Výsledovka
AKRO invetiční společnost, a.s.
49241699
Hodnota Minulé účetní období
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11 281
úroky z dluhových cenných papírů 2 0 0
2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 1 1
náklady na úroky z dluhových cenných papírů 4 0 0
3. Výnosy z akcií a podílů 5 0 0
a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 6 0 0
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 7 0 0
c) ostatní výnosy z akcií a podílů 8 0 0
4. Výnosy z poplatků a provizí 9 6 877 14 444
5. Náklady na poplatky a provize 10 3 49
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 11 -10 0
7. Ostatní provozní výnosy 12   7 724
8. Ostatní provozní náklady 13 1 0
9. Správní náklady 14 5 857 10 350
a) náklady na zaměstnance 15 2 145 3 578
- mzdy a platy 16 1 732 2 850
- sociální a zdravotní pojištění 17 413 728
b) ostatní správní náklady 18 3 713 6 772
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 19 0 0
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 20 59 301
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 21 0  
13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 22 0 0
14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 23 0 0
15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 24 0 0
16. Rozpuštění ostatních rezerv 25 0 0
17. Tvorba a použití ostatních rezerv 26 17 81
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 27 0 0
19. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 28 941 11 582
20. Mimořádné výnosy 29 0 0
21. Mimořádné náklady 30   7 700
22. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 31 941 3 882
23. Daň z příjmů 32 0 0
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 33 941 3 882