Pasiva investiční společnosti
AKRO invetiční společnost, a.s.
49241699
Hodnota Minulé účetní období
1. Závazky vůči bankám 1 0 0
a) splatné na požádání 2 0 0
b) ostatní závazky 3 0 0
2. Závazky vůči nebankovním subjektům 4 0 0
a) splatné na požádání 5 0 0
b) ostatní závazky 6 0 0
3. Závazky z dluhových cenných papírů 7 0 0
a) emitované dluhové cenné papíry 8 0 0
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 9 0 0
4. Ostatní pasiva 10 1 216 1 079
5. Výnosy a výdaje příštích období 11 0 0
 6. Rezervy 12 97 81
a) na důchody a podobné závazky 13 97 81
b) na daně 14 0 0
c) ostatní 15 0 0
8. Podřízené závazky 16 0 0
9. Základní kapitál 17 55 000 55 000
a) splacený základní kapitál 18 55 000 55 000
b) vlastní akcie 19 0 0
10. Emisní ážio 20 0 0
11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 21 2 250 2 250
a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy 22 2 250 2 250
b) ostatní rezervní fondy 23 0 0
c) ostatní fondy ze zisku 24 0 0
 12. Rezervní fond na nové ocenění 25 0 0
 13. Kapitálové fondy 26 13 579 17 779
14. Oceňovací rozdíly 27 0 0
a) z majetku a závazků 28 0 0
b) ze zajišťovacích derivátů 29 0 0
c) z přepočtu účastí 30 0 0
15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 31 -61 049 -64 932
16. Zisk nebo ztráta za účetní období 32 941 3 882
Vlastní kapitál 33 10 721 13 979
Pasiva celkem 34 12 034 15 139