/76/2005/1,
č.j.: 41/N/53/2005/1, č.j.:41/N/38/2005/3 ve věci:

1. Změny statutu
AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO
investiční společnost, a.s.

původní název:
AKRO otevřený podílový fond kapitálových výnosů, AKRO investiční společnost, a.s.

2. Změny statutu
AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
původní název:
AKRO otevřený podílový fond energetiky, AKRO investiční společnost, a.s.

3. Schválení statutu
AKRO konzervativní balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
původní název:
Otevřený podílový fond " AKRO SVĚT", AKRO investiční společnost, a.s.

4. Schválení statutu
AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.
původní název:
AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend, AKRO investiční společnost, a.s.

Dne 5. 4. 2005 nabylo právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým se podle ustanovení § 84 odst. 11 Zákona o kolektivním investování mění statut podílového fondu:

AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s.
původní název:
AKRO otevřený podílový fond mezinárodní flexibilní, AKRO investiční společnost, a. s.

Účinnost zmíněných rozhodnutí Komise pro cenné papíry je od 1.5.2005.18.11.2002

Situace ve fondu AKRO SVĚT

Dne 18. září proběhlo před soudem v USA jednání ve věci naší žaloby na společnost A. B. Watley. Soudkyně udělila oběma stranám tříměsíční lhůtu na jednání o řešení sporu smírem. Žalovaná strana zároveň podala formální návrh na zamítnutí naší žaloby, což je v obdobných soudních přích víceméně obvyklý krok. Vyjádření soudu k tomuto návrhu by mělo být známo v nejbližších dnech. Neočekáváme přitom, že by soud naši žalobu zamítl. Do té doby jsou však  pozastavena jednání s právníky A. B. Watley o mimosoudním vyrovnání. Budou-li dodrženy soudem stanovené lhůty, měl by být výsledek těchto jednání znám do 18. prosince 2002.
Akro investiční společnost, a.s., zároveň podala u soudu v České republice tzv. 'určující žalobu' na nárok odškodnění podílníků fondu Akro Svět z Garančního fondu. Na jejím základě by měl soud rozhodnout o oprávněnosti nároku podílníků. Soud začne projednávat naši žalobu v nejbližším možném termínu.
Budete-li potřebovat jakékoliv další informace, prosím kontaktujte nás na bezplatné lince AKRO 800 111 15002.05.2002

Situace ve fondu AKRO SVĚT

Situace ve fondu AKRO SVĚT

Od začátku března probíhají intenzivní jednání mezi našimi právními zástupci a právníky amerického obchodníka s cennými papíry A.B. Watley o mimosoudním vyrovnání. Lhůta pro ukončení průkazního řízení byla soudem v USA stanovena na 20.5.2002.

V polovině dubna společnost A.B. Watley vyměnila právního zástupce. Tato skutečnost by neměla mít podstatný vliv na termín ukončení průkazního řízení. Současně došlo také k personálním změnám v nejvyšším managementu této společnosti. V případě, že se jednání v následujících týdnech nebudou vyvíjet žádoucím směrem, připravujeme ve spolupráci se správkyní konkursní podstaty rozšíření žaloby i na bývalé vedení společnosti, které je dle našeho názoru za stávající situaci zodpovědné.

V nejbližších dnech bude zahájen provoz Garančního fondu, který se bude zabývat prošetřením došlých žádostí o náhradu škody způsobené úpadkem společnosti Private Investors. Garanční fond musí ze zákona začít plnit pohledávky klientů zkrachovalého obchodníka s cennými papíry dne 4.8.2002.

AKRO investiční společnost, a.s. by  ráda poděkovala svým klientům za trpělivost a porozumění za této složité situace. V zastoupení OPF AKRO Svět usilujeme o náhradu škody jak v USA tak i v České republice. Věříme, že v blízké době dojde k výraznému posunu v jednání v USA a celý spor se ocitne v závěrečné fázi a současně se přiblíží i plnění ze strany Garančního fondu.13.02.2002

Podání žaloby na amerického obchodníka s cennými papíry A.B. Watley

Podání žaloby na amerického obchodníka s cennými papíry  A.B. Watley

Dne 4.1.2002 svolal Městský soud v Praze schůzi věřitelů společnosti Private Investors, na kterém byl mj. zvolen osmičlenný věřitelský výbor. V čele výboru, který se poprvé sešel 9.1.2001, stanula AKRO investiční společnost, a.s. jako jeden z největších věřitelů PI. Úkolem výboru je nejen zmapovat strukturu a výši pohledávek za Private Investors, ale především najít takové řešení, které by v co největší možné míře uspokojilo pohledávky poškozených klientů. Významným bodem programu již první schůze výboru bylo možné přistoupení výboru a správkyně konkursní podstaty k žalobě na společnost A.B. Watley.

Věřitelský výbor souhlasil s připojením k naší žalobě v polovině ledna a minulý týden se podařila zrealizovat účast správkyně konkursní podstaty na straně AKRO IS v tomto sporu. V konečném důsledku považujeme toto řešení za velmi pozitivní hned z několika důvodů. Především žaloba, ve které bude správkyně konkursní podstaty coby veřejný činitel České republiky vystupovat jako žalující strana, má nepochybně větší váhu a zvyšuje se tak pravděpodobnost na rychlé řešení sporu. Společnost A.B.Watley předběžně vyjádřila zájem jednat o narovnání sporu, pokud se jeho účastníkem stane          i správce konkursní podstaty. Jednání o možném narovnání sporu lze očekávat již po 25.2.2002, kdy bude podána rozšířená žaloba u soudu v USA. Pokud budou tato jednání úspěšná, mohlo by dojít        k navrácení podstatné části škody do České republiky v průběhu března. V opačném případě můžeme očekávat soudní řešení sporu. O výsledcích jednání Vás budeme samozřejmě informovat.

AKRO investiční společnost, a.s. nadále dělá vše pro náhradu škody vzniklé klientům OPF AKRO Svět, a to jak v České republice tak i v USA. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a navštivte naši společnost osobně nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku 0800 111 150.29.10.2001

Náhrada škody v OPF AKRO Svět - žaloba na A.B.Watley

Náhrada škody v OPF AKRO Svět - žaloba na A.B.Watley

Právní zástupci AKRO investiční společnosti v New Yorku obdrželi v závěru minulého týdne odpověď společnosti A.B.Watley na žalobu, kterou AKRO investiční společnost podala na A.B.Watley v souvislosti se škodami na majetku OPF AKRO Svět. Společnost A.B.Watley ve své písemné odpovědi soudu a žalobci projevila zájem o oboustranné poskytnutí informací, které doplní podanou žalobu. Podle názoru právních zástupců AKRO investiční společnosti v USA tento krok může znamenat snahu společnosti A.B.Watley vyhnout se soudnímu sporu o náhradu způsobené škody a hledat mimosoudní řešení sporu.

AKRO investiční společnost hodnotí tento krok A.B.Watley pozitivně. Nadále požaduje urychlenou náhradu škod způsobených na majetku OPF AKRO Svět. O průběhu a výsledcích jednání bude AKRO investiční společnost poskytovat pravidelné informace.19.10.2001

Aktuální situace ve fondu AKRO SVĚT

Aktuální situace ve fondu AKRO SVĚT

Společnost A.B. Watley, na níž AKRO investiční společnost v srpnu tohoto roku podala žalobu v souvislosti s náhradou škody způsobené fondu AKRO SVĚT, požádala ještě o jedno prodloužení odkladu projednávání dalšího postupu mezi právními zástupci AKRO investiční společnosti a právníky A.B. Watley. Odklad byl prodloužen do konce příštího týdne, tj. do 26.10.2001.

Důvodem žádosti o odklad je skutečnost, že společnost A.B. Watley sídlí v dolní části Manhattanu postižené následky teroristických útoků spáchaných v New Yorku 11.9.2001.12.10.2001

Stanovisko KCP ve věci Private Investors a.s.

Stanovisko KCP ve věci Private Investors a.s.

Dne 11.10.2001 AKRO investiční společnost obdržela od Komise pro cenné papíry stanovisko k režimu finančních a investičních instrumentů svěřených zákazníkem s cennými papíry s ohledem na konkursní řízení. Dle tohoto stanoviska KCP cenné papíry a finanční prostředky svěřené obchodníkovi na základě obstaravatelské smlouvy nespadají do konkursní podstaty a měly by být vydány majitelům, přičemž úkony s tím spojené by měl činit úpadce, respektive osoby oprávněné za něj jednat (správce konkursní podstaty). Nebude-li možno uspokojit zákazníky v plné výši, rozdělí se zůstatek na účtu obchodníka mezi zákazníky poměrně dle výše jejich nároku.

V této souvislosti AKRO investiční společnost bude požadovat po správci konkursní podstaty Private Investors a.s. majetku OPF AKRO Svět, respektive poměrné části tohoto majetku.

AKRO investiční společnost v srpnu tohoto roku podala žalobu na společnost A.B.Watley o náhradu škody způsobené OPF AKRO Svět. Projednávání dalšího postupu mezi právními zástupci AKRO investiční společnosti a právníky A.B.Watley bylo na žádost žalované strany odloženo do 18.10.2001. Důvodem jsou teroristické útoky spáchané v New Yorku 11.9.2001 a skutečnost, že sídlo společnosti A.B.Watley se nachází v dolní části Manhattanu postižené následky těchto teroristických činů. Vzhledem k výjimečné situaci v New York City AKRO investiční společnost vyhověla žádosti společnosti A.B.Watley o odklad, nicméně na požadavku náhrady škody od společnosti A.B.Watley bude důsledně trvat.

AKRO investiční společnost uplatnila nárok na náhradu škody vzniklé podílníkům OPF AKRO Svět u Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. AKRO investiční společnost má za to, že podílníci podílových fondů obecně, jakož i podílníci Podílového fondu AKRO Svět mají nárok na náhradu z garančního fondu obchodníků s cennými papíry a to za stejných podmínek jako všichni ostatní zákazníci obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou taxativně uvedeni v § 81c, odst. 4 zákona o cenných papírech. Pro tuto argumentaci svědčí jednak to, že podílové fondy ani podílníci podílových fondů nejsou v taxativním výčtu uvedeni, jakož i skutečnost, že investiční společnosti jsou zákonem nuceny obchodovat prostřednictvím obchodníků s cennými papíry. Zároveň se AKRO investiční společnost domnívá, že nepřiznání nároků na úhradu z garančního fondu podílníkům podílových fondů by bylo nejen v rozporu se smyslem zákona o cenných papírech, ale zakotvovalo by i faktickou nerovnost v právech, čímž by byla porušena zásada ústavněprávní síly.21.08.2001

Změna statutu OPF AKRO Svět, obnovení obchodování s podílovými listy

Změna statutu OPF AKRO Svět, obnovení obchodování s podílovými listy

Dne 17.8.2001 nabylo účinnosti rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým se mění statut OPF AKRO Svět. Hlavním důvodem změny statutu byla ochrana práv současných podílníků fondu. Statut nově zavádí přirážku při prodeji podílových listů fondu ve výši 1,081 Kč na jeden podílový list. Tato přirážka byla stanovena na základě maximálního ocenění škod, které fondu způsobil obchodník s cennými papíry Private Investors, jenž podle dostupných informací bez vědomí AKRO investiční společnosti a v rozporu s Komisionářskou smlouvou cenné papíry OPF AKRO Svět použil jako záruku na marginové obchody jiných klientů. Přirážka při prodeji podílových listů zajišťuje, že nároky současných klientů na náhradu škod nebudou rozmělněny v případě vydávání podílových listů OPF AKRO Svět novým podílníkům. Obchodování s podílovými listy OPF AKRO Svět bude obnoveno dne 22.8.2001.

Právní zástupce AKRO investiční společnosti v New Yorku podal v zastoupení společnosti žalobu na amerického obchodníka s cennými papíry A.B.Watley. AKRO investiční společnost je přesvědčena, že tento obchodník svým jednáním v rozporu se zákony i etickými standardy obchodování s cennými papíry platnými v USA způsobil OPF AKRO Svět škody na majetku, které bude muset v plné výši nahradit. O průběhu tohoto sporu stejně jako o průběhu konkurzního řízení ve společnosti Private Investors a dalších opatřeních k náhradě škod v České republice bude AKRO investiční společnost podílníky fondu pravidelně informovat.17.07.2001

Změny při oceňování fondu AKRO SVĚT

Změny při oceňování fondu AKRO SVĚT

Otevřený podílový fond AKRO SVĚT, AKRO investiční společnost, a.s., využíval služeb obchodníka s cennými papíry Private Investors, který  v květnu roku 2001 vyhlásil úpadek, což bylo důvodem pozastavení odkupování podílových listů tohoto fondu.

Komise pro cenné papíry doručila dne 16.7.2001 depozitáři AKRO investiční společnosti, a.s., stanovisko k oceňování majetku v otevřeném podílovém fondu \"AKRO SVĚT\", v němž rozhodla, že s platností od 17.7.2001 má investiční společnost při oceňování portfolia fondu vytvářet opravné položky v celkovém objemu všech cenných papírů, které pro fond nakupovala společnost Private Investors. Tato skutečnost je důvodem razantního poklesu hodnoty vlastního kapitálu ve fondu AKRO SVĚT. Jsme přesvědčeni, že tento pokles hodnoty podílového listu je pouze dočasný a veškeré škody na majetku fondu budou v plné výši nahrazeny.

AKRO investiční společnost intenzívně pracuje na náhradě škody všem podílníkům fondu AKRO SVĚT. Věříme, že naše úsilí již brzy přinese první výsledky. Obchodování s podílovými listy fondu bude pozastaveno do 22.8.2001.09.07.2001

O aktuální situaci ve fondu AKRO SVĚT - update III

O aktuální situaci ve fondu AKRO SVĚT - update III

AKRO investiční společnost, a .s. učinila kroky ke zjištění možné odpovědnosti amerického obchodníka s cennými papíry A.B.Watley za možné škody způsobené společností Private Investors otevřenému podílovému fondu AKRO Svět

AKRO investiční společnost důsledně zkoumá, zda americký obchodník s cennými papíry A.B.Watley, který poskytoval Private Investors služby při obchodování na akciových trzích v USA, postupoval v souladu se zákony, když společnosti Private Investor umožnil používat cenné papíry všech klientů jako záruku za tzv. marginové obchody několika málo klientů. Na základě dostupných informací o tom, k čemu v Private Investors došlo, se AKRO investiční společnost důvodně domnívá, že společnost A.B.Watley věděla, či měla vědět, že zastavené cenné papíry náleží velkému množství různých klientů Private Investors, a proto měla zkoumat, zda tito klienti souhlasí s prováděním těchto velmi rizikových obchodů. Rovněž způsob obchodování a zvolené typy účtů mezi A.B.Watley a Private Investors podle názoru právních zástupců AKRO investiční společnosti neodpovídají zvyklostem pro provádění obchodů mezi obchodníky s cennými papíry na cizí účet.

AKRO investiční společnost se rozhodla využít služeb americké právní firmy Eiseman, Levine, Lehrhaupt & Kakoyiannis při zkoumání možné odpovědnosti společnosti A.B.Watley. Pokud revize faktů potvrdí výše uvedené podezření, podnikne AKRO investiční společnost právní kroky proti společnosti A.B.Watley ve státě New York v souladu s platnými zákony v USA s cílem nahradit veškeré škody, které by OPF AKRO Svět mohly vzniknout. O průběhu zkoumání možné odpovědnosti A.B.Watley a všech právních krocích bude AKRO investiční společnost pravidelně informovat.19.06.2001

O aktuální situaci ve fondu AKRO SVĚT - update II

O aktuální situaci ve fondu AKRO SVĚT - update II

AKRO investiční společnost bohužel stále nemá k dispozici přesné vyčíslení škody na majetku OPF AKRO SVĚT.

I nadále trvá předpoklad, že v rámci konkursu PRIVATE INVESTORS budou přednostně uspokojeny pohledávky klientů PRIVATE INVESTORS s  komisionářskou smlouvou, kam se řadí i pohledávky OPF AKRO SVĚT.

AKRO investiční společnost intenzívně spolupracuje se svým depozitářem Raiffeisenbank, a.s., na minimalizaci dopadu úpadku PRIVATE INVESTORS na klienty OPF AKRO SVĚT.

Pro stanovení dalšího postupu AKRO investiční společnost potřebuje nutně znát rozsah škod a možnosti jejich náhrady od těch, kteří škody způsobili.11.06.2001

O aktuální situaci ve fondu AKRO SVĚT - update I

O aktuální situaci ve fondu AKRO SVĚT

AKRO investiční společnost zatím nemá oficiálně potvrzeny škody na majetku OPF AKRO Svět. Očekáváme, že přesné vyčíslení škod bude k dispozici do 15.6.2001. Podle předběžných zpráv existuje riziko, že na klientském účtu Private Investors zůstalo zhruba 80 milionů Kč. Proti této částce stojí nároky klientů. AKRO investiční společnost předpokládá, že v rámci konkursu PRIVATE INVESTORS budou přednostně uspokojeny pohledávky klientů PRIVATE INVESTORS s komisionářskou smlouvou, tedy pohledávky OPF AKRO Svět a pohledávky klientů divize Online Investor.

AKRO investiční společnost, po seznámení s pravděpodobným průběhem vzniku škod, zahájila přípravu právních kroků proti americkému obchodníkovi s cennými papíry A.B.Watley, který mohl svým jednáním přispět ke vzniku škod a rovněž by mohl být za škody zodpovědný.

Dne 1.6.2001 byl soudem vyhlášen konkurs ve společnosti Private Investors. Správkyní konkursní podstaty byla jmenována JUDr. Božena Konvalinková. Správkyně konkursní podstaty ve spolupráci s Komisí pro cenné papíry bude mít za úkol zjistit stav majetku PRIVATE INVESTORS provést vypořádání v rámci konkurzního řízení. AKRO investiční společnost bude požadovat vyjmutí majetku OPF AKRO Svět z konkurzní podstaty, protože se nejedná o majetek PRIVATE INVESTORS. O průběhu jednání se správkyní konkursní podstaty bude AKRO investiční společnost klienty pravidelně informovat.

AKRO investiční společnost ve spolupráci se svým depozitářem nadále hledá cesty k minimalizaci dopadu krachu PRIVATE INVESTORS na klienty OPF AKRO Svět. Pro řešení situace AKRO investiční společnost nutně potřebuje znát skutečný rozsah škod a možnosti jejich náhrady od těch, kteří škody způsobili. Věříme, že Komise pro cenné papíry, správkyně konkursní podstaty a orgány činné v trestním řízení co nejdříve oznámí, jaká je skutečná situace obchodníka s cennými papíry PRIVATE INVESTORS a objasní, k čemu v PRIVATE INVESTORS došlo. O všech svých krocích směřujících k náhradě možných škod bude AKRO investiční společnost podílníky OPF AKRO Svět pravidelně informovat.05.06.2001

O aktuální situaci ve fondu AKRO SVĚT

O aktuální situaci ve fondu AKRO SVĚT

Představenstvo AKRO investiční společnosti před čtrnácti dny pozastavilo obchodování s podílovými listy Otevřeného podílového fondu \"AKRO SVĚT\".

Koncem minulého týdne Komise pro cenné papíry převzala účetnictví obchodníka s cennými papíry Private Investors. Dosud však nezveřejnila žádné výsledky svého šetření, takže AKRO investiční společnost stále neví, zda fondu AKRO SVĚT byly způsobeny škody a pokud ano, tak v jakém rozsahu.

Současným úkolem AKRO investiční společnosti v této kauze je co nejrychlejší zjištění rozsahu škod a nalezení cest k jejich náhradě tak, aby podílníci otevřeného podílového fondu AKRO SVĚT byli ochráněni před ztrátami. Současně AKRO investiční společnost připravuje právní kroky proti společnostem a osobám, které jsou či mohou být odpovědné za možné škody na majetku OPF AKRO SVĚT.


< Zpět