Bilanční aktiva fondu
AKRO invetiční společnost, a.s.
49241699
Hodnota Brutto Korekce Hodnota Netto Minulé účetní období
1. Pokladní hotovost 1 32 0 32 30
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 0 0 0 0
a) vydané vládními institucemi 3 0 0 0 0
b) ostatní 4 0 0 0 0
2. Pohledávky za bankami 5 3 997 0 3 997 11 479
a) splatné na požádání 6 3 997 0 3 997 11 479
b) ostatní pohledávky 7 0 0 0 0
3. Pohledávky za nebankovními subjekty 8 0 0 0 0
a) splatné na požádání 9 0 0 0 0
b) ostatní pohledávky 10 0 0 0 0
4. Dluhové cenné papíry 11 0 0 0 0
a) vydané vládními institucemi 12 0 0 0 0
b) vydané ostatními osobami 13 0 0 0 0
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 14 13 0 13 13
a) akcie 15 0 0 0 0
b) podílové listy 16 13 0 13 13
c) ostatní podíly 17 0 0 0 0
6. Účasti s podstatným vlivem 18 0 0 0 0
v bankách 19 0 0 0 0
7. Účasti s rozhodujícím vlivem 20 0 0 0 0
v bankách 21 0 0 0 0
8. Dlouhodobý nehmotný majetek 22 3 021 2 939 82 141
a) zřizovací výdaje 23 0 0 0 0
b) goodwill 24 0 0 0 0
9. Dlouhodobý hmotný majetek 25 729 699 30 30
pozemky a budovy pro provozní činnost 26 0 0 0 0
10. Ostatní aktiva 27 15 081 7 514 7 567 3 173
11. Pohledávky za upsaný základní kapitál 28 0 0 0 0
12. Náklady a příjmy příštích období 29 313 0 313 273
Aktiva celkem 30 23 186 11 152 12 034 15 139