AKRO investiční společnost


Smlouva


Smlouva o koupi podílových listů č.

Informace pro účely uzavírání Smlouvy o koupi podílových listu distančním způsobem (informace stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, pro smlouvy o finančních službách uzavíraných distančním způsobem)


§ 1 Informace o dodavateli


(1) Dodavatelem je AKRO investiční společnost, a.s., IČ: 492 41 699, DIČ: CZ492 41 699 (dále jen „Společnost“).
(2) Předmětem činnosti Společnosti je:
obhospodařování a provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů.
(3) Sídlem Společnosti je Slunná 25, Praha 6, PSČ 162 00.
(4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2164.
(5) Orgánem dohledu nad činností Společnosti je Česká národní banka, sekce dohledu nad finančním trhem, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.

§ 2 Informace o poskytované finanční službě

(1) Společnost jako investiční společnost obhospodařuje podílové fondy a nabízí ke koupi podílové listy těchto podílových fondů. Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „Zákon“) nebo statutu.
(2) Po uzavření Smlouvy o koupi podílových listů může Klient nakupovat podílové listy podílových fondů, které jsou uvedeny ve Smlouvě o koupi podílových listů ke dni uzavření této Smlouvy. U podílových listů, které Klient získá do svého vlastnictví, pak může také kdykoli požádat Společnost o jejich zpětné odkoupení.
(3) Nákup podílových listů provádí Klient po uzavření Smlouvy o koupi podílových listů tak, že na účet příslušného podílového fondu obhospodařovaného Společností poukáže peněžní prostředky. Na základě připsání peněžních prostředků na účet podílového fondu obhospodařovaného Společností vydá Společnost Klientovi podílové listy tohoto podílového fondu. Počet podílových listů vydaných Klientovi odpovídá podílu částky připsané na základě platby Klienta na účet příslušného podílového fondu obhospodařovaného Společností a aktuální hodnoty podílového listu tohoto podílového fondu (zvýšené o případnou přirážku) platné pro den a čas připsání peněžních prostředků na účet podílového fondu. Součástí prodejní ceny podílového listu jsou také náklady spojené s vydáním podílového listu.
(4) Poukázání peněžních prostředků určených k nákupu podílových listů na účet příslušného podílového fondu provádí Klient bezhotovostním způsobem. Při bezhotovostní platbě Klient uvede číslo účtu podílového fondu, jehož podílové listy nakupuje, a variabilní symbol, kterým je číslo Smlouvy o koupi podílových listů.
(5) V souvislosti s plněním zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu, v platném znění, je Klient povinen první platbu na nákup podílových listů provést prostřednictvím účtu vedeného na jeho jméno u banky nebo pobočky banky na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a před uskutečněním první platby doručit Společnosti kopii dokladu prokazující existenci takového účtu.
(6) V případě, že první platba bude poukázána jiným způsobem nebo Klient nedodá požadovaný dokument, Společnost na základě takové platby vydání podílových listů pro Klienta neprovede a poukázanou finanční částku vrátí zpět na účet, ze kterého byla poukázána.
(7) Klient je povinen nejpozději před prvním nákupem podílových listů oznámit Společnosti identifikační údaje svého majetkového účtu vedeného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, u Centrálního depozitáře cenných papírů. Pokud Klient neposkytne před uskutečněním prvního nákupu údaje o svém majetkovém účtu, nelze Klientovi vydat podílové listy v rámci zamýšleného nákupu podílových listů. V takovém případě bude Klient kontaktován a vyzván k nápravě. Pokud tak klient neučiní ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne odeslání výzvy, nebude takovýto nákup podílových listů realizován. Připsaná platba k nákupu podílových listů bude vrácena na účet, ze kterého byla poukázána. Obdobně společnost postupuje v případě stávajících klientů, kteří jsou povinni oznámit společnosti identifikační údaje svého majetkového účtu před prvním nákupem podílových listů realizovaným po zahájení činnosti Centrálního depozitáře cenných papírů.
(8) Společnost vydá Klientovi podílové listy do 10 pracovních dnů od připsání peněžních prostředků na účet příslušného podílového fondu obhospodařovaného Společností a předá je do majetku Klienta jejich připsáním na jeho majetkový účet. Klient může na základě Žádosti o odkoupení podílových listů požádat o zpětné odkoupení podílových listů podílových fondů obhospodařovaných Společností, které jsou v jeho vlastnictví. Žádost o odkoupení podílových listů Klient předkládá Společnosti.
(9) Společnost odkupuje podílový list za aktuální hodnotu podílového listu platnou pro den a čas, ke kterému obdržela žádost Klienta o odkoupení podílového listu, sníženou o náklady spojené s odkoupením podílového listu, a o případnou srážku, stanoví-li ji statut příslušného podílového fondu.
(10) Společnost je povinna po obdržení kompletní žádosti Klienta (podílníka) o odkoupení podílového listu odkoupit podílový list v nejbližším termínu pro odkoupení podílových listů, uveřejněném na internetových stránkách www.akro.cz, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode dne doručení Žádosti. Odkoupení podílových listů bude Společností v jednotlivém případě uskutečněno, pouze bude-li požadováno odkoupení podílových listů minimálně v rozsahu stanoveném statutem podílového fondu, popř. všech podílových listů. Cena za odkoupení je splatná do sedmi (7) dnů ode dne odepsání podílových listů z majetkového účtu klienta. Cena za odkoupení je vyplácena výhradně v českých korunách (CZK).
(11) Aktuální hodnota podílového listu se stanoví jako hodnota fondového kapitálu podílového fondu ke dni stanovení aktuální hodnoty podílového listu dělená součtem všech jmenovitých hodnot vydaných podílových listů podílového fondu v oběhu vynásobená příslušnou jmenovitou hodnotou příslušného podílového listu.
(12) Příjmy z investic do podílových listů podléhají zdanění v rámci daňového systému České republiky. Daně hradí Klient přímo v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
(13) Hodnota podílových listů a příjmy z nich mohou stoupat i klesat v závislosti na vývoji finančních trhů. Nelze proto zaručit návratnost investované částky. Minulé výnosy z podílových listů není možné považovat za záruku výnosů budoucích.

§ 3 Informace o Smlouvě o koupi podílových listů

(1) Smlouva o koupi podílových listů má rámcový charakter a předpokládá uzavírání dalších dílčích smluv za podmínek stanovených Smlouvou o koupi podílových listů. Za účelem identifikace Klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, při uzavírání smlouvy distančním způsobem je Klient povinen zaslat Společnosti společně s návrhem na uzavření Smlouvy fotokopii platného průkazu totožnosti a nejméně jednoho dalšího podpůrného dokladu, z něhož lze zjistit identifikační údaje. Kopie těchto dokladů musí být pořízeny takovým způsobem, aby příslušné údaje byly čitelné, a musí obsahovat i kopii vyobrazení Klienta v průkazu totožnosti v takové kvalitě, aby umožňovala ověření shody podoby. V případě Klienta – právnické osoby se tato povinnost vztahuje na fyzickou osobu, která jménem Klienta – právnické osoby při uzavírání Smlouvy jedná. K provedení identifikace, při uzavírání smlouvy distančním způsobem je Klient oprávněn předložit Společnosti listinu o identifikaci vyhotovenou dle ust. § 10 zákona č. 253/2008 Sb.
(2) Klient je oprávněn od Smlouvy o koupi podílových listů odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Klient však právo na odstoupení, nemá, jestliže již na základě Smlouvy o koupi podílových listů provedl nákup podílových listů některého z podílových fondů obhospodařovaných Společností. V případě, že Klient od Smlouvy neodstoupí, vzniká mu právo nakupovat podílové listy podílových fondů obhospodařovaných Společností. Po uzavření Smlouvy o koupi podílových listů vzniká Klientovi povinnost řídit se touto smlouvou teprve v souvislosti s jeho dalším úkonem směřujícím k nákupu podílových listů.
(3) Smlouva o koupi podílových listů je uzavřena minimálně na dobu dvou (2) let ode dne jejího uzavření. Smlouva automaticky zaniká, nedojde-li po dobu dvou (2) let ode dne jejího uzavření k připsání peněžních prostředků určených Klientem na nákup podílových listů na účet některého podílového fondu obhospodařovaného Společností.
(4) Právo na odstoupení od Smlouvy o koupi podílových listů je Klient povinen uplatnit vůči Společnosti, a to vždy písemně, doručením žádosti o odstoupení na adresu sídla Společnosti.
(5) K řešení sporů plynoucích ze Smlouvy o koupi podílových listů, je příslušný krajský soud.
(6) Společnost bude s Klientem komunikovat v českém jazyce a v českém jazyce bude klientovi také poskytována veškerá smluvní dokumentace.

§ 4 Informace o způsobech nápravy porušení povinností ze Smlouvy o koupi podílových listů

(1) Klient je oprávněn u Společnosti uplatnit reklamaci nebo stížnost. Za reklamaci se považuje takové ústní nebo písemné podání Klienta, ve kterém se uvádí nesouhlas se způsobem a výsledkem zajištění konkrétní, Klientem objednané služby a které, bude-li oprávněné, zakládá nárok Klienta na náhradní plnění nebo náhradu škody. Za stížnost se považuje takové podání Klienta, které nesplňuje náležitosti reklamace. Společnost reklamaci nebo stížnost Klienta vyřídí v souladu se svým reklamačním řádem.
(2) Klient má také možnost obrátit se se svou stížností na orgán dohledu nad činností Společnosti.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami smluv uzavíraných distančním způsobem.


nahoru

 
V Praze Dne     V   Dne  
 
AKRO investiční společnost, a.s.   klient