Dodatečné údaje týkající se struktury pasiv
Název IS: AKRO invetiční společnost, a.s.
IČ: 49241699
Hodnota (tis. Kč) % podíl na celkových pasivech (%)
Vlastní kapitál 10 721 89,09
Členění závazků   0,00
Celkové závazky 1 216 10,10
-          Závazky splatné do tří měsíců 1 216 10,10
-          Závazky splatné od tří měsíců do jednoho roku 0 0
-          Závazky splatné od jednoho roku do dvou let 0 0
-          Závazky splatné nad dva roky 0 0
Ostatní pasíva 1 216 10,10
Struktura závazků podle zemí (sídlo věřitele) 0 0,00
-          Česká republika 1 075 8,93
-          Země Hospodářské a měnové unie celkem    
-          Ostatní závazky 141 1,17
Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele 0 0,00
-          Závazky za bankami 0 0,00
-          Závazky za ostatními finančními institucemi 0 0,00
-          Ostatní závazky 1 216 10,10