AKRO investiční společnost


Novinka - detail


09.02.2015, Praha

Oznámení pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a.s. tímto informuje podílníky bývalých CS fondů, že představenstvo společnosti rozhodlo umožnit podílníkům dotčených podílových fondů nahlédnout do příslušných podání jak České republiky, tak i podání AKRO investiční společnosti, a.s., jimiž je oběma stranami argumentováno v soudních sporech. Podílníci tak budou mít k dispozici podstatné informace o situaci v soudních sporech a možnost si tak vyhodnotit případná rizika ohledně hodnoty podílových listů v případě nepříznivého vývoje.
Dokumenty jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v provozní době, po předchozím předložení dokladu totožnosti a prokázání, že se jedná o podílníka příslušeného podílového fondu aktuálním výpisem z majetkového účtu.
Společnost AKRO ujišťuje podílníky, že k vedení soudního sporu přistupuje s velkou odpovědností, situaci průběžně vyhodnocuje a i v jejím zájmu je, aby ve věci bylo rozhodnuto co nejdříve.

< Zpět